Ännu ett bra kvartal för ASSA ABLOY

2017-07-19

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 8% till 19 387 MSEK (17 894), varav 2% (4) organisk och 2% (4) förvärvad tillväxt
  • God tillväxt uppvisades för EMEA, Americas, Global Technologies och Entrance Systems och negativ tillväxt för Asia Pacific
  • Avtal har tecknats om förvärv av fem verksamheter med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 900 MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 7% till 3 114 MSEK (2 910). Rörelsemarginalen uppgick till 16,1% (16,3)
  • Nettoresultatet uppgick till 2 179 MSEK (2 026)
  • Vinst per aktie ökade med 8% och uppgick till 1,96 SEK (1,82)
  • Operativt kassaflöde ökade med 2% till 2 575 MSEK (2 519).

Omsättning och resultat

Andra kvartalet Första halvåret
 
2016 2017 Δ 2016 2017 Δ
Omsättning, MSEK 17 894 19 387 8% 33 785 37 529 11%
Varav:
Organisk tillväxt[1] 602 344 2% 1 002 1 366 4%
Förvärv 593 451 2% 1 083 900 3%
Valutaeffekt[1] -383 698 4% -633 1 478 4%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 2 910 3 114 7% 5 321 5 901 11%
Rörelsemarginal (EBIT), % 16,3% 16,1% 15,7% 15,7%
Resultat före skatt, MSEK 2 729 2 944 8% 4 938 5 537 12%
Nettoresultat, MSEK 2 026 2 179 8% 3 664 4 097 12%
Operativt kassaflöde, MSEK 2 519 2 575 2% 3 017 3 399 13%
Vinst per aktie, SEK 1,82 1,96 8% 3,30 3,69 12%

[1] Försäljningskomponenterna Organisk tillväxt och Valutaeffekt har omräknats för det första halvåret 2016. Omsättningen har ej påverkats.

Kommentar från VD och koncernchef

”Det andra kvartalet var ännu ett bra kvartal för ASSA ABLOY. Den organiska tillväxten var 2% på grund av färre arbetsdagar till följd av påsken i kvartalet. Det gör att vi har en organisk tillväxt på 4% för det första halvåret. Försäljningen i Nordamerika fortsätter att utvecklas bra. I Europa är den underliggande efterfrågan bra men vi har inte sett någon nämnvärd förbättring. Försäljningen minskade återigen i Kina och den fortsatte tyvärr också att minska i Brasilien och i Mellanöstern.

Entrance systems, Global Technologies och Americas växte alla 3% organiskt samtidigt som EMEA växte 2%. Asia Pacific visade dock negativ tillväxt på grund av svag efterfrågan i Kina.

Det är glädjande att se att våra satsningar på mjukvarulösningar för att stödja arkitekter och andra som specificerar dörrlösningar leder till fler förfrågningar och mer försäljning. Det är också mycket tillfredsställande att vi lanserar så många nya och spännande produkter, framför allt elektroniska och digitala lösningar. Ett exempel är ett nytt smart handtag för innerdörrar med full RFID kompabilitet som kostnadseffektivt kan installeras och integreras med i stort sett alla accesskontrollsystem i marknaden, men också användas som en fristående enhet.

I kvartalet tecknades avtal om förvärv av 5 bolag, däribland Arjo, en ledande leverantör av fysiska och digitala identitetslösningar för nationella ID-handlingar. Bolaget förstärker vårt nuvarande erbjudande av säkra identitetslösningar och erbjuder kompletterande tillväxtmöjligheter.

Rörelseresultatet i kvartalet ökade med 7% och uppgick till 3 114 MSEK med en rörelsemarginal på 16,1% (16,3). Marginalutvecklingen var positiv i EMEA och för Entrance systems, stabil för Americas och Global Technologies, men som väntat var Asia Pacific svagt. Det operativa kassaflödet förbättrades med 2%.

Min bedömning är att den globala ekonomiska utvecklingen har förbättrats något jämfört med föregående år. På de flesta marknader i Nord- och Sydamerika och i delar av Europa finns en positiv trend, men på några marknader främst i Asien och Mellanöstern är utvecklingen svag. Vår strategi att expandera vår marknadsnärvaro, även på tillväxtmarknaderna, ligger dock fast. Vi fortsätter dessutom med investeringar i nya produkter, särskilt inom tillväxtområdet elektromekanik”, säger Johan Molin, VD och koncernchef.

Mer information lämnas av:
Johan Molin,

VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 42

Carolina Dybeck Happe,
Ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag kl. 10.00 på Operaterrassen i Stockholm.

Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08–5055 6476, +44 203 364 5371 eller +1 877 679 2993

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 8.00 CEST.