Stabil utveckling för ASSA ABLOY i kvartalet

2016-10-21

Tredje kvartalet

  • Omsättningen var 18 025 MSEK (17 465), varav 2% (3) organisk och 2% (4) förvärvad tillväxt
  • Stark tillväxt för Global Technologies och Americas
  • God tillväxt för Entrance Systems samt tillväxt för EMEA
  • Negativ tillväxt för Asia Pacific på grund av svag efterfrågan i Kina
  • Förvärv av Trojan i Storbritannien med en förväntad årsomsättning på 220 MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) var 3 020 MSEK (2 970). Rörelsemarginalen uppgick till 16,8% (17,0)
  • Nettoresultatet uppgick till 2 122 MSEK (2 069)
  • Vinst per aktie uppgick till 1,91 SEK (1,86)
  • Operativt kassaflöde ökade med 1% till 2 830 MSEK (2 816).

Omsättning och resultat

Tredje kvartalet Januari-September
2015 2016 Δ 2015 2016 Δ
Omsättning, MSEK 17 465 18 025 3% 49 799 51 809 4%
Varav:
Organisk tillväxt 471 307 2% 1 807 1 308 3%
Förvärv och avyttringar 606 429 2% 1 435 1 512 3%
Valutaeffekt 1 661 -176 -1% 5 561 -810 -2%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 2 970 3 020 2% 8 041 8 340 4%
Rörelsemarginal (EBIT), % 17,0% 16,8% 16,1% 16,1%
Resultat före skatt, MSEK 2 796 2 844 2% 7 531 7 782 3%
Nettoresultat, MSEK 2 069 2 122 3% 5 573 5 786 4%
Operativt kassaflöde, MSEK 2 816 2 830 1% 5 327 5 846 10%
Vinst per aktie, SEK 1,86 1,91 3% 5,02 5,21 4%

Kommentar från VD och koncernchef
”Årets tredje kvartal visade en tillfredsställande tillväxt för ASSA ABLOY generellt sett med undantag för Asia Pacific. De mogna marknaderna hade i allmänhet en god utveckling medan tillväxtmarknaderna visade en fortsatt dämpad efterfrågan undantaget Latinamerika och Indien.

I Global Technologies och Americas var tillväxten stark i kvartalet drivet av lyckade marknadssatsningar och lansering av nya innovativa produkter. Entrance Systems uppvisade en god tillväxt. EMEA uppvisade tillväxt trots viss negativ påverkan av ofördelaktig kalenderdagseffekt. Tillväxten i Asia Pacific var fortsatt negativ på grund av den svaga efterfrågan i Kina.

Den organiska tillväxten var något svagare i kvartalet och uppnådde 2%. Rörelseresultatet var fortsatt starkt och rörelsemarginalen var 16,8% (17,0).

Under kvartalet har ett flertal större mässor genomförts med glädjande resultat. Gruppens innovationer har återigen uppmärksammats genom flera prestigefyllda priser. Lanseringen av ”The Security Continuum”, (plattformsoberoende kommersiell elektronisk låsserie) och Accentra,(elektroniskt cloud-baserat system för flerfamiljshus) var särskilt uppmärksammade. En annan ny intressant produktserie som lanserades var HID Global’s virtuella autentisering och identitetslösning, där t.ex. framtida körkort lagras på ett säkert sätt på en vanlig smartphone.    

I kvartalet förvärvades det engelska bolaget Trojan. Bolaget är ett typexempel på ett kompletterande förvärv, med stora synergier, där bolagets specialiserade produkter på dörr- och fönsterlösningar gör att vi med god lönsamhet kan erbjuda den engelska marknaden kompletta lås och beslagslösningar.

Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 3 020 MSEK med en rörelsemarginal på 16,8%, främst tack vare positiv organisk till­växt, lägre råvarukostnader och goda besparingar i övrigt. Operativt kassaflöde var fortsatt starkt.

Min bedömning är att den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt svag, där Amerika och delar av Europa har en positiv utveckling. I övrigt är många av tillväxt­marknaderna stagnerande. Vår strategi att expandera på tillväxtmarknaderna ligger dock fast, då de långsiktigt förväntas ha mycket god ekonomisk till­växt. Vi fortsätter dessutom med investeringar i nya produkter, särskilt inom tillväxtområdet elektromekanik”, säger Johan Molin, VD och koncernchef.

Mer information lämnas av:
Johan Molin,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 42

Carolina Dybeck Happe,
Ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag kl. 10.00 på Operaterrassen i Stockholm.

Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08–5055 6476, +44 203 364 5371 eller +1 877 679 2993
 
Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 8.00 CET.