Kvartalsrapport Q3 2020

2020-10-21

Stark återhämtning i kvartalet

Tredje kvartalet

  • Omsättningen minskade med 8% till 22 225 MSEK (24 034), varav –5%
    (4) organisk tillväxt och 4% (4) förvärvad tillväxt netto
  • Entrance Systems visade organisk försäljningstillväxt, medan EMEA visade stabil organisk försäljningsutveckling. Global Technologies, Asia Pacific och Americas visade negativ organisk tillväxt. Alla divisioner var starkt negativt påverkade av Covid-19
  • Omsättning och resultat för agta record är fullt ut konsoliderade i ASSA ABLOY från 31 augusti 2020
  • Rörelseresultatet (EBIT)1 minskade med 8% och var 3 593 MSEK (3 894), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,2% (16,2). Resultatet inkluderar en rörelseintäkt om 252 MSEK från avyttring av viss verksamhet från agta record och ASSA ABLOY
  • Nettoresultatet1 uppgick till 2 528 MSEK (2 697)
  • Vinst per aktie1 uppgick till 2,28 SEK (2,43)
  • Operativt kassaflöde uppgick till 4 407 MSEK (4 401)
  • Styrelsen föreslår en andra utdelning för 2019 om 1,85 SEK per aktie, vilket motsvarar en utdelning för helåret om 3,85 SEK (3,50) per aktie.

Omsättning och resultat

Tredje kvartalet Januari-September
2019 2020 Δ 2019 2020 Δ
Omsättning, MSEK 24 034 22 225 –8% 69 082 64 351 –7%
Varav:
Organisk tillväxt 807 –1 043 –5% 2 505 –6 001 –9%
Förvärv och avyttringar 825 816 4% 2 303 2 118 3%
Valutaeffekt 1 211 –1 581 –7% 3 393 –849 –1%
Rörelseresultat (EBIT)1, MSEK 3 894 3 593 –8% 10 873 8 441 –22%
Rörelsemarginal (EBITA)1, % 16,7% 16,8% 16,2% 13,8%
Rörelsemarginal (EBIT)1, % 16,2% 16,2% 15,7% 13,1%
Resultat före skatt1, MSEK 3 645 3 417 –6% 10 104 7 828 –23%
Nettoresultat1, MSEK 2 697 2 528 –6% 7 477 5 792 –23%
Operativt kassaflöde, MSEK 4 401 4 407 0% 9 208 9 031 –2%
Vinst per aktie, SEK1 2,43 2,28 –6% 6,73 5,21 –23%

Exklusive ej kassaflödespåverkande rörelseintäkt i Q3 2020 från omvärdering till marknadsvärde av 39% innehav av agta record (ett aktieägande i intresseföretag), uppgående till 1 910 MSEK. Rörelseintäkten har ej någon skattepåverkan.

Kommentar från VD och koncernchef

Stark återhämtning i kvartalet
Utbrottet av Covid-19 har påverkat våra liv och hur vi gör affärer. Jag är nöjd att våra ansträngningar resulterat i ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med föregående kvartal. Vid en årsjämförelse minskade vår organiska tillväxt med 5%, valutaeffekterna var negativa med –7%, medan förvärvad tillväxt var positiv med 4%. Den totala omsättningen minskade med 8%. I kvartalet sågs en stark återhämtning för alla divisioner (särskilt EMEA) med den långsammaste återhämtningen inom Global Technologies som fortsätter att påverkas av Covid-19 i dess huvudsakliga kundsegment.

Rörelseresultatet, inklusive rörelseintäkt från avyttring om 252 MSEK, uppgick till 3 593 MSEK och rörelsemarginalen återhämtade sig kraftigt under kvartalet till 16,2%. Betydande kostnadsåtgärder har genomförts, vilket delvis kompenserar för de lägre volymerna. Vi fortsatte att generera ett mycket starkt operativt kassaflöde på 4 407 MSEK och kassagenereringen i kvartalet var 129% (121). Styrelsen har, som ett resultat av den förbättrade ekonomiska utvecklingen, beslutat att föreslå en andra utdelning på 1,85 SEK, vilket ger en total utdelning om 3,85 SEK som ursprungligen föreslogs i början av året innan utbrottet av Covid-19.

Stark prestation i en svår omvärld
Kvartalet fortsatte att påverkas av Covid-19, men de flesta av våra viktiga marknader uppvisade god återhämtning. I synnerhet återhämtade sig marknaderna i Europa snabbare än USA eftersom nedstängningarna lättades och distributörer började fylla på sina lager. I Asien fortsatte Kina att förbättras medan Sydkorea och Sydasien förblev svaga. Vissa kundsegment påverkas fortfarande av lägre mobilitet och detta har påverkat flera affärsenheter inom Global Technologies. Entrance Systems fortsatte att förbättra sitt resultat och redovisade en positiv organisk tillväxt. Vi välkomnade också agta record till ASSA ABLOY familjen.

Vi har fortsatt att genomföra kostnadsåtgärder med fokus på långsiktiga kostnads-reduktioner. Det innebär tyvärr att vi har behövt minska antalet medarbetare i koncernen och vi minskar kostnaderna i alla områden bortsett från produktutveckling och strategiska tillväxtområden. Sammantaget minskade dessa åtgärder våra försäljnings- och administrationskostnader samt tillverkningskostnader, exklusive material, med cirka 0,6 miljarder SEK netto under kvartalet. Därutöver kommer vi att lansera ytterligare ett omstruktureringsprogram, MFP8, under fjärde kvartalet. Programmet har en återbetalningsperiod på cirka två år, inkluderar stängning av nio fabriker och mer än 30 kontor och kommer skapa årliga besparingar på nära 0,9 miljarder SEK år 2023.

Covid-19 fortsätter att påverka vår verksamhet negativt och vi kommer därför att fortsätta fokusera på kostnadsåtgärder medan vi samtidigt investerar i tillväxtinitiativ som kan kompensera för minskad försäljning från Covid-19.

Slutligen skulle jag vilja informera om att vi lanserar ett nytt hållbarhetsprogram med ambitiösa mål för 2025 samt att vi ansluter oss till Science-Based Targets klimatinitiativ, vilket anpassar oss till Parisavtalet. Detta visar på vår vilja att leda vår bransch mot en mer hållbar framtid och kommer ytterligare att förbättra vår konkurrenskraft med hållbara produkter, lösningar samt även operationellt.

Stockholm, 21 oktober 2020

Nico Delvaux
VD och koncernchef

Mer information lämnas av:

Nico Delvaux,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Erik Pieder,
Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens
den 21 oktober 2020 kl. 09.30

som sänds via Internet www.assaabloy.com.

Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08–505 583 54, +44 333 300 9034 eller +1 646 722 4957


 

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl. 8.00 CEST.