Ännu ett starkt kvartal för ASSA ABLOY

2015-10-20

  • Försäljningen ökade med 19% och uppgick till 17 465 MSEK (14 727). Organisk tillväxt var 3% (4).
  • Stark tillväxt i Americas, Entrance Systems och EMEA samt stabil utveckling i Global Technologies.
  • Negativ tillväxt i Asia Pacific hänförligt till svag efterfrågan i Kina.
  • I kvartalet förvärvades Nergeco i Frankrike samt två andra mindre verksamheter med en förväntad årsomsättning 2015 uppgående till cirka 400 MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) i kvartalet ökade med 19% till 2 970 MSEK (2 499). Rörelsemarginalen uppgick till 17,0% (17,0).
  • Nettoresultatet i kvartalet uppgick till 2 069 MSEK (1 749).
  • Vinst per aktie i kvartalet ökade med 18% och uppgick till 1,86 SEK (1,57).
  • Kvartalets operativa kassaflöde uppgick till 2 816 MSEK (2 249).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Tredje kvartalet Jan-Sep
2014 2015 Föränd-
ring
2014 2015 Föränd-
ring
Omsättning, MSEK 14 727 17 465 +19% 40 996 49 799 +21%
Varav:
Organisk tillväxt +3% +4%
Förvärv +4% +3%
Valutaeffekt +1 661 +12% +5 561 +14%
Rörelseresultat, MSEK 2 499 2 970 +19% 6 575 8 041 +22%
Rörelsemarginal, % 17,0 17,0 16,0 16,1
Resultat före skatt, MSEK 2 364 2 796 +18% 6 145 7 531 +23%
Nettoresultat, MSEK 1 749 2 069 +18% 4 548 5 573 +23%
Operativt kassaflöde, MSEK 2 249 2 816 +25% 4 769 5 327 +12%
Vinst per aktie, SEK[1] 1,57 1,86 +18% 4,09 5,02 +23%

[1] Vinst per aktie har omräknats för samtliga historiska perioder med anledning av beslutad aktiesplit (3:1) i maj 2015.

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF
”Det tredje kvartalet och de första nio månaderna fortsatte mycket starkt för ASSA ABLOY, med en försäljningsökning på 19% i kvartalet och 21% totalt under årets första nio månader. Rörelseresultatet utvecklades mycket tillfredsställande med hela 19% i kvartalet och 22% totalt för delårsperioden.

Den organiska tillväxten var i kvartalet 3%, där de mogna marknaderna i USA, Pacific och Europa fortsatte sin starka tillväxt. Global Technologies, uppvisade dock en svag utveckling i kvartalet pga uppskjutna projekt för segmenten E-government samt Biometri. I Asien fortsatte nedgången i Kina samtidigt som övriga marknader i regionen visade stark tillväxt.

ASSA ABLOY’s ledarskap på innovationsområdet bekräftades återigen på ASIS, USA’s största säkerhetsmässa, där fyra förstapriser vanns inom innovation. Områden där ASSA ABLOY har varit särskilt framgångsrikt är bla fysisk access och identitet, energieffektiva lås, elektromekaniska lås samt uppkopplade digitala dörrlås för den privata bostadsmarknaden. Samtliga områden har stor potential för framtiden, där speciellt energieffektiva lösningar utvecklas starkt.

I kvartalet förvärvades Nergeco, marknadsledande på snabbportar i Frankrike och med en stark position i övriga Sydeuropa. Dessutom gjordes ytterligare ett antal mindre förvärv. Bland annat förvärvades Pickersgill Kaye i UK, som kompletterar gruppen inom högsäkerhetssegmentet för lås.

Rörelseresultatet i kvartalet ökade med hela 19%. Den organiska tillväxten på 3% resulterade i en bra underliggande marginaltillväxt, där särskilt fortsatta effektivitetsförbättringar bidrog starkt. Marginalen var dock oförändrad i kvartalet, påverkad av negativa valutaomräkningseffekter samt sedvanlig förvärvsutspädning.

Min bedömning är att den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt svag. Amerika har dock en positiv utveckling medan Europa och många av tillväxtmarknaderna är stagnerande. Vår strategi att expandera på tillväxtmarknaderna ligger dock fast, då de långsiktigt förväntas ha en mycket god ekonomisk tillväxt. Vi fortsätter dessutom med investeringar i nya produkter, särskilt inom tillväxtområdet elektromekanik”, säger Johan Molin, VD och koncernchef.

MER INFORMATION LÄMNAS AV:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 10.00 på Operaterrassen i Stockholm.

Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08-5055 6476, +44 203 364 5371 eller +1 877 679 2993

Informationen i denna rapport är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober kl. 08.00.