2018-04-26

Beslut vid årsstämman 2018

Val av styrelse och revisor
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Ulf Ewaldsson, Eva Karlsson, Birgitta Klasén, Sofia Schörling Högberg och Jan Svensson, samt valde Lena Olving som ny ledamot i styrelsen. Vidare omvaldes Lars Renström till styrelsens ordförande samt Carl Douglas till vice ordförande.

Årsstämman omvalde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Utdelning
Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 3,30 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 30 april 2018 och utdelningen beräknas bli utbetald genom Euroclear Sweden ABs försorg med början fredagen den 4 maj 2018.

Arvode till styrelsen
Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 6 780 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat).

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens tidigare offentliggjorda förslag, om instruktioner för utseende av valberedning och dess arbete.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om långsiktigt aktiesparprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen (”LTI 2018”).

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 76 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré¬automatik och hotellsäkerhet.