Pressrelease: ASSA ABLOY förvärvar 63,6 procent av aktierna i Cardo och lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till övriga aktieägare

(publ) (“Cardo” eller ”Bolaget”), däribland L E Lundbergföretagen AB, om att förvärva sammanlagt 17 162 400 aktier i Cardo (”Förvärven”), motsvarande cirka 63,6 procent av aktierna i Cardo, och offentliggör härmed ett kontanterbjudande till aktieägarna i Cardo att överlåta samtliga aktier i Cardo till ASSA ABLOY till ett pris om 420 kronor per aktie (“Erbjudandet”). Aktierna i Cardo är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (”NASDAQ OMX”), Mid Cap.

Sammanfattning

  • Flertalet stora ägare i Cardo, däribland L E Lundbergföretagen AB, som tillsammans innehar 17 162 400 aktier i Cardo, motsvarande cirka 63,6 procent av aktierna i Bolaget, har ingått avtal med ASSA ABLOY om att sälja sina aktier i Bolaget till ASSA ABLOY för 420 kronor kontant per aktie. Förvärven och Erbjudandet är villkorade av erforderliga tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter.
  • ASSA ABLOY erbjuder 420 kronor kontant för varje aktie i Cardo, motsvarande ett totalt budvärde för samtliga aktier i Cardo om 11,3 miljarder kronor.
  • Cardos styrelse rekommenderar enhälligt Cardos aktieägare att acceptera Erbjudandet. (1)Erbjudandet innebär en premie om cirka 57 procent jämfört med Cardos volymviktade genomsnittliga aktiekurs på NASDAQ OMX under de senaste tre månaderna fram till och med den 10 december 2010 om cirka 267 kronor.
  • Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 4 februari till och med den 25 februari 2011. Beräknad likviddag är den 7 mars 2011.
  • En presskonferens kommer att äga rum idag kl. 10.00 (CET).

 (1) Styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Ulf Lundahl och Katarina Martinson har, med anledning av ASSA ABLOYs förvärv av L E Lundbergföretagen AB:s aktier i Bolaget, inte deltagit i styrelsens behandling av Erbjudandet.

”Det är med stor glädje jag välkomnar Cardo som ny medlem i ASSA ABLOY-gruppen. Cardo utgör ett strategiskt tillskott för vår uppbyggnad av en stark ställning inom Entrance Automation och tillför både viktig kompetens, produkter och service, främst inom området industriportar i Europa. ASSA ABLOY och Cardo bildar tillsammans en stark aktör inom Entrance Automation för fortsatt lönsam tillväxt på mogna och nya marknader.”, säger Johan Molin, VD och koncernchef för ASSA ABLOY.

”Jag välkomnar Cardo Entrance Solutions som är en av världens ledande verksamheter inom industriportar. Kombinationen av Cardo Entrance Solutions och ASSA ABLOY Entrance Systems innebär att vi kan erbjuda kunderna en komplett lösning för produkt och underhåll. Jag ser fram emot Cardos tillförda kompetens som lägger grunden för fortsatt snabb expansion.”, säger Juan Vargues, chef för ASSA ABLOY division Entrance Systems.

Bakgrund och motiv till Förvärven och Erbjudandet

ASSA ABLOY söker kontinuerligt efter möjligheter att utöver organisk tillväxt växa genom förvärv och har en historia av att framgångsrikt integrera och vidareutveckla förvärv. ASSA ABLOY har under en längre tid följt Cardos division Entrance Solutions som är en ledande leverantör av industriportar, logistiksystem, garageportar, service och andra tjänster. Cardo Entrance Solutions utgör ett strategiskt viktigt steg i utvecklingen av ASSA ABLOYs verksamhet inom divisionen Entrance Systems. Totalt sett kommer detta att förstärka ASSA ABLOYs produkterbjudande och skapa en stark leverantör inom entréautomatik med ett brett utbud av produkter, service och andra tjänster.

ASSA ABLOY bedömer att förvärvet av Cardo kommer att generera betydande synergier. Dessa väntas till stor del genereras genom en kombination av bolagens respektive erbjudanden. Detta innefattar främst service och andra tjänster men även produktförsäljning. Kostnadssynergier genom effektiviseringar och samordning inom bland annat inköp och produktion väntas också bidra med en mindre del av synergierna. Synergierna förväntas ge ett väsentligt bidrag till lönsamheten inom den kombinerade Entrance Systems-verksamheten. Synergierna väntas få full effekt inom en treårsperiod. ASSA ABLOY bedömer att den största delen av synergierna och den strategiska rationalen för förvärvet kan uppnås även om ASSA ABLOYs ägande i Cardo skulle stanna vid den nu förvärvade aktieandelen. Integrationskostnader förväntas vara begränsade till 200-300 miljoner kronor.

ASSA ABLOY bedömer att Cardos övriga verksamhetsområden inom system för vattenrening och processutrustning för massa- och pappersindustri inte långsiktigt passar in i ASSA ABLOYs verksamhet och kommer efter förvärvet av Cardo att i god ordning analysera alternativ, inklusive andra potentiella ägare, för dessa verksamheter.

ASSA ABLOY förutser endast begränsade effekter av Erbjudandets genomförande och ASSA ABLOYs strategiska planer för de anställda i Cardo och deras anställningsvillkor samt för sysselsättningen och verksamheten på de orter där Cardo bedriver verksamhet.

Erbjudandet

ASSA ABLOY erbjuder 420 kronor kontant för varje aktie i Cardo. ) Courtage kommer ej att utgå i samband med Erbjudandet.

Jämfört med Cardos volymviktade genomsnittliga aktiekurs på NASDAQ OMX under de senaste tre månaderna fram till och med den 10 december 2010 om cirka 267 kronor, innebär Erbjudandet en premie om cirka 57 procent. Jämfört med den senaste betalkursen på NASDAQ OMX den 10 december 2010 om 283 kronor per aktie, det vill säga den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, innebär Erbjudandet en premie om cirka 48 procent.

Det totala budvärdet för samtliga aktier i Cardo uppgår till cirka 11,3 miljarder kronor. Budvärdet exklusive Förvärven uppgår till cirka 4,1 miljarder kronor.

Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 4 februari till och med den 25 februari 2011. Beräknad likviddag är den 7 mars 2011.

ASSA ABLOYs aktieägande i Cardo

Flertalet stora ägare i Cardo, däribland L E Lundbergföretagen AB, som tillsammans innehar 17 162 400 aktier i Cardo, har ingått avtal med ASSA ABLOY om att överlåta sina aktier i Bolaget till ASSA ABLOY. Det totala vederlaget (köpeskillingen) för Förvärven uppgår till cirka 7,2 miljarder kronor. När Förvärven fullföljs, vilket kommer att ske så snart godkännande från berörda konkurrensmyndigheter erhållits, kommer ASSA ABLOYs ägande att uppgå till 63,6 procent av kapitalet och rösterna i Cardo. Avtalen innefattar sedvanlig reglering om rätt för säljarna att erhålla kompensation vid eventuell budhöjning från ASSA ABLOY eller vidareförsäljning.

ASSA ABLOY ägde eller kontrollerade tidigare inga aktier i Cardo och har inte heller, med undantag för ovan, förvärvat några andra aktier i Bolaget under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande.

Rekommendation från styrelsen i Cardo

Cardos styrelse rekommenderar enhälligt Cardos aktieägare att acceptera Erbjudandet. ) Se separat pressmeddelande från styrelsen i Cardo.

Villkor för Erbjudandet

Fullföljd av Erbjudandet är villkorad av att samtliga för Erbjudandet erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för ASSA ABLOY acceptabla villkor.

ASSA ABLOY förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Ett sådant återkallande kommer endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för ASSA ABLOYs förvärv av aktierna i Cardo.

Erbjudandets finansiering

Finansiering av Erbjudandet är säkerställd och Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandet kommer att finansieras genom upptagande av en ny bryggfacilitet. Kreditens utbetalning är föremål för villkor vilka ASSA ABLOY råder över, i allt väsentligt följande: (i) att ASSA ABLOY offentliggör Erbjudandet samt agerar i enlighet med de lagar och regleringar som gäller beträffande Erbjudandet; (ii) att vissa garantier avseende faktiska förhållanden lämnade av ASSA ABLOY i allt väsentligt är korrekta; (iii) att ASSA ABLOY inte har begått något väsentligt brott mot sina skyldigheter under låneavtalet eller under något annat väsentligt finansieringsavtal; samt (iv) att ASSA ABLOY tillhandahåller banken vissa formella dokument av standardkaraktär.

ASSA ABLOY avser att under erbjudandeperioden omförhandla den beskrivna bryggfinansieringen och ersätta den med mer långsiktig finansiering.

Finansiella effekter för ASSA ABLOY

Det kontanta vederlaget enligt Förvärven och Erbjudandet uppgår till cirka 11,3 miljarder kronor. Cardo hade en nettoskuld om cirka 56 miljoner kronor per utgången av tredje kvartalet 2010. Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, inklusive befintlig goodwill i Cardo, förväntas uppgå till cirka 9,5 miljarder kronor. Fördelning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar kommer att offentliggöras så snart en förvärvsbalansräkning har fastställts. Förvärvet förväntas bidra till vinst per aktie under 2011.

Nedan presenteras översiktlig finansiell information efter Erbjudandets genomförande under antagande om 100 procents anslutning i Erbjudandet. Den finansiella informationen är hämtad från respektive bolags offentliggjorda rapporter och har inte justerats med hänsyn till skillnader i redovisningsprinciper eller avskrivningar på övervärden som uppkommer i samband med förvärvet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

1) Exklusive jämförelsestörande poster om cirka 1,0 miljarder kronor.
2) Exklusive jämförelsestörande poster om cirka 0,2 miljarder kronor.
3) Ej justerat för avskrivningar på övervärden som uppkommer i samband med förvärvet.
4) Kombinerad nettoskuld för de båda bolagen vid periodens slut, inklusive total köpeskilling för 100 procent av aktierna i Cardo.
5) Exklusive jämförelsestörande poster om cirka 0,1 miljarder kronor.

Preliminär tidsplan

Beräknat datum för offentliggörande av erbjudandehandling: 1 februari 2011

Beräknad acceptfrist: 4 – 25 februari 2011

Beräknad likviddag: 7 mars 2011

ASSA ABLOY förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Redovisning av likvid kommer inte att påbörjas förrän ASSA ABLOY erhållit samtliga myndighetstillstånd som erfordras för Erbjudandets genomförande, vilka förväntas erhållas omkring utgången av acceptfristen.

Uttalande från Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden har beviljat ASSA ABLOY dispens att undanta aktieägare i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika från Erbjudandet i AMN 2010:42. För fullständigt uttalande, se www.aktiemarknadsnamnden.se.

Tvångsinlösen och avnotering

Om ASSA ABLOY blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Cardo avser ASSA ABLOY att begära tvångsinlösen av resterande aktier i Cardo i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband härmed avser ASSA ABLOY verka för att aktierna i Cardo avnoteras från NASDAQ OMX.

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag, NASDAQ OMX regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”), Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och – i förekommande fall – Aktiemarknadsnämndens tidigare besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden är tillämpliga på Erbjudandet.

I enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden har ASSA ABLOY den 10 december 2010 åtagit sig gentemot NASDAQ OMX att följa Takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och – i förekommande fall – Aktiemarknadsnämndens tidigare besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden, samt att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna. ASSA ABLOY informerade Finansinspektionen om Erbjudandet och ovanstående åtagande den 12 december 2010. Tvist rörande, eller som uppkommer i anledning av, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.

Rådgivare

ASSA ABLOY har i samband med genomförandet av Förvärven och Erbjudandet anlitat SEB Enskilda som finansiell rådgivare och Linklaters Advokatbyrå AB som juridisk rådgivare.

Stockholm den 13 december 2010

ASSA ABLOY AB
 
Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 13 december 2010 kl. 07.30 (CET).

Presskonferens idag kl 10.00 (CET) för ytterligare information

Med anledning av Erbjudandet arrangerar ASSA ABLOY en presskonferens idag, måndagen den 13 december, klockan 10.00 (CET) på Grand Hotel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm med VD och koncernchef Johan Molin och Ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson.

Presskonferensen sänds även via Internet på www.assaabloy.com. Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon:

Telefon: +44 20 716 200 25
Pin: 883597

En PowerPoint-presentation kommer att finnas tillgänglig på ASSA ABLOYs hemsida innan konferensen startar.

För mer information kontakta:

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: +46 8-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: +46 8-506 485 72

ASSA ABLOY i korthet

ASSA ABLOY är ledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet.

ASSA ABLOY finns representerat över hela världen, på både mogna och nya marknader, med en stark ställning i större delen av Europa, Nordamerika och Asien. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en stark ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, dörrautomatik och hotellsäkerhet.

Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 37 000 anställda.

ASSA ABLOYs omsättning uppgick under 2009 till cirka 35 miljarder kronor och rörelseresultatet till cirka 5,4 miljarder kronor. ASSA ABLOY har ett börsvärde om cirka 73 miljarder kronor och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap.

För mer information besök: www.assaabloy.com

Cardo i korthet

Cardo är en ledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Med cirka 5 300 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids största utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Cardos omsättning uppgick under 2009 till drygt 8,8 miljarder kronor och rörelseresultatet till cirka 0,5 miljarder kronor. Cardo har ett börsvärde om ca 7,6 miljarder kronor och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

För mer information besök: www.cardo.com

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Restriktioner

Erbjudandet i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. ASSA ABLOY kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt.

ASSA ABLOY kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Framtidsinriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktad information. Sådan framtidsinriktad information är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att den kan innefatta ord såsom ”kan”, ”skall”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”bedöms”, ”förutses”, ”har som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna”, eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Den framtidsinriktade informationen innefattar bland annat uttalanden om ASSA ABLOYs framtida affärsverksamhet efter att, och till följd av, att Erbjudandet har genomförts. Denna framtidsinriktade information speglar ASSA ABLOYs nuvarande förväntningar, baserade på den information som för närvarande finns tillgänglig för ASSA ABLOY och dessa förväntningar bygger på ett antal antaganden och är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara eller är utanför ASSA ABLOYs kontroll, inkluderande men inte begränsat till effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i efterfrågan på produkter, konkurrens, teknisk utveckling, relationer till anställda, plan och byggregler, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade investeringar (exempelvis till följd av ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter och lansering av ny teknologi). Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och ASSA ABLOY har ingen skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad information, vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, med undantag för vad som följer av tillämpliga lagar och regler.