Kvartalsrapport Q4 2020

2021-02-05

Starkt operativt genomförande

Fjärde kvartalet

  • Omsättningen minskade med 7% till 23 298 MSEK (24 946), varav –5% (1) organisk tillväxt och 5% (3) förvärvad/avyttrad tillväxt netto
  • EMEA och Entrance Systems visade stabil organisk försäljningsutveckling. Organisk försäljning minskade i Asia Pacific och Americas, medan Global Technologies uppvisade en väsentlig försäljningsminskning
  • Två verksamheter avyttrades i Schweiz och Italien. Den totala årsomsättningen för avyttrad verksamhet uppgår till cirka 625 MSEK
  • Ett nytt omstruktureringsprogram lanserades vid årsskiftet. Kostnaden beräknas uppgå till –1 366 MSEK med en återbetalningstid på cirka två år
  • Rörelsemarginalen1 2 (EBIT %) exklusive förvärv och avyttringar var 16,1% (16,2)
  • Nettoresultatet1 2 uppgick till 2 582 MSEK (2 767)
  • Vinst per aktie1 2 uppgick till 2,33 SEK (2,49)
  • Operativt kassaflöde uppgick till 5 529 MSEK (5 235)
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 om 3,90 SEK (3,85) per aktie, jämnt fördelat vid två olika betalningstillfällen.

Omsättning och resultat

Fjärde kvartalet Januari-December
2019 2020 Δ 2019 2020 Δ
Omsättning, MSEK 24 946 23 298 –7% 94 029 87 649 –7%
Varav:
Organisk tillväxt 147 –1 150 –5% 2 652 –7 150 –8%
Förvärv och avyttringar 760 1 211 5% 3 063 3 328 4%
Valutaeffekt 872 –1 709 –7% 4 265 –2 558 –3%
Rörelseresultat (EBIT)1 2, MSEK 4 047 3 475 –14% 14 920 11 916 –20%
Rörelsemarginal (EBITA)1 2, % 16,8% 15,6% 16,4% 14,3%
Rörelsemarginal (EBIT)1 2, % 16,2% 14,9% 15,9% 13,6%
Resultat före skatt1 2, MSEK 3 779 3 306 –13% 13 883 11 133 –20%
Nettoresultat1, MSEK 2 767 2 582 –7% 10 243 8 375 –18%
Operativt kassaflöde, MSEK 5 235 5 529 6% 14 442 14 560 1%
Vinst per aktie1 2, SEK 2,49 2,33 –7% 9,22 7,54 –18%
 
1 Exklusive kostnader före inkomstskatt för strukturprogram i fjärde kvartalet 2020 och 2019 om –1 366 MSEK respektive –312 MSEK. Motsvarande kostnad efter skatt uppgår till –1 112 MSEK och –246 MSEK
2 Exklusive ej kassaflödespåverkande rörelseintäkt i Q3 2020 från omvärdering till marknadsvärde av 39% innehav av agta record, totalt 1 909 MSEK för helåret. Rörelseintäkten har ej någon skattepåverkan.

Kommentar från VD och koncernchef

Starkt operativt genomförande

Vi lägger ett år bakom oss, som i spåren av utbrottet av Covid-19, ändrade dynamiken i många branscher och det dagliga livet för de flesta av oss på ett eller annat sätt. Pandemin resulterade i de mest krävande och utmanande operationella förhållandena i vår historia, framförallt under första halvåret 2020. Vi har snabbt anpassat oss till den nya verkligheten och kraftfullt anpassat vår kostnadsbas, skyddat vår balansräkning samtidigt som vi fortsatt att investera i innovations- och tillväxtinitiativ. Detta ledde till en rörelsemarginal, exklusive förvärv och avyttringar, under sista kvartalet i nivå med vår målsättning samt ett rekordhögt operativt kassaflöde för helåret 2020.

Under det fjärde kvartalet minskade vår organiska tillväxt med 5%, de negativa valutaeffekterna var 7%, medan förvärv och avyttringar bidrog med en tillväxt på 5%, vilket resulterade i en total omsättningsminskning på 7%. Försäljningen var stabil i EMEA och Entrance Systems, minskade i Americas och Asia Pacific och minskade betydligt inom Global Technologies. Genom fortsatta kostnadsbesparings-åtgärder minskade vi de negativa effekterna från de återinförda nedstängningarna under fjärde kvartalet och, exklusive förvärv och avyttringar, nådde vi en rörelsemarginal på 16%. Kassaflödet fortsatte att vara mycket starkt och uppgick till SEK 14 560 M för helåret och SEK 5 529 M under fjärde kvartalet.

Operativa förbättringar

De nya restriktionerna och nedstängningarna satte ytterligare press på några av våra kundsegment och fortsatte i synnerhet att påverka Global Technologies. EMEA’s omsättning var stabil och den underliggande marginalen förbättrades efter stark efterfrågan från privatkunder i huvudmarknader samtidigt som kostnads-åtgärder positivt kompenserade de negativa effekterna från restriktionerna. I Americas var efterfrågan mycket stark i Latinamerika och bland USAs privatkunder medan efterfrågan minskade i de kommersiella segmenten i USA. Rörelse-marginalen i Americas var på en på hög nivå. Omsättningen minskade på samtliga marknader i Asia Pacific men vi ser en gradvis förbättring av lönsamheten i Kina. Efterfrågan i Entrance Systems var fortsatt stabil med stark rörelsemarginal.

Våra omfattande kostnadsbesparande åtgärder fortsatte och vi realiserade kostnadsbesparingar, netto, om 0,5 miljarder SEK under kvartalet inklusive effekter från vårt nya omstruktureringsprogram, MFP8. Omstruktureringskostnaden för programmet uppgick till närmare 1,4 miljarder SEK och kommer att generera årliga besparingar på cirka 1 miljarder SEK när det är helt genomfört.

Utbrottet av Covid-19 pandemin ledde till en mycket svagare och volatil efterfrågan under 2020. När vaccinprogrammet rullas ut förväntar vi oss att restriktionerna gradvis kommer att fasas ut, att tillförsikt och rörlighet kommer tillbaka och att efterfrågan i allmänhet förbättras.

Jag är glad att ASSA ABLOY fortsätter att stå på en mycket solid grund. Tack vare våra medarbetares kraftansträngningar är jag övertygad om att vi kommer ut ur pandemin som ett starkt bolag, väl positionerade för att fortsätta att leda branschen för accesslösningar. Jag ser fram emot att se våra nya produkter tas emot av våra kunder och överträffa deras förväntningar.

Stockholm, 5 februari 2021

Nico Delvaux
VD och koncernchef

 

Mer information lämnas av:

Nico Delvaux,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Erik Pieder,
Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72


 

ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens 5 februari 2021 kl. 09.30
som sänds via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08–566 427 04, +44 333 300 9262 eller +1 646 722 4956

 

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 8.00 CET.