ASSA ABLOY AB möjliggör förhandsröstning vid årsstämman den 29 april 2020

2020-04-14

Styrelsen i ASSA ABLOY AB (publ) har beslutat att aktieägare i ASSA ABLOY AB ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 2020 genom att förhandsrösta. Avsikten är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen, som ett led i att minimera risken för spridning av covid-19. ASSA ABLOY vill uppmana samtliga aktieägare att utnyttja möjligheten till förhandsröstning på det sätt som anges nedan.

En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande vid årsstämman till ASSA ABLOY AB enligt instruktionerna i kallelsen, använda ett särskilt formulär som finns tillgängligt på ASSA ABLOYs hemsida www.assaabloy.com.

Det ifyllda formuläret måste vara ASSA ABLOY AB tillhanda senast måndagen den 27 april 2020 kl. 12.00. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till ASSA ABLOY AB, ”Årsstämman 2020”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.eu. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Som tidigare angetts i pressmeddelandet avseende kallelsen till årsstämman kommer ASSA ABLOY även att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med stämman av hänsyn till våra aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet. Dessa åtgärder innebär bland annat att ingen förtäring eller dryck kommer att serveras, det inte kommer att finnas någon utställning av produkter samt att VDs anförande kommer att kortas ner väsentligt. Anförandet av VD kommer att göras tillgängligt på ASSA ABLOYs hemsida www.assabloy.com efter årsstämman. Med hänsyn till smittorisken avråder ASSA ABLOY från deltagande i stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom förhandsröstning.

ASSA ABLOY följer den fortsatta utvecklingen och kommer vid behov att på sin hemsida, www.assaabloy.com, uppdatera informationen om vilka ytterligare åtgärder som eventuellt vidtas i samband med årsstämman.

   
Mer information

Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

   
Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen finns över hela världen med 49 000 medarbetare och en omsättning på 94 miljarder SEK. ASSA ABLOY är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.