Stark tillväxt på mogna marknader

2016-07-19

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 5% till 17 894 MSEK (17 082), varav 4% (4) organisk och 4% (3) förvärvad tillväxt
  • Stark tillväxt i Americas, EMEA och Global Technologies samt god tillväxt i Entrance Systems
  • Negativ tillväxt i Asia Pacific på grund av svag efterfrågan i Kina
  • Avtal har tecknats om förvärv av sex verksamheter med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 950 MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 6% till 2 910 MSEK (2 742). Rörelsemarginalen uppgick till 16,3% (16,1)
  • Nettoresultatet uppgick till 2 026 MSEK (1 888)
  • Vinst per aktie ökade med 7% och uppgick till 1,82 SEK (1,70)
  • Kvartalets operativa kassaflöde ökade med 27% till 2 519 MSEK (1 991).

Omsättning och resultat

Andra kvartalet Första halvåret
2015 2016 Δ 2015 2016 Δ
Omsättning, MSEK 17 082 17 894 5% 32 334 33 785 4%
Varav:
Organisk tillväxt 656 650 4% 1 336 1 099 4%
Förvärv 453 593 4% 829 1 083 3%
Valutaeffekt 2 008 -431 -3% 3 900 -730 -3%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 2 742 2 910 6% 5 071 5 321 5%
Rörelsemarginal (EBIT), % 16,1% 16,3% 15,7% 15,7%
Resultat före skatt, MSEK 2 551 2 729 7% 4 735 4 938 4%
Nettoresultat, MSEK 1 888 2 026 7% 3 504 3 664 5%
Operativt kassaflöde, MSEK 1 991 2 519 27% 2 511 3 017 20%
Vinst per aktie, SEK 1,70 1,82 7% 3,15 3,30 5%

Kommentar från VD och koncernchef
”Årets andra kvartal visade en stark efterfrågebild för ASSA ABLOY. De mogna marknaderna hade generellt en stark tillväxt, något vi inte sett sedan finanskrisen, samtidigt som tillväxtmarknaderna fortsatte att utvecklas svagt. Försäljningen ökade med 5% i kvartalet, varav 4% organiskt. Rörelseresultatet utvecklades bättre än försäljningen och ökade med goda 6%.

Den organiska tillväxten i kvartalet var påverkad av en positiv kalendereffekt på cirka en dag. I Americas, EMEA och Global Technologies fortsatte en gynnsam försäljningsutveckling samtidigt som Entrance Systems visade en något svagare tillväxt. Nedgången i Asia Pacific fortsatte p.g.a. en svag efterfrågebild främst i Kina. Tillväxtmarknaderna fortsatte också svagt med några ljuspunkter, som Östeuropa och Latinamerika, undantaget Brasilien.

ASSA ABLOY har återigen utnämnts till ett av världens hundra mest innovativa företag av tidningen Forbes. Glädjande att se är att våra nya innovativa produkter växer starkt. I kvartalet lanserades en s.k. flerfamiljslösning där ASSA ABLOY för första gången erbjuder en totallösning för flerfamiljshus, där samtliga låsenheter är elektroniska och dessutom uppkopplade. Elektronikinnehållet ökar stadigt i marknaden och potentialen framåt är mycket stor.    

I kvartalet förvärvades ytterligare sex bolag. Konsolideringen av marknaden för entréautomatik fortsatte genom förvärvet av Nassau, som är marknadsledande i framför allt Danmark. Ytterligare ett intressant förvärv var bolaget Mauer, marknadsledande på lås i Bulgarien. På några få år har ASSA ABLOY byggt ett marknadsledarskap i Östeuropa, där Mauer kompletterar på ett bra sätt.  

Rörelseresultatet i kvartalet ökade med goda 6 procent. Rörelsemarginalen ökade samtidigt till 16,3%, trots negativ påverkan från både förvärvsutspädning och valutaeffekter. Marginalförbättringen berodde främst på god organisk till­växt på 4 % samt lägre råvarukostnader.

Min bedömning är att den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt svag, där Amerika och delar av Europa har en positiv utveckling. I övrigt är många av tillväxt­marknaderna stagnerande. Vår strategi att expandera på tillväxtmarknaderna ligger dock fast, då de långsiktigt förväntas ha mycket god ekonomisk till­växt. Vi fortsätter dessutom med investeringar i nya produkter, särskilt inom tillväxtområdet elektromekanik”, säger Johan Molin, VD och koncernchef.

 
Mer information lämnas av:

Johan Molin,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 42

Carolina Dybeck Happe,
Ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

  
ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag kl. 10.00
på Operaterrassen i Stockholm.

Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08–5055 6476, +44 203 364 5371 eller +1 877 679 2993

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016 kl. 8.00 CET.