Årsstämma i ASSA ABLOY AB

2016-03-21

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB kallas till årsstämma onsdagen den 27 april 2016 klockan 15.30 på Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 april 2016, och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 21 april 2016. Anmälan kan göras på bolagets hemsida www.assaabloy.com, per telefon 08-506 485 14 eller per post till adress ASSA ABLOY AB, Årsstämma, Box 7842, 103 98 Stockholm.

Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och används endast för årsstämman 2016. Som bekräftelse på anmälan översändes ett inträdeskort som ska uppvisas vid inregistrering till årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i årsstämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) för att få delta i årsstämman. För att denna registrering ska vara genomförd torsdagen den 21 april 2016 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Fullmakt
Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan och fullmakten måste uppvisas i original senast på årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.assaabloy.com.

Dagordning

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av två justeringsmän.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av VD och koncernchef Johan Molin.
 8. Framläggande av:
  a)  årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
  b)  revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, och
  c)  styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.
 9. Beslut om:
  a)  fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b)  dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
  c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 12. Val av styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande och revisor.
 13. Val av ledamöter till valberedningen och fastställande av valberedningens uppdrag.
 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 15. Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier.
 16. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram.
 17. Årsstämmans avslutande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen, som består av ordförande Carl Douglas (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Liselott Ledin (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Anders Oscarsson (AMF och AMF fonder), föreslår att Lars Renström väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b) – Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår en utdelning om 2,65 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen fredagen den 29 april 2016. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen bli utbetald från Euroclear Sweden AB onsdagen den 4 maj 2016.

Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen som finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.assaabloy.com.

Punkterna 10-12 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode till styrelsen och revisorn samt val av styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande och revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande.

- Antalet styrelseledamöter ska vara nio.
- Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 5 950 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 1 850 000 kronor till ordföranden, 800 000 kronor till vice ordföranden och 550 000 kronor till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 250 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 150 000 kronor, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 125 000 kronor vardera, samt ledamöter av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 75 000 kronor vardera.
- Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.
- Omval av styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Eva Karlsson, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Johan Molin, Jan Svensson och Ulrik Svensson.
- Nyval av Ulf Ewaldsson till styrelseledamot.
- Omval av Lars Renström som styrelsens ordförande samt Carl Douglas som vice ordförande.
- Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Bo Karlsson även fortsättningsvis kommer utses till huvudansvarig revisor.

Ulf Ewaldsson, född 1965, är civilingenjör. Han har mångårig erfarenhet från chefsbefattningar inom Ericsson-koncernen och är sedan 2012 Senior Vice President och Chief Technology Officer. Han är även styrelseledamot i Lunds universitet och Telecom Management Forum.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns i valberedningens förslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida www.assaabloy.com.

Punkt 13 – Val av ledamöter till valberedningen och fastställande av valberedningens uppdrag
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar i huvudsak enligt följande.

- Valberedningen ska bestå av fem ledamöter och ska inför årsstämman 2017 utgöras av Carl Douglas (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Liselott Ledin (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Anders Oscarsson (AMF och AMF fonder). Carl Douglas ska utses till valberedningens ordförande.
- För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i ASSA ABLOY AB äger valberedningen rätt att utse en annan representant för någon av de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Detsamma gäller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre skulle vara anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl skulle lämna valberedningen före årsstämman 2017.
- Valberedningens uppdrag ska vara att inför årsstämman 2017 förbereda och lämna förslag till val av ordförande vid årsstämman, val av ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter av styrelsen och revisor samt arvode till revisor och till styrelsen (med uppdelning mellan ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt ersättning för utskottsarbete).

Punkt 14 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD och koncernchef samt övriga medlemmar av ASSA ABLOYs koncernledning (Koncernledningen). De nedan föreslagna riktlinjerna innebär inte någon materiell förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2015.

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. ASSA ABLOY beaktar såväl global ersättningspraxis som praxis i hemlandet för varje medlem av Koncernledningen.

Den totala ersättningen till Koncernledningen ska bestå av grundlön, rörliga komponenter i form av årlig respektive långsiktig rörlig ersättning, övriga förmåner och pension.

I årsredovisningen för 2015, not 32, redovisas den totala ersättningen till Koncernledningen, inklusive tidigare ingångna åtaganden vilka ännu inte har förfallit till betalning.

Fast och rörlig ersättning
Grundlönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla ansvar och prestation. Den rörliga delen består av ersättning vilken utbetalas dels kontant, dels i form av aktier.

Koncernledningen ska kunna erhålla rörlig kontant ersättning baserat på utfallet i förhållande till finansiella mål och, i förekommande fall, personliga mål. Denna ersättning ska motsvara maximalt 75 procent av grundlönen (exklusive kostnader för sociala avgifter).

Koncernledningen ska därutöver, inom ramen för styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram i punkten 16, kunna erhålla rörlig ersättning i form av aktier baserat på utfallet i förhållande till ett av styrelsen fastställt intervall avseende utvecklingen av bolagets vinst per aktie under 2016. I denna ersättningsmodell ingår även rätten att vid köp av aktier under vissa förutsättningar erhålla kostnadsfria matchningsaktier från bolaget. Denna ersättning ska, vid oförändrad aktiekurs motsvara maximalt 75 procent av grundlönen (exklusive kostnader för sociala avgifter).

Bolagets årliga kostnad för rörliga ersättningar till Koncernledningen enligt ovan kan, vid maximalt utfall, komma att uppgå till sammanlagt cirka 57 MSEK (exklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnad). Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande ingår i Koncernledningen.

Övriga förmåner och pension
Övriga förmåner, till exempel tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt på den aktuella marknaden. Samtliga i Koncernledningen ska omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner för vilka försäkringspremier avsätts från personens totala ersättning och betalas av bolaget under anställningen.

Uppsägning och avgångsvederlag
Vid uppsägning av VD ska ersättningsskyldigheten för bolaget motsvara 24 månaders grundlön och övriga anställningsförmåner. Vid uppsägning av någon av de övriga personerna i Koncernledningen ska ersättningen från bolaget maximalt motsvara sex månaders grundlön och övriga anställningsförmåner samt därutöver ytterligare tolv månaders grundlön.

Avvikelse från riktlinjerna
Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om ersättning till ledande befattningshavare om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av bolagets egna B-aktier i enlighet med följande villkor.

- Återköp får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje återköp innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
- B-aktierna får återköpas på Nasdaq Stockholm.
- Återköp av B-aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- Betalning för B-aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om att överlåta bolagets egna B-aktier i enlighet med följande villkor.

- Högst så många B-aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut får överlåtas.
- Överlåtelser av B-aktier ska ske:
(i) på Nasdaq Stockholm, eller
(ii) i samband med förvärv av företag eller verksamhet på marknadsmässiga villkor.
- Överlåtelser av B-aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandena är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde, tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt att säkra bolagets förpliktelser, inklusive kostnader för sociala avgifter, med anledning av styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram i punkten 16.

Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen som finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.assaabloy.com.

Förslaget enligt denna punkt 15 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 16 – Beslut om långsiktigt aktiesparprogram
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om genomförandet av ett nytt långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen (LTI 2016). LTI 2016 föreslås omfatta sammanlagt cirka 90 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen. LTI 2016 innebär att deltagarna till marknadspris förvärvar B-aktier i ASSA ABLOY. Denna privata investering matchas därefter av bolaget genom vederlagsfri tilldelning av dels så kallade matchningsaktierätter, dels prestationsbaserade aktierätter enligt nedan angivna villkor och principer.

Motiv för förslag
Syftet med LTI 2016 är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas, de ledande befattningshavarnas och nyckelpersonernas intressen. Mot denna bakgrund anser styrelsen att genomförandet av LTI 2016 har en positiv effekt på koncernens fortsatta utveckling och att LTI 2016 därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

Beredning av förslag
LTI 2016 har initierats av ASSA ABLOYs styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare baserad på en utvärdering av tidigare incitamentsprogram. LTI 2016 har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten.

Privat investering
För att kunna delta i LTI 2016 krävs att de anställda förvärvar B-aktier i ASSA ABLOY till marknadspris till ett värde motsvarande lägst 5 procent (samtliga deltagare) och högst 15 procent (VD och övriga koncernledningen) respektive 10 procent (övriga deltagare) av sin fasta grundlön.

För anställda som inte deltagit i tidigare LTI-program förutsätter deltagande i LTI 2016 avstående från sedvanlig lönerevision för 2016.

Fördelning
För varje B-aktie VD förvärvar inom ramen för LTI 2016 kommer bolaget att tilldela en matchningsaktierätt och fyra prestationsbaserade aktierätter. För varje B-aktie övriga, för närvarande åtta, medlemmar av koncernledningen förvärvar inom ramen för LTI 2016 kommer bolaget att tilldela en matchningsaktierätt och tre prestationsbaserade aktierätter. För varje B-aktie övriga cirka 80 deltagare förvärvar inom ramen för LTI 2016 kommer bolaget att tilldela en matchningsaktierätt och en prestationsbaserad aktierätt.

Villkor för aktierätter
För samtliga aktierätter ska följande villkor gälla.

- Aktierätterna tilldelas vederlagsfritt efter årsstämman 2016.
- Varje aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget tre år efter tilldelning (intjänandeperioden) under förutsättning att innehavaren, med vissa undantag, vid offentliggörande av ASSA ABLOYs delårsrapport avseende första kvartalet 2019 fortfarande är anställd inom ASSA ABLOY-koncernen och har behållit de aktier som förvärvats inom ramen för LTI 2016.
- För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer bolaget kompensera deltagarna för lämnade utdelningar under intjänandeperioden genom att antalet B-aktier som respektive aktierätt berättigar till efter intjänandeperioden ökas.
- Aktierätterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
- Aktierätterna kan ställas ut av bolaget eller andra koncernbolag.

Villkor för prestationsbaserade aktierätter
Antalet prestationsbaserade aktierätter som berättigar till erhållande av B-aktier i bolaget beror på utfallet av ett av styrelsen fastställt intervall avseende utvecklingen för ASSA ABLOYs vinst per aktie [1] under räkenskapsåret 2016 jämfört med räkenskapsåret 2015. Utfallet kommer att mätas linjärt, uppnås inte miniminivån i intervallet kommer de prestationsbaserade aktierätterna inte berättiga till några B-aktier och uppnås maximinivå i intervallet berättigar varje prestationsbaserad aktierätt till en B-aktie. Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av det prestationsbaserade villkoret i årsredovisningen för räkenskapsåret 2016.

[1] Med vinst per aktie avses bolagets vinst per aktie exklusive jämförelsestörande poster samt efter skatt och utspädning.

Utformning och hantering
Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2016, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i ASSA ABLOY-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor enligt LTI 2016 inte längre är ändamålsenliga.

Programmets omfattning och kostnader
LTI 2016 kan, vid oförändrad aktiekurs under programmets löptid, maximalt komma att uppgå till ett belopp motsvarande 75 procent (VD), 60 procent (övriga koncernledningen) eller 20 procent (övriga deltagare) av deltagarens årliga grundlön (exklusive kostnader för sociala avgifter). Detta förutsätter maximal privat investering, dvs. att deltagaren förvärvar B-aktier i bolaget till ett värde motsvarande 15 procent (VD och övriga koncernledningen) respektive 10 procent (övriga deltagare) av sin årliga grundlön, att de initialt förvärvade aktierna behållits och att deltagaren, med vissa undantag, är fortsatt anställd under intjänandeperioden samt fullt uppfyllande av prestationsvillkoret.

Det totala antal aktier som svarar mot deltagarnas sammanlagda maximala privata investering, och därmed det totala antalet aktierätter i LTI 2016, är beroende av aktiekursen för bolagets B-aktie vid tiden för tilldelning av aktierätter under LTI 2016. Bolaget har totalt 1 112 576 334 utgivna aktier. Under förutsättning att bolagets B-aktie vid tiden för tilldelning av aktierätter under LTI 2016 handlas för omkring 160 kronor beräknas LTI 2016, i enlighet med ovanstående principer och antaganden, omfatta totalt högst 400 000 B-aktier vilket motsvarar cirka 0,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

LTI 2016 ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Kostnaden för LTI 2016 före skatt vid fullt uppfyllande av prestationsvillkoret beräknas, i enlighet med ovanstående principer och antaganden, uppgå till cirka 60 miljoner kronor fördelade över intjänandeperioden. I beloppet ingår beräknad kostnad för sociala avgifter samt finansieringskostnad.

Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på ASSA ABLOY-koncernens nyckeltal.

Information om LTI 2013, LTI 2014 och LTI 2015 finns i årsredovisningen för 2015, not 32.

Leverans av aktier under LTI 2016
För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTI 2016 har bolaget för avsikt att ingå avtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta B-aktier i bolaget till deltagarna i enlighet med LTI 2016.

Aktier och röster
I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 1 112 576 334 aktier, varav 57 525 969 A-aktier och 1 055 050 365 B-aktier, motsvarande sammanlagt 1 630 310 055 röster. ASSA ABLOY AB innehar vid tidpunkten för kallelsen 1 800 000 egna B-aktier, motsvarande 1 800 000 röster, som inte får företrädas vid årsstämman.

Frågerätt
Aktieägare har rätt att vid årsstämman begära upplysningar från styrelse och VD om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Ytterligare information
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt punkterna 8-16 ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.assaabloy.com senast den 6 april 2016. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 14-16 finns även inkluderade i denna kallelse. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

     
Välkomna!

Stockholm i mars 2016
Styrelsen
ASSA ABLOY AB (publ)

        
Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 46 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 68 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entréautomatik och hotellsäkerhet.