ASSA ABLOY inlämnar dokumentation avseende förenklat offentligt erbjudande på kvarvarande utestående aktier i agta record

2020-08-24

ASSA ABLOY har idag, hos den franska myndigheten för marknadsövervakning – AMF, lämnat in dokumentation avseende ett föreslaget förenklat offentligt erbjudande på utestående aktier i det schweiziska bolaget agta record ag (”agta record”), till ett pris om 70,58 EUR per aktie i agta record (”Erbjudandet”). Starten på Erbjudandet är villkorad av sedvanlig granskning och godkännande av AMF. Det är också avsikten att Erbjudandet kommer att åtföljas av en avnotering av aktierna i agta record från Euronext Paris, villkorat av godkännande av styrelsen för Euronext, i enlighet med artikel 1.4.2 i Euronexts regelverk.

ASSA ABLOY har idag meddelat att man, via sitt helägda dotterbolag ASSA ABLOY Euro Holding AB, lämnat in utkast till dokumentation till den franska myndigheten för marknadsövervakning (AMF – Autorité des Marchés Financiers) avseende ett föreslaget förenklat offentligt erbjudande på utestående aktier i agta record (Euronext Paris: AGTA) till ett justerat[1] pris per aktie om 70,58 EUR. Detta som en följd av att ASSA ABLOY per den 20 augusti 2020 har stängt det indirekta förvärvet av 54% av aktierna i agta record till ett pris om 70,58 EUR per aktie. Detta indirekta förvärv möjliggjorde för ASSA ABLOY att öka sin ägarandel, direkt och indirekt, till cirka 93% av rösterna och aktiekapitalet i agta record.

agta record har idag även lämnat in sitt utkast till dokumentation som svar på ASSA ABLOYs Erbjudande. agta records svar innehåller särskilt en rapport från Accuracy, en oberoende värderingsexpert som anlitats av styrelsen för agta record, vilken har fastställt att priset om 70,58 EUR per aktie i Erbjudandet är ett skäligt pris för minoritetsaktieägarna i agta record. Styrelsen för agta record, vilken förnyades efter det att ASSA ABLOY hade förvärvat posten om 54% av aktierna i agta record, har enhälligt rekommenderat Erbjudandet och godkänt ansökan om avnotering av aktierna i agta record efter det att Erbjudandet avslutats. Villkoren i ansökan om avnotering ger en möjlighet för minoritetsaktieägarna att under en sexmånadersperiod efter avnoteringen kunna sälja sina tidigare noterade aktier till ASSA ABLOY till det justerade priset om 70,58 EUR per aktie. Avnoteringen av agta records aktier från Euronext Paris är villkorad av godkännande av styrelsen för Euronext Paris.

Inom en period av minst 9 till 18 månader (denna tidsperiod är indikativ) efter det att Erbjudandet avslutats och aktierna i agta record har avnoterats, så kommer ASSA ABLOY att fusionera agta record in i ett helägt schweiziskt dotterbolag i en process motsvarande en tvångsinlösen i enlighet med reglerna i den schweiziska aktiebolagslagen. Under denna process i Schweiz (motsvarande en tvångsinlösen) kommer minoritetsaktieägarna i agta record att erhålla kontant betalning för sina aktier. Den föreslagna processen i Schweiz är föremål för godkännande av minst 90% av rösterna i agta record.

Handeln i agta records aktie avbröts den 20 augusti 2020 och kommer att återupptas den 25 augusti 2020.

ASSA ABLOYs utkast till dokumentation avseende Erbjudandet finns tillgängligt på ASSA ABLOYs och AMFs respektive hemsidor. Erbjudandet, liksom utkast till dokumentation avseende Erbjudandet, är villkorat av godkännande av AMF som kommer att säkerställa efterlevnad med aktuell lagstiftning och regelverk.

Enligt den nuvarande, preliminära tidsplanen för Erbjudandet, så kommer anmälningsperioden att påbörjas den 17 september. Denna tidsplan är dock villkorad av AMFs godkännande.


Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 49 000 medarbetare och en omsättning på 94 miljarder SEK. Koncernen är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. ASSA ABLOYs innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.  

Disclaimer

Denna pressrelease är endast avsedd som information och inte ett erbjudande, eller inbjudan till, att sälja någon form av finansiella instrument i agta record.

Investerare och aktieägare uppmanas att läsa dokumentationen avseende Erbjudandet, vilket inkluderar villkor och anvisningar för Erbjudandet, liksom även alla ändringar eller tillägg till denna dokumentation då denna innehåller viktig information om ASSA ABLOY, agta record och den föreslagna transaktionen. Utkastet till dokumentation avseende Erbjudandet som har tagits fram av ASSA ABLOY har idag inlämnats till AMF och publicerats. Det offentliga erbjudandet och utkastet till dokumentation är villkorat av granskning av AMF.

Denna pressrelease får inte publiceras i länder, sändas eller distribueras, direkt eller indirekt, i vilka distributionen av denna information är begränsad på grund av legala restriktioner.

Publicering, utsändning eller distribution av denna pressrelease kan i vissa länder vara föremål för legala eller regulatoriska begränsningar. Därför måste personer som befinner sig i länder i vilka denna pressrelease publiceras eller distribueras informera sig om och följa sådana restriktioner. ASSA ABLOY frånsäger sig allt ansvar för alla överträdelser mot sådana restriktioner.


[1] Främst en justering för räntekompensation