Kallelse till extra bolagsstämma i ASSA ABLOY AB

2020-10-21

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB (org. nr. 556059-3575) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 24 november 2020.

Mot bakgrund av covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Anmälan och deltagande
Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 16 november 2020, och
 • ha anmält sig hos ASSA ABLOY AB senast måndagen den 23 november 2020 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.
   

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, begära att deras aktier tillfälligt förs in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen måndagen den 16 november 2020 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast onsdagen den 18 november 2020. Berörda aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på ASSA ABLOY ABs webbplats www.assaabloy.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 23 november 2020. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till ASSA ABLOY AB (publ), ”Extra bolagsstämma 2020”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.eu. Aktieägare som är fysisk person kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på ASSA ABLOY ABs webbplats www.assaabloy.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För eventuella frågor beträffande förhandsröstningsförfarandet, kontakta Euroclear Sweden AB, telefon 08-506 485 14 (måndag-fredag kl. 09:00-16:00).

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om vinstutdelning.
 8. Stämmans avslutande.
   

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår Johan Ahlgren, eller vid förhinder för honom, den styrelsen istället anvisar, som ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, vilken kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 5 - Val av en eller två personer att justera protokollet
Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslår styrelsen Axel Mårtensson (Melker Schörling AB) och Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden samt att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 - Beslut om vinstutdelning
Med anledning av det osäkra marknadsläget orsakat av covid-19 pandemin beslutade årsstämman den 29 april 2020 om en utdelning om 2,00 kronor per aktie i enlighet med styrelsens reviderade utdelningsförslag. Styrelsens ursprungliga förslag var en utdelning om 3,85 kronor per aktie.

Som tidigare kommunicerats har det varit styrelsens tydliga ambition att föreslå en andra utdelning under 2020 när konsekvenserna av covid-19 pandemin bättre kan överblickas och förutsatt att koncernens finansiella ställning medger detta.

Styrelsen gör nu bedömningen att marknadsläget och koncernens finansiella ställning medger en andra utdelning. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att stämman beslutar om en utdelning om 1,85 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen torsdagen den 26 november 2020. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 1 december 2020.

Efter det senaste beslutet om vinstutdelning finns 12 892 miljoner kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

Aktier och röster
I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 1 112 576 334 aktier, varav 57 525 969 A-aktier och 1 055 050 365 B-aktier, motsvarande sammanlagt 1 630 310 055 röster. ASSA ABLOY AB innehar vid tidpunkten för kallelsen

1 800 000 egna B-aktier, motsvarande 1 800 000 röster, som inte får företrädas vid stämman.

Frågerätt
Styrelsen och VD ska på begäran av en aktieägare, och under förutsättning att styrelsen anser att detta kan göras utan att orsaka väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till ASSA ABLOY AB, ”Extra bolagsstämma 2020”, Box 70340, 107 23 Stockholm eller via e-post till info@assaabloy.com, senast lördagen den 14 november 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos ASSA ABLOY AB, Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm och på bolagets webbplats www.assaabloy.com, senast torsdagen den 19 november 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Handlingar och ytterligare information
Styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning framgår ovan. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen och redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen, årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.assaabloy.com senast tisdagen den 3 november 2020. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos ASSA ABLOY AB, Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
 

Stockholm i oktober 2020
Styrelsen
ASSA ABLOY AB (publ)
 

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68
   

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen finns över hela världen med 49 000 medarbetare och en omsättning på 94 miljarder SEK. ASSA ABLOY är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.