Stark avslutning på året för ASSA ABLOY

2016-02-08

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 15% i kvartalet till 18 301 MSEK (15 847). Organisk tillväxt var 5% (3).
 • Stark tillväxt i Americas, Global Technologies, Entrance Systems och EMEA.
 • Negativ tillväxt i Asia Pacific på grund av fortsatt svag efterfrågan i Kina.
 • Avtal har tecknats om förvärv av sex bolag, bland annat CEDES (Schweiz), med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 1 100 MSEK.
 • Kvartalets rörelseresultat (EBIT) ökade med 13% till 3 038 MSEK (2 681). Rörelsemarginalen uppgick till 16,6% (16,9).
 • Nettoresultatet uppgick till 2 120 MSEK (1 889).
 • Vinst per aktie ökade med 12% och uppgick till 1,91 SEK (1,70).
 • Operativt kassaflöde ökade med 33% till 4 625 MSEK (3 469).

Helåret

 • Nettoomsättningen ökade med 20% till 68 099 MSEK (56 843). Organisk tillväxt var 4% (3).
 • 16 förvärv har konsoliderats med en årsomsättning på totalt cirka 2 500 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 20% till 11 079 MSEK (9 257). Rörelsemarginalen uppgick till 16,3% (16,3).
 • Nettoresultatet uppgick till 7 693 MSEK (6 436).
 • Vinst per aktie ökade med 20% till 6,93 SEK (5,79).
 • Operativt kassaflöde ökade med 21% till 9 952 MSEK (8 238).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,65 SEK per aktie (2,17).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Fjärde kvartalet Helår
2014 2015 Föränd-
ring
2014 2015 Föränd-
ring
Omsättning, MSEK 15 847 18 301 +15% 56 843 68 099 +20%
Varav:
Organisk tillväxt +5% +4%
Förvärv +4% +3%
Valutaeffekt +1 129 +983 +6% +2 138 +6 544 +13%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 2 681 3 038 +13% 9 257 11 079 +20%
Rörelsemarginal (EBIT), %    16,9 16,6    16,3 16,3
Resultat före skatt, MSEK 2 552 2 851 +12% 8 698 10 382 +19%
Nettoresultat, MSEK 1 889 2 120 +12% 6 436 7 693 +20%
Operativt kassaflöde, MSEK 3 469 4 625 +33% 8 238 9 952 +21%
Vinst per aktie, SEK 1) 1,70 1,91 +12% 5,79 6,93 +20%

1) Vinst per aktie har omräknats för samtliga historiska perioder med anledning av genomförd aktiesplit (3:1) under 2015.

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF

”Årets sista kvartal fortsatte starkt för ASSA ABLOY, med en försäljningsökning på 15% i kvartalet och 20% totalt under året. Rörelseresultatet utvecklades också mycket tillfredsställande med hela 13% i kvartalet och 20% totalt för helåret.

Den organiska tillväxten var stark med hela 5% i kvartalet. Den starka försäljnings­utvecklingen i USA, Europa och Pacific fortsatte oförändrat. Utvecklingen för försäljningen i utvecklingsländerna var fortsatt god med undantag för Kina, där försäljningen fortsatte minska. Dock kan skönjas en försvagad efterfrågebild i många utvecklingsmarknader kopplat till större projekt, p.g.a. bristande finansiering. Detta påverkade främst Global Technologies.

Den starka utvecklingen av elektromekaniska produkter fortsatte under året där kunderna i allt högre utsträckning konverterar från mekaniska lås. Tydligt är att ASSA ABLOY har utvecklat ett ledarskap inom området för såväl kommersiella som residentiella applikationer. Särskilt utmärkande under året var den starka efterfrågan på digitala dörrlås för s.k. home automation i USA samt på Cliq-system baserade på den nya cloudteknologin.

I kvartalet förvärvades CEDES, ett intressant teknologiföretag som tillför intelligens till uppkopplade dörrar inom främst Entrance Systems. Ytterligare ett teknologiförvärv gjordes inom HID genom förvärvet av IAI, ledande på området avancerade printrar för främst Government-sektorn och banker. Dessutom gjordes tre förvärv i Brasilien, där ASSA ABLOY på kort tid har byggt en marknadsledande position.

Rörelseresultatet i kvartalet ökade med hela 13%. Den organiska tillväxten på 5% resulterade i en bra underliggande marginaltillväxt, där särskilt fortsatta effektivitets­förbättringar bidrog starkt. Marginalen låg kvar på nästan samma nivå som i det fjärde kvartalet 2014 trots större negativ påverkan från både valutaomräkningseffekter och förvärvsutspädning på grund av de många förvärv som genomfördes i slutet på året.

Min bedömning är att den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt svag. Amerika har dock en positiv utveckling medan Europa och många av tillväxtmarknaderna är stagnerande. Vår strategi att expandera på tillväxtmarknaderna ligger dock fast, då de långsiktigt förväntas ha en mycket god ekonomisk tillväxt. Vi fortsätter dessutom med investeringar i nya produkter, särskilt inom tillväxtområdet elektromekanik”, säger Johan Molin, VD och koncernchef.

MER INFORMATION LÄMNAS AV:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 10.00 på Operaterassen i Stockholm.
Analytikerträffen kan även följas via Internet www.assaabloy.com. Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08-5055 6476, +44 203 364 5371 eller +1 877 679 2993.

Informationen i denna rapport är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari kl. 08.00.