Solid underliggande utveckling för ASSA ABLOY

2018-07-18

Andra kvartalet

  • Omsättningen ökade med 9% till 21 140 MSEK (19 387), varav 5% (2) organisk och 2% (2) förvärvad tillväxt netto.

  • Stark tillväxt för Americas, Global Technologies och Entrance Systems och stabil tillväxt för Asia Pacific och EMEA

  • Nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar i Asia Pacific om –5 595 MSEK och –400 MSEK hänförligt till en nedskrivning av rörelsetillgångar

  • Avtal har tecknats om förvärv av åtta verksamheter med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 1 200 MSEK. Trädörrsverksamheten i USA, med en årsomsättning om cirka 600 MSEK, avyttrades

  • Rörelseresultatet (EBIT) [1] var 2 911 MSEK (3 114), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,8% (16,1)

  • Nettoresultatet[1] uppgick till 2 049 MSEK (2 179)

  • Vinst per aktie[1] uppgick till 1,84 SEK (1,96)

  • Operativt kassaflöde ökade med 11% och uppgick till 2 855 MSEK (2,575).

Omsättning och resultat

Andra kvartalet Första halvåret
2017 2018 Δ 2017 2018 Δ
Omsättning, MSEK 19 387 21 140 9% 37 529 39 690 6%
Varav:
Organisk tillväxt 344 954 5% 1 366 1 659 5%
Förvärv och avyttringar 451 366 2% 900 633 2%
Valutaeffekt 698 433 2% 1 478 –131 –1%
Rörelseresultat (EBIT) [1], MSEK 3 114 2 911 -6% 5 901 5 740 3%
Rörelsemarginal (EBITA) [1], % 16,3% 14,2% 16,0% 14,9%
Rörelsemarginal (EBIT) [1], % 16,1% 13,8% 15,7 14,5%
Resultat före skatt [1], MSEK 2 944 2 720 –8% 5 537 5 374 –3%
Nettoresultat [1], MSEK 2 179 2 049 –6% 4 097 4 013 –2%
Operativt kassaflöde, MSEK 2 575 2 855 11% 3 399 3 431 1%
Vinst per aktie [1], SEK 1,96 1,84 6% 3,69 3,61 2%

[1] Exklusive nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar i det andra kvartalet 2018 om –5 595 MSEK. Nettoresultatet påverkades av nedskrivningen med –5 268 MSEK.
 

Kommentar från VD och koncernchef

Stark organisk försäljningstillväxt i kvartalet

Det andra kvartalet fortsatte med stark organisk tillväxt på 5%. Den organiska tillväxten var stark i divisionerna Americas 9%, Global Technologies 6% och Entrance Systems 6%, samtidigt som Asia Pacific och EMEA visade stabil organisk tillväxt om 2%.

Det andra kvartalets rörelseresultat minskade med 6% jämfört med föregående år till 2 911 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 13,8%. Koncernens justerade rörelseresultat, exklusive nedskrivningar av rörelsetillgångar om –400 MSEK, var 3 311 MSEK och motsvarade en stabil rörelsemarginal om 15,7%.

Operativt kassaflöde var starkt och ökade med 11% till 2 855 MSEK i det andra kvartalet. Vi fortsätter att ha fullt fokus på våra pågående omstruktureringsprogram och, som tidigare kommunicerats, förväntar vi oss att lansera ett nytt strukturprogram vid slutet av 2018.

Strategisk översyn i Kina

Sedan toppen 2014 har vi upplevt en generell nedgång av marknaden i Kina. Denna nedgång har varit än mer påtaglig i de regioner där vi hade vår starkaste marknadsnärvaro och vi har tvingats anpassa oss till det utmanande marknadsläget.

Marknadsläget i Kina fortsätter att vara svårt som vi tidigare rapporterat. Vår förväntan är en fortsatt låg rörelsemarginal för denna marknad under de närmaste åren, vilket resulterade i en nödvändig nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar om 5 595 MSEK. Vi gjorde även avsättningar för fordringar och lager om 400 MSEK i kvartalet.

Efter händelserna 2016 har vårt interna fokus varit att stabilisera organisationen. Vi bygger nu en fokuserad organisation runt våra största varumärken: PanPan, Yale och ASSA ABLOY. Kina fortsätter att vara mycket viktigt för oss och vi fortsätter att vara starkt engagerade i denna marknad. Vi ser en fortsatt urbanisering i Kina och en växande eftermarknad för våra produkter samt en ökande efterfrågan på mer avancerade säkerhetslösningar. Med vår nya affärsstrategi på plats är vi övertygade om att Kina långsiktigt kommer att visa en god avkastning för oss.

Utmärkelse för innovation

Jag är väldigt stolt och nöjd över att återigen se ASSA ABLOY på Forbes lista över de 100 mest innovativa företagen i världen. Jag är övertygad om att vårt starka fokus på innovation för produkter och processer är den bästa vägen för oss att fortsätta vara en ledare i vår industri.

Vi har rätt medarbetare och kultur för att göra en skillnad och organisationens innovativa förmåga har tydligt bevisats av den starka efterfrågan för våra nya produkter.

Stockholm, 18 juli 2018

Nico Delvaux
VD och koncernchef

 
Mer information lämnas av:
Nico Delvaux, 
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Carolina Dybeck Happe,
Ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens idag kl. 10.00 som sänds via Internet www.assaabloy.com
Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08–566 19 353, +44 203 008 9806 eller +1 855 831 5945

 
Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 8.00 CEST.