God tillväxt och förbättrad rörelsemarginal

2019-07-17

Andra kvartalet

  • Omsättningen ökade med 11% till 23 544 MSEK (21 140), varav 3% (5) organisk och 4% (2) förvärvad tillväxt netto
  • Stark tillväxt för Americas och Global Technologies, god tillväxt för EMEA och Asia Pacific och tillväxt för Entrance Systems
  • Avtal har tecknats om tre förvärv med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 800 MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT)[1] ökade med 28% och var 3 733 MSEK (2 911), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,9% (13,8)
  • Nettoresultatet[1] uppgick till 2 562 MSEK (2 049)
  • Vinst per aktie[1 ]uppgick till 2,31 SEK (1,84)
  • Operativt kassaflöde ökade med 27% och uppgick till 3 636 MSEK (2 855)

Omsättning och resultat

Andra kvartalet Första halvåret
2018 2019 Δ 2018 2019 Δ
Omsättning, MSEK 21 140 23 544   11% 39 690 45 048   14% 
Varav:
Organisk tillväxt 954 692   3% 1 659 1 698   4% 
Förvärv och avyttringar 366 790   4% 633 1 478   4% 
Valutaeffekt 433 922   4% –131 2 182   6% 
Rörelseresultat (EBIT)[1], MSEK 2 911 3 733   28% 5 740 6 978   22% 
Rörelsemarginal (EBITA)[1], % 14,2% 16,4%   14,9% 16,0%
Rörelsemarginal (EBIT)[1], % 13,8% 15,9%   14,5% 15,5% 
Resultat före skatt[1], MSEK 2 720 3 462   27% 5 374 6 459
20% 
Nettoresultat[1], MSEK 2 049 2 562   25% 4 013 4 780 19% 
Operativt kassaflöde, MSEK 2 855 3 636   27% 3 431 4 807
40% 
Vinst per aktie[1], SEK 1,84 2,31   25% 3,61 4,30 19% 

[1] Exklusive nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar i Q2 2018 om –5 595 MSEK, vilket motsvarar –5 268 MSEK efter skatt.

Kommentar från VD och koncernchef

God tillväxt och förbättrad rörelsemarginal
Efter en bra start på 2019 fortsatte den positiva utvecklingen under andra kvartalet. Omsättningen ökade med 11% med förbättrad rörelsemarginal. Omsättningsökningen under kvartalet drevs av 3% organisk tillväxt, förvärvad tillväxt netto om 4% och positiva valutaeffekter om 4%. Tillväxten var stark i Americas (6%) och Global Technologies (5%). Asia Pacific och EMEA rapporterade god tillväxt medan utvecklingen i Entrance Systems var stabil.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster under 2018[2]ökade med 13% till 3 733 MSEK, drivet av en god operationell hävstång. Detta bidrog till en förbättrad rörelsemarginal om 20 baspunkter. Koncernen har nu kompenserat tidigare negativa effekter från de högre råmaterialkostnaderna.

Det operativa kassaflödet var mycket starkt och förbättrades med 27% till 3 636 MSEK, drivet av den förbättrade lönsamheten och positiv utveckling av rörelsekapitalet. Vår kassagenerering var stabil under kvartalet på 105%[2].

Våra strategiska målsättningar guidar oss
Efterfrågan har generellt varit god under 2019, men med variationer mellan olika marknader. Osäkerheten har samtidigt ökat i vissa marknader då vi har sett svagare byggindex och geopolitiska utmaningar. För att bibehålla vårt ledarskap på kort- och lång sikt är det viktigt att snabbt anpassa sig efter marknaden och att ha fokus på våra strategiska målsättningar.

Det är glädjande att se att kostnadseffektivitet i allt vi gör ger resultat. Under andra kvartalet genererade våra effektiviseringsprogram och övriga besparingar effektiviseringar på över 200 MSEK. Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera effektiviseringar i hela koncernen, vilket är viktigt för vår fortsatta konkurrenskraft.

Vi fortsätter också att investera i produktledarskap genom innovation för hållbar och lönsam tillväxt. Våra investeringar i innovation har drivit vår starka tillväxt inom elektromekaniska produkter under det senaste året, inklusive 20% tillväxt under andra kvartalet. Idag arbetar mer än 2 600 medarbetare med produktutveckling och vi har över 9 000 patent inom våra olika produktsegment. Dessa resurser ger oss en solid plattform för att fortsätta att utveckla lösningar som gör livet enklare och säkrare för våra kunder. Eftersom medarbetarna är vår viktigaste tillgång, fortsätter vi att investera i utbildning och kompetensutveckling för att även i framtiden leda utvecklingen av branschen.

En annan drivkraft för tillväxt är den ökande efterfrågan på hållbara lösningar. Med vår starka position inom hållbara och innovativa produkter är vi väl positionerade för att ta tillvara på dessa möjligheter och växa genom att vara relevanta för våra kunder. Det gör att vi kan fortsätta att skapa aktieägarvärde och bidra till en hållbarare värld.

Stockholm, 17 juli 2019

Nico Delvaux
VD och koncernchef
 

Mer information lämnas av:
Nico Delvaux,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Erik Pieder,
Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72
 

ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens 17 juli 2019 kl. 09.30 som sänds via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08–505 583 51, +44 333 300 9266 eller +1 833 823 0587
 

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 8.00 CEST.

[2] Exklusive nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar om –5 595 MSEK och nedskrivning av rörelsetillgångar i Kina om –400 MSEK i Q2 2018.