Stark försäljnings- och vinstökning

2014-07-18

  • Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239).
  • Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt i EMEA, Entrance Systems och Americas.
  • Negativ tillväxt på grund av lägre projektorder i Global Technologies.
  • Rörelseresultatet (EBIT) i kvartalet ökade med 13% och var 2 219 MSEK (1 970). Rörelsemarginalen uppgick till 15,9% (16,1).
  • Nettoresultatet i kvartalet uppgick till 1 534 MSEK (1 374).
  • Vinst per aktie i kvartalet ökade med 12% och uppgick till 4,14 SEK (3,71).
  • Kvartalets kassaflöde ökade med 24% och var 1 963 MSEK (1 589).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Andra kvartalet Första halvåret
  2013
2014 Föränd-
ring
2013 2014 Föränd-
ring
  
Omsättning, MSEK
12 239 13 964 +14% 23 108 26 268 +14%
Varav:            
Organisk tillväxt     +2%     +3%
Förvärv     +10%   +9%
Valutaeffekt -509 +210 +2% -888 +319 +2%
Rörelseresultat, MSEK 1 970 2 219 +13% 3 632 4 076 +12%
Rörelsemarginal, % 16,1 15,9 15,7 15,5
Resultat före skatt, MSEK 1 832 2 073 +13% 3 365 3 782 +12%
Nettoresultat, MSEK 1 374 1 534 +12% 2 512 2 798 +11%
Operativt kassaflöde, MSEK 1 589 1 963 +24% 2 087 2 520 +21%
Vinst per aktie, SEK 3,71 4,14 +12% 6,78 7,56 +12%

 
KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF

”Det andra kvartalet och de första sex månaderna på året visade en fortsatt mycket god utveckling för ASSA ABLOY med en försäljningsökning med hela 14% och en mycket tillfredsställande förbättring av rörelseresultatet med 12%.

Den organiska tillväxten som var 2% i det andra kvartalet, var något lägre än inledningen på året. Kvartalet hade dock en arbetsdag mindre jämfört med föregående år samt en svagare projektförsäljning inom Global Technologies. Divisionerna EMEA, Americas och Entrance Systems växte på ett tillfredsställande sätt med 3%, samtidigt som tillväxtmarknaderna i Asien, Afrika och Sydamerika fortsatte att växa kraftigt.

Förvärvsaktiviteten var fortsatt på en hög nivå med sex nya förvärv som tillför ytterligare 700 MSEK i årlig omsättning. Särskilt glädjande var att vi lyckades förvärva det indiska bolaget ENOX. Det är vårt första större steg i koncernens ambition att bygga en marknadsledande position på den snabbväxande indiska marknaden.

Rörelseresultatet fortsatte att förbättras med hela 13% i kvartalet. Förutom goda besparingar och effektivitetsvinster från omstruktureringsprogrammen så bidrog även de förvärvade bolagen starkt till resultatförbättringen. I synnerhet Ameristar har uppvisat mycket goda resultat men även Amarr och 4Front har bidragit väsentligt.

De många nya produkterna fortsatte att uppvisa en stark tillväxt, där särskilt de elektromekaniska låsen ökade försäljningen med över 10%. Digitala lås för privatbostäder är ett annat spännande utvecklingsområde där många ledande bolag har valt ASSA ABLOYs avancerade digitala dörrlås.

Min bedömning av den globala ekonomiska utvecklingen är oförändrad. Världskonjunkturen håller sakta på att förbättras. Strategin ligger därför fast, att minska vårt beroende av mogna marknader och expandera kraftigt på tillväxtmarknaderna, där de senare förväntas ha en fortsatt god tillväxt. Fortsatt prioriterat är dessutom investeringar i nya produkter, särskilt inom tillväxtområdet elektromekanik,” säger Johan Molin, VD och koncernchef.

EKONOMISK INFORMATION
Kvartalsrapport avseende tredje kvartalet publiceras den 23 oktober 2014.
Kapitalmarknadsdag hålls den 18 november 2014 i New Haven, USA, på division Americas huvudkontor.

MER INFORMATION LÄMNAS AV:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

   
ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 11.00
på Operaterrassen i Stockholm.
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.

Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08-5055 6476, +44 203 364 5371 eller +1 877 679 2993

  
Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
18 juli kl. 08.00.