Beslut vid årsstämman 2019

2019-04-25

ASSA ABLOY ABs årsstämma hölls torsdagen den 25 april 2019 i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beviljande av ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Utdelning
Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 29 april 2019 och utdelningen beräknas bli utbetald genom Euroclear Sweden ABs försorg med början fredagen den 3 maj 2019.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Eva Karlsson, Birgitta Klasén, Lena Olving, Sofia Schörling Högberg och Jan Svensson. Vidare omvaldes Lars Renström till styrelsens ordförande samt Carl Douglas till vice ordförande. 

Årsstämman omvalde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Arvode till styrelsen och revisor
Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 6 675 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat). Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier
 
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2020, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. 

Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen (”LTI 2019”).

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut finns tillgängligt på www.assaabloy.com.

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Erik Pieder, Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 070-275 67 68

    
Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen finns över hela världen med 48 500 medarbetare och en omsättning på 84 miljarder SEK. Koncernen är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och bekväm access till fysiska och digitala platser. Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.