Bolagsstyrning

ASSA ABLOY är ett svenskt publikt aktiebolag, med säte i Stockholm, Sverige, vars aktie av Serie B är noterad på Nasdaq Stockholm. Till grund för styrningen av ASSA ABLOY ligger den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning, liksom andra tillämpliga externa lagar och regler samt interna regelverk.

2018 års bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av ASSA ABLOYs tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten är granskad av ASSA ABLOYs revisor.

Bolagsstyrningsstruktur

Aktieägarnas rätt att besluta i ASSA ABLOYs angelägenheter utövas vid bolagsstämman. Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämman prövas frågor avseende bland annat utdelning, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor, samt fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och arvode till styrelse och revisor.

Årsstämman 2018 har antagit en instruktion för valberedningen, innefattande en procedur för utseende av valberedningen som gäller tills vidare. Enligt denna instruktion ska valberedningen utgöras av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året före årsstämman. Valberedningen har till uppgift att förbereda bland annat val av styrelseledamöter och revisor samt arvode till dessa.

Sedan årsstämman 2019 består styrelsen av sju stämmovalda ledamöter samt två arbetstagarrepresentanter, jämte två suppleanter, utsedda av arbetstagarorganisationer i enlighet med svensk lag. Styrelsen ansvarar för koncernens organisation och förvaltning samt för att kontrollen av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område.

VD ansvarar inför styrelsen för den löpande förvaltningen av bolaget. ASSA ABLOYs koncernledning består av VD, cheferna för koncernens divisioner, ekonomi- och finansdirektören, tekniska direktören samt personaldirektören. ASSA ABLOYs verksamhet är decentraliserad och organisatoriskt uppdelad i fem divisioner: EMEA, Americas, Asia Pacific, Global Technologies samt Entrance Systems.

ASSA ABLOYs revisor väljs vid årsstämman.