En bra start på 2019

2019-04-25

Första kvartalet

  • Omsättningen ökade med 16% till 21 505 MSEK (18 550), varav 5% (4) organisk och 3% (2) förvärvad tillväxt netto
  • Stark tillväxt för Americas, Global Technologies och Asia Pacific samt god tillväxt för Entrance Systems och EMEA
  • Avtal tecknat om förvärv av 54% av aktierna i agta record, en schweizisk tillverkare för entréautomatik med en omsättning 2018 på 3,9 miljarder SEK. Förvärvet förutsätter myndighetsgodkännanden
  • Avtal har tecknats om tre andra förvärv med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 650 MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 15% och var 3 246 MSEK (2 829), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,1% (15,3)
  • Nettoresultatet uppgick till 2 218 MSEK (1 964)
  • Vinst per aktie uppgick till 2,00 SEK (1,77)
  • Operativt kassaflöde mer än fördubblades till 1 171 MSEK (575).

Omsättning och resultat

Helår Första kvartalet
2017 2018 Δ 2018 2019 Δ
Omsättning, MSEK 76 137 84 048 10% 18 550 21 505 16%
Varav:
Organisk tillväxt 2 834 3 901 5% 705 1 006 5%
Förvärv och avyttringar 1 753 1 793 2% 268 689 3%
Valutaeffekt 257 2 217 3% –565 1 260 8%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 12 341 12 909[1]  5% 2 829 3 246 15%
Rörelsemarginal (EBITA), % 16,5% 15,8%[1] 15,7% 15,6%
Rörelsemarginal (EBIT), % 16,2% 15,4%[1] 15,3% 15,1%
Resultat före skatt, MSEK 11 673 12 110[1] 4% 2 654 2 997 13%
Nettoresultat, MSEK 8 635 8 984[1] 4% 1 964 2 218 13%
Operativt kassaflöde, MSEK 10 929 11 357 4% 575 1 171 104%
Vinst per aktie, SEK 7,77 8,09[1] 4% 1,77 2,00 13%

[1] Exklusive kostnader för ett nytt strukturprogram i Q4 2018, totalt –1 218 MSEK före skatt, vilket motsvarar –961 MSEK efter skatt. Exklusive nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar i det Q2 2018 om –5 595 MSEK, vilket motsvarar –5 268 MSEK efter skatt.   

Kommentar från VD och koncernchef

Stark tillväxt och fördubblat kassaflöde
Vi hade en bra start på 2019 där omsättningen ökade med 16% till 21 505 MSEK under första kvartalet. Tillväxten bestod av en stark organisk tillväxt om 5%, förvärvad tillväxt om 3% och positiva valutaeffekter om 8%.

Alla divisioner rapporterade organisk tillväxt. Tillväxten fortsatte att vara särskilt stark i Americas och Global Technologies. Entrance Systems och EMEA rapporterade en god tillväxt medan Asia Pacifics externa tillväxt var oförändrad. Tillväxten inom elektromekaniska produkter fortsätter att vara särskilt stark och representerar nu 31% av total omsättning.

Rörelseresultatet ökade med 15% till 3 246 MSEK, drivet av god operationell hävstång i Americas och Global Technologies. Det motverkades delvis av svagare utveckling inom Asia Pacific på grund av oförändrad tillväxt, ökad koncernintern omsättning med låg marginal samt uppbyggnad av den nya kinesiska organisationen.

Säsongsmässiga effekter påverkar alltid det operationella kassaflödet under första kvartalet, men i år mer än fördubblades kassaflödet jämfört med ifjol. Ökningen drevs av det förbättrade resultatet tillsammans med åtgärder som infördes Q4 2018 för att balansera de säsongsmässiga variationerna mellan Q4 och Q1.

Innovation möjliggör tillväxt och ledarskap
En av ASSA ABLOY’s strategiska målsättningar är produktledarskap genom innovation. För att bibehålla vårt ledarskap arbetar över 2 000 ingenjörer dagligen med att kontinuerligt utveckla nya lösningar för våra kunder. Det återspeglas i att nästan 4% av omsättningen investerades i FoU under kvartalet.

Kundfokus och innovationsinsatser ger resultat i tillväxt och ledarskap. Kvartalets försäljning av elektromekaniska produkter ökade med 30% drivet av stark försäljning inom de kommersiella/institutionella segmenten samt genom smarta låslösningar i det amerikanska bostadssegmentet. Försäljningspotentialen för smarta låslösningar globalt är betydande, men från det andra kvartalet förväntas tillväxten sakta ned på grund av tuffare jämförelsetal. Våra innovationsinsatser erkänns också av oberoende parter. I mars vann till exempel vårt nya e-pass i Tanzania, designat och levererat av HID, ett pris på High Security Printing-konferensen i Europa.

ASSA ABLOY avser förvärva majoritetspost i agta record
Under mars offentliggjorde vi avsikten att förvärva en majoritetspost i agta record. Förutsatt myndigheternas godkännande blir det ASSA ABLOYs största förvärv på åtta år och det förväntas öka vår omsättning med 5%. ASSA ABLOY och agta record kompletterar varandra mycket väl och jag är övertygad om att våra kunder och aktieägare kommer att dra nytta av det stora värde vi kan skapa tillsammans. Vår avsikt är att behålla varumärket record som en enhet inom Entrance Systems.

Avslutningsvis skulle jag än en gång vilja betona att det är våra medarbetare som skapar framgång. Under februari genomförde vi ledarskapskonferensen “Together we grow”. Fokuset låg på hur vi ytterligare ska expandera ASSA ABLOY och behålla vårt globala ledarskap inom accesslösningar. Vi har ett starkt team och vi kommer fortsätta att leverera innovativa och smarta lösningar till våra kunder.

Stockholm, 25 april 2019

Nico Delvaux
VD och koncernchef


Mer information lämnas av:

Nico Delvaux,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Erik Pieder,
Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens idag kl. 09.30 som sänds via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08–505 583 68, +44 333 300 9269 eller +1 646 722 4902

 
Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 8.00 CEST.