Organisk tillväxt i alla divisioner för ASSA ABLOY

2017-10-20

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 3% till 18 499 MSEK (18 025), varav 3% (2) organisk och 2% (2) förvärvad tillväxt 
  • Stark tillväxt uppvisades för Global Technologies och god tillväxt för EMEA, Americas, Entrance Systems och Asia Pacific, trots svagt Kina 
  • Avtal har tecknats om förvärv av fem verksamheter med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 1 200 MSEK 
  • Avyttring har skett av Global Technologies projektverksamhet (AdvanIDe). Verksamheten hade en årsomsättning på ca 1 250 MSEK 
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2% till 3 080 MSEK (3 020). Rörelsemarginalen uppgick till 16,7% (16,8) 
  • Nettoresultatet uppgick till 2 153 MSEK (2 122) 
  • Vinst per aktie ökade med 1% till 1,94 SEK (1,91) 
  • Operativt kassaflöde minskade med 6% till 2 654 MSEK (2 830) 
  • VD och koncernchef Johan Molin överväger att lämna ASSA ABLOY under 2018.

Omsättning och resultat

  Tredje kvartalet Januari-September
2016 2017 Δ 2016 2017 Δ
Omsättning, MSEK 18 025 18 499 3% 51 809 56 028 8%
Varav:
Organisk tillväxt 307 590 3% 1 308 1 956 4%
Förvärv och avyttringar 429 373 2% 1 512 1 273 2%
Valutaeffekt -176 -488 -2% -810 990 2%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 3 020 3 080 2% 8 340 8 982 8%
Rörelsemarginal (EBIT), % 16,8% 16,7% 16,1% 16,0%
Resultat före skatt, MSEK 2 844 2 910 2% 7 782 8 447 9%
Nettoresultat, MSEK 2 122 2 153 1% 5 786 6 250 8%
Operativt kassaflöde, MSEK 2 830 2 654 -6% 5 846 6 053 4%
Vinst per aktie, SEK 1,91 1,94 1% 5,21 5,63 8%

 
Kommentar från VD och koncernchef

”ASSA ABLOY växte 3% organiskt i det tredje kvartalet. Det är en god tillväxt givet att vi hade en arbetsdag mindre i kvartalet. Global Technologies hade en stark organisk tillväxt på 6%. EMEA växte med 4%, Americas med 3%, Entrance Systems med 2% och Asia Pacific med 2%. Efterfrågan fortsätter, generellt sett, att vara bra. I Europa såg vi en stark försäljningsutveckling bland annat i Östeuropa, södra Europa och i Frankrike. I Asia Pacific hade vi en stark tillväxt i Pacific, Sydkorea och södra Asien. Kina, däremot, är fortfarande utmanande och vår försäljning fortsatte att minska.

Den positiva utvecklingen för våra elektromekaniska lösningar fortsätter med stark tillväxt på de flesta marknader. Vi har en mycket positiv utveckling för mobila nycklar både för hotell och företag och försäljningen av smarta dörrlås för privatbostadsmarknaden visar en bra tillväxt.

Vi fortsätter till min glädje att lansera ett stort antal nya produkter och lösningar, inte minst energieffektiva sådana. Ett exempel är vår nya elektromekaniska cylinder som autogenererar elektriciteten som krävs för en säker passage. Potentialen är mycket stor för de nya låslösningarna och vi ser bara början på en lång period av tillväxt inom elektromekaniska lösningar.

Vi har också tecknat avtal om förvärv av fem bolag, däribland Mercury Security, en ledande OEM-leverantör av styrsystem för passerkontrollsystem och August Home, en ledande amerikansk leverantör av smarta digitala lås. Mercury förstärker ASSA ABLOY koncernens strategiska position inom passerkontroll­system väsentligt. August är ett strategiskt tillskott till koncernen och förstärker ytterligare vår ledande position inom marknaden för smarta dörrlösningar för bostadsmarknaden. I kvartalet avyttrades också projektverksamheten AdvanIDe som har begränsade synergier med vår övriga verksamhet.

Rörelseresultatet i kvartalet ökade med 2% och uppgick till 3 080 MSEK med en rörelsemarginal på 16,7% (16,8). Marginalen förbättrades i EMEA, Americas och för Entrance systems, medan den var lägre för Global Technologies och för Asia Pacific.

Min bedömning är att den globala ekonomiska utvecklingen har förbättrats något jämfört med föregående år. På de flesta marknader finns en positiv trend, men på några marknader, som Kina och Brasilien, är efterfrågan fortsatt svag. Vår strategi att expandera vår marknadsnärvaro, även på tillväxtmarknaderna, ligger dock fast. Vi fortsätter dessutom med investeringar i nya produkter, särskilt inom tillväxtområdet elektromekanik.

Jag har meddelat styrelsen att jag överväger att lämna över stafettpinnen som VD i ASSA ABLOY till någon annan under 2018. Det har varit fantastiskt stimulerande att få leda ASSA ABLOY i mer än 12 år genom den förvärvs- och förändringsresa som vi har gjort. ASSA ABLOY är idag marknadsledande inom totala lås- och dörrlösningar tack vare vår tydliga strategi, innovativa produkter och kompetenta medarbetare”, säger Johan Molin, VD och koncernchef.


Mer information lämnas av:
Johan Molin,

VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 42

Carolina Dybeck Happe,
Ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag kl. 10.00 på Operaterrassen i Stockholm.

Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08–5055 6476, +44 203 364 5371 eller +1 877 679 2993

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 8.00 CEST.