Bra start på året för ASSA ABLOY

2016-04-27

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 15 891 MSEK (15 252) motsvarande 4% ökning, varav 3% (5) organisk och 3% (3) förvärvad tillväxt.
  • Stark tillväxt i Americas samt god tillväxt i EMEA och Entrance Systems.
  • Tillväxt i Global Technologies samt fortsatt negativ tillväxt i Asia Pacific p.g.a. Kina.
  • Avtal har tecknats om förvärv av tre bolag med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 750 MSEK. Avtal har även tecknats om avyttring av verksamheten inom billås (Car Locks) med en årsomsättning om cirka 550 MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 411 MSEK (2 329). Rörelsemarginalen uppgick till 15,2% (15,3).
  • Nettoresultatet uppgick till 1 638 MSEK (1 616).
  • Vinst per aktie ökade med 1% och uppgick till 1,47 SEK (1,45).
  • Kassaflödet var normalt för säsongen och uppgick till 498 MSEK (520).


Omsättning och resultat

Helår Första kvartalet
2014 2015 Δ 2015 2016 Δ
Omsättning, MSEK 56 843 68 099 20% 15 252 15 891 4%
Varav:
Organisk tillväxt 1 510 2 634 4% 680 448 3%
Förvärv 4 714 2 078 3% 376 490 3%
Valutaeffekt 2 138 6 544 13% 1 892 -299 -2%
   
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 9 257 11 079 20% 2 329 2 411 4%
Rörelsemarginal (EBIT), % 16,3% 16,3% 15,3% 15,2%
Resultat före skatt, MSEK 8 698 10 382 19% 2 184 2 209 1%
Nettoresultat, MSEK 6 436 7 693 20% 1 616 1 638 1%
Operativt kassaflöde, MSEK 8 238 9 952 21% 520 498 -4%
Vinst per aktie, SEK1) 5,79 6,93 20% 1,45 1,47 1%

1) Vinst per aktie har omräknats för samtliga historiska perioder med anledning av genomförd aktiesplit (3:1) under 2015.


Kommentar från VD och koncernchef

”Årets första kvartal visade på en stabil efterfrågan för ASSA ABLOY, med en försäljningsökning på 4 procent i kvartalet. Rörelseresultatet utvecklades i linje med försäljningen och förbättrades också med 4%.

Den organiska tillväxten var god med 3 procents ökning i kvartalet, dock negativt påverkad av att påsken inföll i första kvartalet i år. På USA marknaden fortsatte den starka försäljningsutvecklingen samtidigt som Europa och Entrance Systems visade god tillväxt. Global Technologies försäljning var svagt positiv, samtidigt som nedgången i Asia Pacific fortsatte p.g.a. marknadssituationen i Kina. Tillväxtmarknaderna fortsatte också svagt med några få ljuspunkter, som t.ex. Östeuropa och Latinamerika.

ASSA ABLOY fick återigen kvittens på sin starka innovationskraft genom att vinna hela sex förstapriser, för bästa produktinnovationer, på den för branschen viktiga ISC West-mässan i USA. Trenden i marknaden är tydlig mot en alltmer digitaliserad värld, där låsen i allt högre grad blir uppkopplade. Förändringen sker både på den kommersiella marknaden och för privatbostäder. Det är en för ASSA ABLOY mycket gynnsam utveckling, då vi konsekvent har utvecklat ett teknologiskt ledarskap.  

I kvartalet förvärvades Lighthouse och ADAEZ. Särskilt spännande var förvärvet av Lighthouse, som är ett första steg i den strategiska utvecklingen av direktförsäljning och service av industriportar på den amerikanska marknaden. Lighthouse är grunden för en ny affärsenhet inom Entrance Systems som är tänkt att växa kraftigt. Under kvartalet förvärvades dessutom ADAEZ, som kompletterar fint vårt sortiment av energieffektiva produkter riktade till den snabbt ökande efterfrågan på ”net zero buildings”.

Rörelseresultatet i kvartalet ökade med 4 procent. Den underliggande marginaltillväxten var fortsatt god tack vare den organiska till­växten på 3 procent samt sjunkande råvarukostnader, besparingar och priskompensation för valutaeffekter. Rörelsemarginalen låg kvar på i stort sett samma nivå som i det första kvartalet 2015 trots negativ på­verkan från både valutaomräkningseffekter och förvärvsutspädning.

Min bedömning är att den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt svag där Amerika har en positiv utveckling och Europa visar en låg tillväxt. I övrigt är många av tillväxt­marknaderna stagnerande. Vår strategi att expandera på tillväxtmarknaderna ligger dock fast, då de långsiktigt förväntas ha mycket god ekonomisk till­växt. Vi fortsätter dessutom med investeringar i nya produkter, särskilt inom tillväxtområdet elektromekanik”, säger Johan Molin, VD och koncernchef.

   
Mer information lämnas av:

Johan Molin,
VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42

Carolina Dybeck Happe,
Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

    ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag kl. 10.00 på Operaterrassen i Stockholm.

Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08–5055 6476, +44 203 364 5371 eller +1 877 679 2993

   
Informationen i denna rapport är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april kl. 08.00.