Lägre organisk tillväxt med stark vinst och kassaflöde

2020-02-06

Fjärde kvartalet

  • Omsättningen ökade med 8% till 24 946 MSEK (23 167), varav 1% (6) organisk och 3% (3) förvärvad tillväxt netto
  • Stark organisk tillväxt för Americas, god tillväxt för Global Technologies och stabil försäljningsnivå för EMEA och Entrance Systems, medan försäljningen minskade för Asia Pacific
  • Två förvärvsavtal tecknade med en förväntad årsomsättning på cirka 800 MSEK
  • Ändrad skattedom i Finland till ASSA ABLOYs nackdel. Förväntad skatte-exponering om 920 MSEK men ingen väsentlig effekt på koncernens nettovinst
  • Rörelseresultatet1 (EBIT) ökade med 8% och var 4 047 MSEK (3 746), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,2% (16,2)
  • Nettoresultatet1 uppgick till 2 767 MSEK (2 588)
  • Vinst per aktie1 uppgick till 2,49 SEK (2,33)
  • Operativt kassaflöde ökade med 6% och uppgick till 5 235 MSEK (4 923)
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 om 3,85 SEK (3,50) per aktie.

Omsättning och resultat

  Fjärde kvartalet       Januari-December  
                 
  2018 2019   Δ   2018 2019 Δ
Omsättning, MSEK 23 167 24 946   8%   84 048 94 029 12%
Varav:                
Organisk tillväxt 1 281 147   1%   3 901 2 652 3%
Förvärv och avyttringar 714 760   3%   1 793 3 063 3%
Valutaeffekt 1 063 872   4%   2 217 4 265 6%
Rörelseresultat (EBIT)1 2, MSEK 3 746 4 047   8%   12 909 14 920 16%
Rörelsemarginal (EBITA)1 2, % 16,7% 16,8%       15,8% 16,4%  
Rörelsemarginal (EBIT)1 2, % 16,2% 16,2%       15,4% 15,9%  
Resultat före skatt1 2, MSEK 3 515 3 779   8%   12 110 13 883 15%
Nettoresultat1, MSEK 2 588 2 767   7%   8 984 10 243 14%
Operativt kassaflöde, MSEK 4 923 5 235   6%   11 357 14 442 27%
Vinst per aktie1 2, SEK 2,33 2,49   7%   8,09 9,22 14%

1Exklusive kostnader för ett strukturprogram lanserat under 2018 om –312 MSEK i det fjärde kvartalet 2019 och –1 218 MSEK i det fjärde kvartalet 2018, vilket motsvarar totalt –1 208 MSEK efter skatt
2Exklusive nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar i det andra kvartalet 2018 om –5 595 MSEK, vilket motsvarar –5 268 MSEK efter skatt.

Kommentar från VD och koncernchef

Lägre organisk tillväxt med stark vinst och kassaflöde
Under det fjärde kvartalet ökade omsättningen med 8%, drivet av en organisk tillväxt om 1%, förvärvad tillväxt netto om 3% och positiva valutaeffekter om 4%. Organiska tillväxten var stark i Americas (5%) och god i Global Technologies (2%). EMEA (1%) och Entrance Systems (0%) hade stabil tillväxt medan den organiska tillväxten minskade i Asia Pacific (-10%).

Rörelseresultatet ökade med 8% till 4 047 MSEK, första gången som vi levererar över 4 miljarder SEK i ett enskilt kvartal. Rörelsemarginalen var 16,2%. Den operationella hävstången var stark tack vare lägre råmaterialkostnader, mix samt effektiviseringar, men motverkades av högre förvärvs- och integrationskostnader. Det operativa kassaflödet förbättrades med 6% till rekordhöga 5 235 MSEK, till följd av förbättrad lönsamhet och positiva  rörelsekapitalförändringar. Vår kassagenerering var starka 139% i kvartalet.

För helåret 2019 ökade omsättningen med 12%, drivet av en organisk tillväxt om 3%, netto förvärv om 3% och positiva valutaeffekter om 6%. Rörelseresultatet uppgick till 14 920 MSEK och rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster förbättrades till 15,9% (15,83). Operativt kassaflöde var rekordhögt på 14 442 MSEK.

Stabil utveckling under fjärde kvartalet
De blandade marknadsförhållandena fortsatte under kvartalet. Byggindexen har rört sig sidledes på flera viktiga marknader och geopolitiska utmaningar kvarstår.

Trots mycket tuffa jämförelsetal för omsättningen utvecklades division Americas starkt med stöd av en god efterfrågan i de kommersiella och institutionella marknadssegmenten. Marknadsförhållandena i Europa var blandade med god tillväxt i Skandinavien och Tyskland, medan Storbritannien och Finland var svaga. Asia Pacifics negativa utveckling förklaras av lägre internförsäljning och ett svagt Sydkorea på grund av låg aktivitet inom byggsektorn. Därutöver fortsätter implementeringen av vår nya strategi i Kina med ett selektivare förhållningssätt i vår försäljningskanal att på kort sikt ha en negativ effekt på vår omsättning.

Global Technologies tillväxt var lägre till följd av försenade projekt inom HID, medan Global Solutions utvecklades starkt. Inom Entrance Systems var tillväxten god inom våra servicetjänster medan försäljningen av utrustning och materiel minskade lite. Under kvartalet meddelade vi den nya organisationsstrukturen för Entrance Systems med fyra affärssegment som träder i kraft under första kvartalet.

Förvärv kommer att driva tillväxten under 2020
Inför 2020 kommer förvärven att bli en drivande tillväxtfaktor när vi konsoliderat agta record och AM Group. Givet dessa bolags nuvarande marginalnivåer och storlek kommer koncernens rörelsemarginal att bli utspädd. Däremot kommer dessa bolag att skapa betydande värden och marginalerna gradvis att förbättras när vi integrerat dessa mycket komplementära bolag.

Avslutningsvis skulle jag vilja tacka för förtroendet och ser fram emot ett nytt decennium med stora möjligheter för ASSA ABLOY.

Stockholm, 6 februari 2020

Nico Delvaux
VD och koncernchef

3Exklusive nedskrivning av rörelsetillgångar i Kina om –400 MSEK i det andra kvartalet 2018.

Mer information lämnas av:
Nico Delvaux,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Erik Pieder,
Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens 6 februari 2020 kl. 09.30
som sänds via Internet www.assaabloy.com.

Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08–505 583 53, +44 333 300 9272 eller +1 646 722 4904

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020 kl. 8.00 CET.