Pressrelease: ASSA ABLOY innehar 98,9 procent av aktierna i Cardo

Den förlängda acceptperioden i det offentliga erbjudandet till Cardos aktieägare löpte ut den 29 mars och ASSA ABLOY innehar efter förlängningen sammanlagt 26 709 682 aktier i Cardo, representerande cirka 98,9 procent av det totala antalet aktier och röster.

Redovisning av likvid till de aktieägare som accepterat erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas ske den 5 april 2011.

Under den förlängda acceptperioden erhölls giltiga accepter för 201 595 aktier i Cardo, representerande cirka 0,75 procent av det totala antalet aktier och röster.

ASSA ABLOY kan komma att förvärva ytterligare aktier i Cardo på NASDAQ OMX Stockholm.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.
Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 31 mars 2011 kl. 11.30.

För mer information kontakta:

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: +46 8-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: +46 8-506 485 72

Viktig information rörande ASSA ABLOY ABs (”ASSA ABLOY”) kontanterbjudande till aktieägarna i CARDO AB (publ) (”Cardo) (”Erbjudandet”)

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Restriktioner

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. ASSA ABLOY kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt.

ASSA ABLOY kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.