Stark organisk försäljningstillväxt

2018-10-19

Tredje kvartalet

  • Omsättningen ökade med 15% till 21 191 MSEK (18 499), varav 5% (3) organisk och 2% (2) förvärvad tillväxt netto
  • Stark tillväxt för Global Technologies och Americas och god tillväxt för Entrance Systems. Stabil försäljningsnivå för EMEA och Asia Pacific
  • Avtal har tecknats om tre förvärv med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 1 200 MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) var 3 424 MSEK (3 080), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,2% (16,7)
  • Nettoresultatet uppgick till 2 384 MSEK (2 153)
  • Vinst per aktie uppgick till 2,15 SEK (1,94)
  • Operativt kassaflöde ökade med 13% till 3 004 MSEK (2,654)

Omsättning och resultat

Tredje kvartalet Januari-September
2017 2018 Δ 2017 2018 Δ
Omsättning, MSEK 18 499 21 191 15% 56 028 60 881 9%
Varav:
Organisk tillväxt 590 960 5% 1 956 2 620 5%
Förvärv och avyttringar 373 446 2% 1 273 1 079 2%
Valutaeffekt –488   1 286 8% 990 1 154 2%
Rörelseresultat (EBIT) [1], MSEK 3 080 3 424 11% 8 982 9 164 2%
Rörelsemarginal (EBITA) [1], % 16,9% 16,6% 16,3% 15,5%
Rörelsemarginal (EBIT) [1], % 16,7% 16,2% 16,0 15,1%
Resultat före skatt [1], MSEK 2 910 3 221 11% 8 447 8 595 2%
Nettoresultat [1], MSEK 2 153 2 384 11% 6 250 6 396 2%
Operativt kassaflöde, MSEK 2 654 3 004 13% 6 053 6 435 6%
Vinst per aktie [1], SEK 1,94 2,15 11% 5,63 5,76 2%

[1] Exklusive nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar i det andra kvartalet 2018 om  –5 595 MSEK. Nettoresultatet påverkades av nedskrivningen med 5 268 MSEK.

Kommentar från VD och koncernchef

Stark organisk försäljningstillväxt under kvartalet
Det tredje kvartalet fortsatte med stark organisk tillväxt om 5%. Den organiska tillväxten var mycket stark i divisionerna Global Technologies 12% och Americas 10%, och fortsatte att vara god i Entrance Systems 4%, medan EMEA och Asia Pacific visade en stabil organisk tillväxt om 2% respektive 1%.

Accelererande tillväxt i Global Technologies och fortsatt stark tillväxt i Americas
Efterfrågan på våra produkter fortsatte att växa på en god nivå i de flesta av våra marknader under det tredje kvartalet, särskilt i Global Technologies och Americas divisionerna. Efter en stark start på året för Global Technologies accelererade tillväxten under det tredje kvartalet.  

Under de senaste fem åren har ASSA ABLOY Hospitality utvecklats på ett imponerande sätt med nya och innovativa lösningar, kombinerat med god finansiell utveckling. Affärsområdet har expanderat från att erbjuda lösningar för hotell och kryssningsfartyg till lösningar för andra vertikaler såsom äldrevård, studentboende och logistik. Som ett resultat av denna transformation kommer nu Hospitality organisationen att utvecklas under det nya namnet ASSA ABLOY Global Solutions. Där kommer vi att utveckla den existerande affären och söka nya möjligheter för att skapa globala lösningar för våra kunder.

HID Global utvecklas också positivt. För två år sedan satte ASSA ABLOY målet att dubbla HID:s omsättning på fem år genom organisk försäljningstillväxt och förvärv. Med det senaste förvärvet av Crossmatch är vi på god väg att nå målet. Crossmatch möjliggör för oss att erbjuda biometrisk identifikation i kritiska applikationer och kompletterar vårt totala erbjudande.

I Americas var tillväxten huvudsakligen driven av utvecklingen i USA. Det är mycket glädjande att både den kommersiella- och privatbostadsmarknaden utvecklades väl under kvartalet. I båda segmenten är våra elektromekaniska produkter marknadsledande och vi möter en stark efterfrågan på våra nya och innovativa lösningar.      

Starkt operativt resultat och kassaflöde
Det tredje kvartalets rörelseresultat förbättrades starkt med 11% jämfört med föregående år och uppgick till 3 424 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 16,2%. På grund av högre råmaterialkostnader och negativa valutaeffekter minskade marginalen jämfört med föregående år, men vi fortsätter att arbeta hårt för att kompensera för dessa högre materialpriser.

Operativt kassaflöde var starkt och ökade med 13% till 3 004 MSEK under det tredje kvartalet.

Ny CFO utsedd
Slutligen har vi nyligen meddelat att Erik Pieder blivit utsedd till CFO. Han kommer att börja på ASSA ABLOY i januari 2019. Jag vill tacka Carolina Dybeck Happe för hennes ovärderliga insatser för ASSA ABLOY under de senaste 16 åren och önska henne stort lycka till i hennes nästa position.

Stockholm, 19 oktober 2018

Nico Delvaux
VD och koncernchefMer information lämnas av:
Nico Delvaux,

VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Carolina Dybeck Happe,
Ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens idag kl. 10.00 som sänds via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08–566 193 53, +44 203 008 9806 eller +1 855 831 5945

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 8.00 CEST.