EU Kommissionen godkänner ASSA ABLOYs förvärv av agta record

2020-08-17

ASSA ABLOY, som ägare av 39% av aktierna i det schweiziska bolaget agta record ag (”agta record”) har erhållit godkännande av EU Kommissionen att indirekt förvärva det 54-procentiga innehavet i agta record från aktieägarna i Agta Finance (”Förvärvet”).

Köpeskillingen för Förvärvet uppgår till cirka 506 MEUR, motsvarande ett justerat1 pris per aktie i agta record om 70,54 EUR. Förvärvet förväntas slutföras under augusti 2020. Efter Förvärvet kommer ASSA ABLOY att äga cirka 93% av rösterna och aktiekapitalet i agta record.

Som tidigare meddelats har ASSA ABLOY ingått avtal med italienska FAAC Group om att avyttra viss verksamhet från agta record och ASSA ABLOY, som ett led i att hantera EU Kommissionens konkurrensrättsliga invändningar i samband med Förvärvet (”Avyttringen”).

”Jag ser fram emot att äntligen kunna välkomna agta record och dess medarbetare till ASSA ABLOY. Jag är övertygad om att ASSA ABLOY kommer att bli ett bra hem för agta record som är ett strategiskt tillskott till koncernen och bidrar med viktig kompetens, produkter och service. Jag är också glad att den avyttrade verksamheten, med dess medarbetare och kunder, kommer att vara i goda händer och jag önskar dem fortsatt framgång”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

“Efter en lång resa så är vi nu glada att komma till slutet av denna process. agta record har ett välkänt varumärke i ”record”, en stark kultur, högkvalitativa produkter och mycket kompetenta medarbetare och ledning. Vi kan nu fokusera på de många möjligheter som detta förvärv kommer att ge”, säger Christopher Norbye, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division Entrance Systems.

Förenklat offentligt erbjudande till innehav utan bestämmande inflytande
Omedelbart efter Förvärvet kommer ASSA ABLOY att lämna in dokumentation avseende ett föreslaget förenklat offentligt erbjudande (”Erbjudandet”) på de återstående utestående aktierna i agta record, vilka är noterade på Euronext i Paris, till ett justerat pris om 70,54 EUR per aktie i agta record. Erbjudandet är villkorat av AMFs godkännande.

agta record kommer även att ansöka om avnotering av dess aktier från Euronext Paris omedelbart efter Förvärvet. Givet godkännande av styrelsen för Euronext Paris så kommer avnoteringen att ske kort efter att Erbjudandet avslutats.

Finansiella effekter för ASSA ABLOY
Köpeskillingen för Förvärvet uppgår till cirka 506 MEUR, motsvarande ett justerat pris per aktie i agta record om 70,54 EUR. Under antagande att alla utestående aktier kommer att omfattas av Erbjudandet så kommer den totala köpeskillingen för Förvärvet och Erbjudandet att uppgå till cirka 575 MEUR.

Baserat på den externa finansiella informationen för 2019 för både agta record och ASSA ABLOY ger förvärvet av agta record ett tillskott till ASSA ABLOYs omsättning om cirka 4 procent, exklusive Avyttringen. Effekten på rörelsemarginalen kommer att vara utspädande och förvärvet kommer att bidra positivt till vinst per aktie från start, baserat på agta records finansiella räkenskaper för 2019.

Som ett led i transaktionen kommer ASSA ABLOYs befintliga innehav i agta record om 39 procent, ett aktieägande i ett intressebolag, vid stängningen av Förvärvet att omvärderas till marknadsvärde via resultaträkningen. Den förväntade, icke kassaflödespåverkande, intäkten i rörelseresultatet förväntas uppgå till cirka 2 miljarder SEK.

 
Mer information

Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82

Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 49 000 medarbetare och en omsättning på 94 miljarder SEK. Koncernen är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. ASSA ABLOYs innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.  

1 Främst en justering för räntekompensation. Det justerade priset om 70,54 EUR per aktie i agta record antar att Förvärvet stängs den 17 augusti 2020. Det slutliga justerade priset per aktie kommer att fastställas vid den exakta dagen för stängning av Förvärvet.