Fortsatt stark utveckling för ASSA ABLOY

2014-10-23

  • Försäljningen ökade med 21%, varav 4% organisk tillväxt och uppgick till 14 727 MSEK (12 131).
  • Stark tillväxt i Americas och Entrance Systems samt en god tillväxt i EMEA och Asia Pacific.
  • Stabil tillväxt i Global Technologies.
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 20% och uppgick till 2 499 MSEK (2 090). Rörelsemarginalen uppgick till 17,0% (17,2).
  • Nettoresultatet uppgick till 1 749 MSEK (1 474).
  • Vinst per aktie ökade med 19% och uppgick till 4,72 SEK (3,98).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 2 249 MSEK (2 175).
  • Avtal har tecknats om förvärv av Jiawei (Kina) med en förväntad omsättning 2015 uppgående till cirka 500 MSEK. I oktober förvärvades ENOX (Indien) och Turvaykköset (Finland).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Tredje kvartalet Jan-Sep
  2013 2014 Föränd-
ring
2013 2014 Föränd-
ring
Omsättning, MSEK 12 131 14 727 +21% 35 239 40 996 +16%
Varav:          
Organisk tillväxt     +4%     +3%
Förvärv   +11%   +10%
Valutaeffekt +690 +6% +1 009 +3%
Rörelseresultat, MSEK 2 090 2 499 +20% 5 722 6 575 +15%
Rörelsemarginal, % 17,2 17,0 16,2 16,0
Resultat före skatt, MSEK 1 966 2 364 +20% 5 331 6 145 +15%
Nettoresultat, MSEK 1 474 1 749 +19% 3 986 4 548 +14%
Operativt kassaflöde, MSEK 2 175 2 249 +3% 4 262 4 769 +12%
Vinst per aktie, SEK 3,98 4,72 +19% 10,76 12,28 +14%

    
      
KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF

”Det tredje kvartalet och de första nio månaderna på året visade en fortsatt mycket god utveckling för ASSA ABLOY. Försäljningsökningen för de första nio månaderna var hela 16% och rörelseresultatet visade en mycket tillfredsställande förbättring med 15%.

Den organiska tillväxten kom tillbaka till 4% i det tredje kvartalet drivet av en globalt stabil efterfrågesituation. Divisionerna Americas och Entrance Systems visade stark tillväxt drivet av en förbättrad efterfrågesituation i USA samtidigt som EMEA och APAC hade en god tillväxt. Global Technologies hade en stabil utveckling. Försvagningen av efterfrågan på tillväxtmarknaderna i Asien, Afrika och Sydamerika fortsatte i kvartalet. Trots detta visade ASSA ABLOY en fortsatt god tillväxt tack vare kontinuerliga investeringar i ökad marknadsnärvaro.

Under kvartalet gjordes ytterligare tre förvärv som tillför 700 MSEK i årlig omsättning. Utbyggnaden av vår närvaro i Kina fortsatte med det strategiska förvärvet av Jiawei. Jiawei kompletterar på ett signifikant sätt vår närvaro inom det viktiga låssegmentet i Kina.

Rörelseresultatet fortsatte att förbättras med starka 20% i kvartalet. I kvartalet uppnåddes goda besparingar och effektivitetsvinster, ett starkt resultatbidrag från de förvärvade bolagen samt vinster från valuta.

Försäljningen av nya produkter fortsatte att förbättras och nådde i kvartalet 29% av omsättningen. Särskilt glädjande är att de elektromekaniska låsen för den kommersiella sektorn samt digitala dörrlås för den privatbostadssektorn ökade starkt.

Min bedömning är att den globala ekonomiska utvecklingen går sidledes, där Amerika har en positiv utveckling medan Europa och tillväxtmarknaderna är stabila på en låg nivå. Vår strategi att expandera på tillväxtmarknaderna ligger fast, då de långsiktigt förväntas ha en mycket god ekonomisk tillväxt. Vi fortsätter dessutom våra investeringar i nya produkter, särskilt inom tillväxtområdet elektromekanik,” säger Johan Molin, VD och koncernchef.

 
EKONOMISK INFORMATION

Bokslutskommuniké och kvartalsrapport avseende fjärde kvartalet publiceras den 5 februari 2015.

MER INFORMATION LÄMNAS AV:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 10.00 på Operaterrassen i Stockholm.

Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.

Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08-5055 6476, +44 203 364 5371 eller +1 877 679 2993

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober kl. 08.00.