Kvartalsrapport Q1 2020

2020-04-29

Resultat påverkat av Covid-19
 
Första kvartalet

  • Omsättningen ökade med 3% till 22 173 MSEK (21 505), varav –3% (5) organisk och 3% (3) förvärvad tillväxt netto

  • Tillväxt för Americas, stabila försäljningsnivåer för Global Technologies och Entrance Systems, medan försäljningen minskade för Asia Pacific och EMEA

  • Två förvärv tecknade med en förväntad årsomsättning på cirka 200 MSEK

  • Villkorat godkännande har erhållits från EU Kommissionen att förvärva det 54 procentiga innehavet i agta record. Förvärvet förväntas slutföras under andra halvan av 2020

  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 15% och var 2 751 MSEK (3 246), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,4% (15,1)

  • Nettoresultatet uppgick till 1 864 MSEK (2 218)

  • Vinst per aktie uppgick till 1,68 SEK (2,00)

  • Operativt kassaflöde ökade med 3% och uppgick till 1 206 MSEK (1 171)

  • Styrelsen föreslår en reviderad första utdelning för 2019 om 2,00 SEK (3,50) per aktie.

Omsättning och resultat

Helår

Januari-Mars

2018

2019

Δ

2019

2020

Δ

Omsättning, MSEK                              

84 048

94 029

12%

21 505

22 173

3%

Varav:

Organisk tillväxt

3 901

2 652

3%

1 006

–759

–3%

Förvärv och avyttringar

1 793

3 063

3%

689

648

3%

Valutaeffekt

2 217

4 265

6%

1 260

780

3%

Rörelseresultat (EBIT)1 2, MSEK

12 909

14 920

16%

3 246

2 751

15%

Rörelsemarginal (EBITA)1 2, %

15,8%

16,4%

15,6%

13,0%

Rörelsemarginal (EBIT)1 2, %

15,4%

15,9%

15,1%

12,4%

Resultat före skatt1 2, MSEK

12 110

13 883

15%

2 997

2 519

–16%

Nettoresultat1 2, MSEK

8 984

10 243

14%

2 218

1 864

–16%

Operativt kassaflöde, MSEK

11 357

14 442

27%

1 171

1 206

3%

Vinst per aktie1 2, SEK

8,09

9,22

14%

2,00

1,68

16%

1 Exklusive kostnader för ett strukturprogram lanserat under 2018 om totalt –1 530 MSEK före inkomstskatt, vilket motsvarar totalt –1 208 MSEK efter skatt
2 Exklusive nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar i det andra kvartalet 2018 om –5 595 MSEK, vilket motsvarar –5 268 MSEK efter skatt.

Kommentar från VD och koncernchef

Resultat påverkat av Covid-19
Utbrottet av Covid-19 ledde till en utmanande start på 2020, vilket påverkade de flesta branscher globalt inklusive oss. Under första kvartalet minskade vår organiska tillväxt (–3%), men tack vare positiva valutaeffekter (3%) och förvärvad tillväxt (3%), ökade den totala omsättningen med 3%. Organiska tillväxten var positiv i Americas (1%), stabil i Global Technologies (0%) och Entrance Systems (0%), men minskade i EMEA (–4%) och i Asia Pacific (–34%) på grund av Covid-19.

Rörelseresultatet minskade med 15% till 2 751 MSEK och rörelsemarginalen var 12,4%. Hävstången påverkades betydligt av lägre volymer, framförallt i Kina och Europa, av högre logistikkostnader och av övriga rörelsekostnader. Därutöver påverkades resultatet av tidigare investeringar för att öka tillväxten. Utan Covid-19 hade rörelseresultatet varit i nivå med föregående år.

Det operationella kassaflödet var solitt och uppgick till 1 206 MSEK och vår kassagenerering var 48% (39). Vår finansiella position är robust med en EBITDA/ nettoskuld på 2,0, ned från 2,2 föregående år. Vi har tillgång till olika finansieringar, men som en försiktighetsåtgärd har vi mer än tredubblat likvida medel under mars.

Detta är en annorlunda kris
Covid-19 krisen började i februari med en väsentlig effekt på vår verksamhet och efterfrågan i Kina, spred sig därefter till övriga Asien och från mars påverkades även efterfrågan snabbt i övriga världen. Jämfört med tidigare konjunkturnedgångar är denna kris annorlunda på grund av de strikta regleringar och nedstängningar av våra samhällen som beslutats av regeringar i flera marknader. Detta har medfört att affärsverksamheten nästan över en natt minskat till nästan noll. Det påverkade både nybyggnation och eftermarknaden, där social distansering gjort det svårare för låssmeder och servicetekniker att besöka kunder.

Våra åtgärder i denna extraordinära situation
Vår första prioritering har varit våra anställdas välbefinnande och vi har därför infört omfattande hälso-och säkerhetsåtgärder i vår verksamhet. Vi har också infört ett antal kostnadsbesparingsåtgärder som minskad arbetstid, tillfälliga och permanenta permitteringar, reseförbud, minskning av externa tjänster och skjutit upp projekt. Åtgärderna påverkar inte vår kundservice och förmåga att höja eller sänka vår produktionskapacitet, men minskar våra driftskostnader på ett betydelsefullt sätt. För att säkerställa att vi kan öka tillväxten efter denna kris har vi beslutat att fortsätta investeringarna inom produktinnovation och vissa försäljningsfunktioner.

Utsikter
Under antagandet att efterfrågan på våra huvudmarknader kommer fortsätta påverkas avsevärt av Covid-19, vilket vi upplevt sedan februari på flera marknader, förväntar vi att vår omsättning och rörelsemarginal under kommande månader kommer att bli betydligt lägre än under första kvartalet. När efterfrågan återhämtar sig, kombinerat med vår starka nya produktpipeline, är vi övertygade om att vi kommer att ha möjlighet att ytterligare stärka vår globalt ledande position inom accesslösningar.

Till sist vill jag tacka för ert förtroende för ASSA ABLOY under denna svåra och utmanande period.

Stockholm, 29 april 2020

Nico Delvaux
VD och koncernchef
 

Mer information lämnas av:
Nico Delvaux,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Erik Pieder,
Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens 29 april 2020 kl. 09.30 som sänds via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08–566 427 06, +44 333 300 9269 eller +1 646 722 4957

 
Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 8.00 CET