Stark försäljningstillväxt

2019-02-05

Fjärde kvartalet

  • Omsättningen ökade med 15% till 23 167 MSEK (20 109), varav 6% (5) organisk och 3% (3) förvärvad tillväxt netto
  • Mycket stark tillväxt för Americas och Asia Pacific. Stark tillväxt för Global Technologies, god tillväxt för EMEA och tillväxt för Entrance Systems
  • Avtal har tecknats om fem förvärv med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 800 MSEK
  • Ett nytt strukturprogram har lanserats vid årsskiftet. Den totala kostnaden beräknas uppgå till cirka 1 500 MSEK med en återbetalningstid understigande tre år
  • Rörelseresultatet 2) (EBIT) var 3 746 MSEK (3 359), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,2% (16,7)
  • Nettoresultatet 2) uppgick till 2 588 MSEK (2 385)
  • Vinst per aktie 2) uppgick till 2,33 SEK (2,15)
  • Operativt kassaflöde uppgick till 4 923 MSEK (4 876)
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om 3,50 SEK (3,30) per aktie.

Omsättning och resultat

Fjärde kvartalet Januari-December
 
2017 2018 Δ 2017 2018 Δ
Omsättning, MSEK 20 109 23 167 15% 76 137 84 048 10%
Varav:
Organisk tillväxt 878 1 281 6% 2 834 3 901 5%
Förvärv och avyttringar 480 714 3% 1 753 1 793 2%
Valutaeffekt –733   1 063 6% 257 2 217 3%
Rörelseresultat (EBIT) 1) 2), MSEK 3 359 3 746 12% 12 341 12 909 5%
Rörelsemarginal (EBITA) 1) 2), % 17,1% 16,7% 16,5% 15,8%
Rörelsemarginal (EBIT) 1) 2), % 16,7% 16,2% 16,2 15,4%
Resultat före skatt 1) 2), MSEK 3 226 3 515 9% 11 673 12 110 4%
Nettoresultat 1) 2), MSEK 2 385 2 588 9% 8 635 8 984 4%
Operativt kassaflöde, MSEK 4 876 4 923 1% 10 929 11 357 4%
Vinst per aktie 1) 2), SEK 2,15 2,33 9% 7,77 8,09 4%

1)    Exklusive nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar i det andra kvartalet 2018 om –5 595 MSEK, vilket motsvarar –5 268 MSEK efter skatt.
2)    Exklusive kostnader för ett nytt strukturprogram i det fjärde kvartalet 2018, totalt –1 218 MSEK före skatt, vilket motsvarar –961 MSEK efter skatt.   
 

Kommentar från VD och koncernchef

Stark tillväxt under kvartalet
Under det fjärde kvartalet accelererade organiska tillväxten till 6%, vilket resulterade i en stark organisk tillväxt om 5% för helåret. Tillväxten från förvärv och avyttringar uppgick netto till 3% under kvartalet (2% för helåret). Alla divisioner rapporterade organisk tillväxt. Den organiska tillväxten var mycket stark i Americas (14%) och Asia Pacific (11%), stark i Global Technologies (8%) och för EMEA och Entrance Systems uppgick tillväxten till 3% respektive 2%.

Rörelseresultatet för kvartalet ökade med 12% jämfört med föregående år och uppgick till 3 746 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 16,2%. Rörelsemarginalen var stabil i Americas och Asia Pacific, men sjönk inom de andra divisionerna huvudsakligen till följd av utspädning från förvärv och högre råmaterialkostnader.

Trots åtgärder för att balansera de säsongsmässiga variationerna var kassaflödet starkt med 4 923 MSEK, en ökning med 1% jämfört med föregående år.

Stark tillväxt inom elektromekaniska produkter
En av ASSA ABLOYs värdeskapande strategier är att leda produktutvecklingen och vi har under en lång period investerat i utveckling av elektromekaniska lösningar. Dessa investeringar ger ett tydligt resultat. Idag genereras 30% av våra intäkter från elektromekaniska produkter och under fjärde kvartalet ökade försäljningen också med 30%. Vi ser god utveckling inom både den institutionella marknaden samt för privatkunder.

Hög förvärvstakt
Under kvartalet slutförde vi fem bolagsförvärv med årliga intäkter om 0,8 miljarder SEK. Med förvärvet av Luxer One integrerar vi en marknadsledande aktör inom hemleverans av varor i USA samt inom näthandeln med uthämtning av beställda varor i butiker. Vi förvärvade också Lorient, vilket utökar vår portfölj av tätningslister för dörrar vid sidan av innovativa tätningslister och klämskydd från Planet. De tre övriga förvärven var Exidor, Marenco och Pacific Door Systems. Under helåret förvärvade vi 19 bolag med årliga intäkter om 3,8 miljarder SEK.

Lansering av vårt nästa strukturprogram
För att behålla vårt ledarskap i marknaden arbetar vi kontinuerligt med att optimera vår rörelse. Under kvartalet lanserade vi det sjunde strukturprogrammet. Som en del av programmet kommer vi att stänga cirka 50 kontor och fabriker, outsourca icke kärnverksamhet och ytterligare utöka automatiseringen. Total strukturkostnad förväntas bli 1,5 miljarder SEK med en återbetalningstid på mindre än tre år. Under fjärde kvartalet uppgick strukturkostnaden till 1,2 miljarder SEK och återstående del bedöms tas under Q4 2019.

Slutligen skulle jag vilja välkomna vår nya CFO Erik Pieder som började på ASSA ABLOY i januari. Erik har en solid finansiell och internationell industribakgrund och jag ser fram emot att arbeta med honom på ASSA ABLOY’s fortsatta resa för lönsam tillväxt.

Stockholm, 5 februari 2019

Nico Delvaux
VD och koncernchef
 

Mer information lämnas av:

Nico Delvaux,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Erik Pieder,
Ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens idag kl. 10.00 som sänds via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08–519 993 83, +44 333 300 9261 eller +1 646 722 4957

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2019 kl. 8.00 CET.