EU Kommissionen ger villkorat godkännande av ASSA ABLOYs förvärv av agta record

2020-02-28

ASSA ABLOY har erhållit villkorat fas 1 godkännande av EU Kommissionen, att som ägare av 39% av aktierna i det Schweiziska bolaget agta record, indirekt förvärva det 54 procentiga innehavet i agta record från aktieägarna i agta finance (”Förvärvet”).

Förvärvet förväntas slutföras under andra halvan av 2020 efter det att alla återstående villkor har uppfyllts och efter det att EU Kommissionens krav blivit uppfyllda.  

”Erhållandet av EU Kommissionens godkännande är ett viktigt steg i att genomföra förvärvet av agta record och vi ser fram emot att välkomna agta records medarbetare till vår koncern. Detta är ett strategiskt tillskott till ASSA ABLOY som bidrar med viktig kompetens, produkter och service till koncernen”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

Under godkännandeprocessen i Europa har ASSA ABLOY, som ett led i att adressera EU Kommissionens konkurrensrättsliga invändningar, förbundit sig gentemot EU Kommissionen att bland annat avyttra viss verksamhet inom agta record och ASSA ABLOY till en tredje part.

Detta inkluderar avyttrandet av agta records verksamhet i Holland, Österrike, Ungern och Slovenien liksom ASSA ABLOYs verksamhet inom automatiska entrédörrar i Frankrike och Storbritannien. Härutöver kommer även agta records verksamhet inom höghastighetsdörrar i Frankrike att avyttras. Det är viktigt att de avyttrade verksamheterna får en engagerad och erfaren ägare som ger dem ett nytt hem och skapar framtida möjligheter. Dessa avyttringar motsvarar cirka 20% av den initialt förvärvade omsättningen. Trots dessa avyttringar så kommer emellertid huvuddelen av de identifierade synergierna mellan ASSA ABLOY och agta record att kunna realiseras.

Som tidigare meddelats så kommer ASSA ABLOY efter det att Förvärvet är genomfört äga cirka 93% av rösterna och aktiekapitalet i agta record och avser att kort härefter lämna ett offentligt erbjudande på de återstående utestående aktierna i agta record, vilka är noterade på Euronext i Paris, till ett pris om 70 EUR per aktie i agta record, vilket är villkorat av erhållandet av en så kallad fairness opinion från en av agta record utsedd oberoende värderingsexpert och av AMFs godkännande.

Länk till pressrelease 2019-03-06

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 49 000 medarbetare och en omsättning på 94 miljarder SEK. Koncernen är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. ASSA ABLOYs innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.