2017-04-26

Stark inledning av 2017

Första kvartalet

  • Omsättningen ökade med 14% till 18 142 MSEK (15 891), varav 6% (3) organisk tillväxt. Förvärv bidrog med 3%
  • Stark tillväxt uppvisades för Global Technologies, Entrance Systems, Americas, och EMEA samt god tillväxt för Asia Pacific
  • Avtal har tecknats om förvärv av sju verksamheter med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 700 MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 16% och var 2 787 MSEK (2 411), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,4% (15,2)
  • Nettoresultatet uppgick till 1 918 MSEK (1 638)
  • Vinst per aktie uppgick till 1,73 SEK (1,47)
  • Operativt kassaflöde uppgick till 824 MSEK (498)

 
Omsättning och resultat

Första kvartalet
2016 2017 Δ
Omsättning, MSEK 15 891 18 142 14%
Varav:
Organisk tillväxt1)  400 1 022 6%
Förvärv och avyttringar 490 448 3%
Valutaeffekt1)  -251 780 5%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 2 411 2 787 16%
Rörelsemarginal (EBIT), % 15,2% 15,4%
Resultat före skatt, MSEK 2 209 2 593 17%
Nettoresultat, MSEK 1 638 1 918 17%
Operativt kassaflöde, MSEK 498 824 65%
Vinst per aktie, SEK 1,47 1,73 17%

1) Försäljningskomponenterna Organisk tillväxt och Valutaeffekt har omräknats för det första kvartalet 2016. Omsättningen har ej påverkats.

 
Kommentar från VD och koncernchef

”2017 började bra för ASSA ABLOY med en stark organisk tillväxt på 6% och med tillväxt i alla divisioner. De mogna marknaderna fortsatte att ha en god utveckling, med stark tillväxt på flera av våra nyckelmarknader, exempelvis USA, Skandinavien, Storbritannien och Tyskland. I Kina, som haft en mycket negativ utveckling, såg vi en stabilisering av efterfrågan. Försäljningen minskade dock i Mellanöstern och Brasilien. Värt att notera är att kvartalet hade ett par arbetsdagar extra på grund av påsken och det bidrog till den starka försäljningen.

Den starkaste utvecklingen såg vi i Global Technologies med hela 9% organisk tillväxt. Försäljningsutvecklingen på elektromekaniska låslösningar fortsätter att vara mycket god i alla divisioner och på nästan alla marknader, mycket tack vare vårt teknologiska ledarskap. En bekräftelse på detta fick vi på ISC WEST, USA:s viktigaste säkerhetsmässa, där ASSA ABLOY vann hela tio priser för bästa innovationer.

Applikationerna för virtuella nycklar fortsätter att utvecklas snabbt. På privat­bostadsmarknaden genom så kallade Connected Home lösningar med mobila appar, samt på den kommersiella marknaden i t.ex. hotellås, passerkontroll, virtuella identitetshandlingar samt säkra (trusted) transaktioner.

I kvartalet tecknades avtal om förvärv av sju bolag, däribland Jerith. Bolaget kompletterar och förstärker vår marknadsledande position för Perimeter Control i USA. Jerith är en ledande leverantör av aluminiumstängsel för privata, kommersiella och industriella tillämpningar.

Rörelseresultatet i kvartalet ökade med hela 16% och uppgick till 2 787 MSEK med en rörelsemarginal på 15,4% (15,2). Marginalutvecklingen var positiv i samtliga divisioner, Asia Pacific undantaget, trots kraftigt ökade materialpriser. Sedvanliga prisjusteringar har genomförts för att kompensera för detta. Det operativa kassaflödet förbättrades med 65%, dock är första kvartalet säsongsmässigt svagt.

Min bedömning är att den globala ekonomiska utvecklingen har förbättrats något. På de flesta marknader i Nord- och Sydamerika och i delar av Europa finns en positiv trend, men på några marknader främst i Asien och Mellanöstern är utvecklingen svag. Vår strategi att expandera vår marknadsnärvaro, även på tillväxtmarknaderna, ligger dock fast. Vi fortsätter dessutom med investeringar i nya produkter, särskilt inom tillväxtområdet elektromekanik”, säger Johan Molin, VD och koncernchef.

 
Mer information lämnas av:
Johan Molin,

VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 42

Carolina Dybeck Happe,
Ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

 
ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag kl. 10.00
på Operaterrassen i Stockholm.

Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08–5055 6476, +44 203 364 5371 eller +1 877 679 2993

 
Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 8.00 CEST.