Pressrelease: ASSA ABLOY innehar 98,2 procent av aktierna i Cardo och förlänger acceptperioden

Det offentliga erbjudandet till Cardos aktieägare har under acceptperioden accepterats i sådan utsträckning att ASSA ABLOY efter redovisning av vederlag kommer att inneha sammanlagt 26 508 087 aktier i Cardo, representerande cirka 98,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Cardo.

Såsom tidigare meddelats har samtliga villkor för erbjudandet uppfyllts och ASSA ABLOY fullföljer härmed erbjudandet.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat erbjudandet att lämna in sina aktier har ASSA ABLOY beslutat att förlänga acceptperioden till och med klockan 17.00 den 29 mars 2011. Likvid till de aktieägare som redan har accepterat erbjudandet kommer att erläggas omkring den 18 mars 2011. Erläggande av likvid till de aktieägare som accepterar erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas ske omkring den 5 april 2011. Någon ytterligare förlängning kommer inte att ske.

Förvärvet av 98,2 procent av aktierna i Cardo har genomförts i tre steg: genom avtal med de större aktieägarna i Cardo, genom ett offentligt erbjudande och genom förvärv på NASDAQ OMX Stockholm.

Avtalen med de större aktieägarna i Cardo innebar förvärv av 17 162 400 aktier, motsvarande 63,6 procent av det totala antalet aktier och röster.

I det offentliga erbjudandet erhölls giltiga accepter under den initiala acceptperioden för 8 022 687 aktier, representerande cirka 29,7 procent av det totala antalet aktier och röster.

Efter erbjudandets offentliggörande förvärvades även 1 323 000 aktier på NASDAQ OMX Stockholm motsvarande 4,9 procent av det totala antalet aktier och röster. Förvärven skedde till ett pris som inte överstiger vederlaget i det offentliga erbjudandet. ASSA ABLOY kan även komma att förvärva ytterligare aktier i Cardo på NASDAQ OMX Stockholm.

ASSA ABLOY avser att begära tvångsinlösen av resterande aktier i Cardo i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och verka för att aktierna i Cardo avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm.

Aktieägare som önskar acceptera erbjudandet skall underteckna och posta anmälningssedeln till:

SEB
Emissioner R B6
106 40 Stockholm

Observera att anmälningssedeln måste vara SEB tillhanda senast kl. 17.00 den 29 mars 2011.

För en utförlig beskrivning av erbjudandet, inklusive villkor och anvisningar för deltagande i erbjudandet, vänligen se erbjudandehandling och anmälningssedel för erbjudandet, tillgängliga på www.assaabloy.com och på www.seb.se/prospekt samt hos ASSA ABLOY, Klarabergsviadukten 90, 107 23 Stockholm och hos SEB Enskilda, Kungsträdgårdsgatan 8, 106 40 Stockholm. Med undantag för vad som framgår av detta pressmeddelande skall de villkor som framgår av erbjudandehandlingen vara fortsatt giltiga för erbjudandet.

Redovisningsfrågor

Cardo Entrance Solutions kommer att konsolideras från och med nästa vecka. För helåret 2010 hade Cardo Entrance Solutions en försäljning på 4,485 MSEK och en EBIT-marginal på 11,8%.

Cardo Flow Solutions och Lorentzen & Wettre kommer att redovisas som Tillgångar för Försäljning, det vill säga de kommer ej att konsolideras.


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.
Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 15 mars 2011 kl. 15:00 (CET).

För mer information kontakta:

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: +46 8-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: +46 8-506 485 72

Viktig information rörande ASSA ABLOY ABs (”ASSA ABLOY”) kontanterbjudande till aktieägarna i CARDO AB (publ) (”Cardo) (”Erbjudandet”)

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Restriktioner

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. ASSA ABLOY kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt.

ASSA ABLOY kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.