Styrelsen beslutar om reviderat utdelningsförslag

2020-03-30

Styrelsen bedömer att den pågående globala covid-19 pandemin innebär betydande osäkerhet framöver vad avser marknadsläget. ASSA ABLOYs finansiella ställning är stark och koncernen har initierat kostnadsåtgärder för att bemöta det osäkra marknadsläget.

Styrelsen har i kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2019 samt i årsredovisningen 2019 kommunicerat sitt förslag om en utdelning om 3,85 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Mot bakgrund av den osäkerhet i marknaden som covid-19 pandemin orsakar, har styrelsen idag som en försiktighetsåtgärd beslutat att revidera sitt utdelningsförslag.

Styrelsen föreslår att en första utdelning om 2,00 kronor behandlas på årsstämman den 29 april 2020. Det är styrelsens tydliga ambition att föreslå en andra utdelning om 1,85 kronor senare under 2020 när konsekvenserna av covid-19 pandemin bättre kan överblickas och förutsatt att koncernens finansiella ställning medger detta. Styrelsen kommer i sådant fall att kalla till en extra bolagsstämma.

ASSA ABLOYs årsstämma avses att genomföras den 29 april 2020, som tidigare kommunicerats, förutsatt att inga myndighetsrestriktioner införs som förhindrar detta. ASSA ABLOY kommer vidta försiktighetsåtgärder i samband med stämman av hänsyn till våra aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet. Dessa åtgärder innebär bland annat att ingen förtäring eller dryck kommer att serveras, det inte kommer att finnas någon utställning av produkter, VDs anförande kommer att kortas ner väsentligt samt att aktieägare ombeds att i möjligaste mån rösta genom ombud.

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 kl. 13.10 CET.

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen finns över hela världen med 49 000 medarbetare och en omsättning på 94 miljarder SEK. ASSA ABLOY är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.