Förnyad tillväxt med ökat resultat för ASSA ABLOY

2013-07-19  • Försäljningen ökade med 2%, varav 3% organisk tillväxt och uppgick till 12 239 MSEK (11 997).
  • Stark tillväxt i Americas och Global Technologies samt god tillväxt i Asia Pacific.
  • Svag men stabil utveckling i EMEA och inom Entrance Systems.
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 5% och uppgick till 1 970 MSEK (1 885).
    Rörelsemarginalen uppgick till 16,1% (15,7).
  • Nettoresultatet uppgick till 1 374 MSEK (1 306).
  • Vinst per aktie ökade med 5% och uppgick till 3,71 SEK (3,54).
  • Kassaflödet var fortsatt bra och uppgick till 1 589 MSEK (1 435).


OMSÄTTNING OCH RESULTAT

  Andra kvartalet Första halvåret
  2012 2013 Föränd-ring 2012 2013 Föränd-ring
Omsättning, MSEK 11 997 12 239 +2% 22 835 23 108 +1%
Varav:            
Organisk tillväxt     +3%     +1%
Förvärv     +4%     +4%
Valutaeffekt   -509 -5%   -888 -4%
Rörelseresultat, MSEK 1 885 1 970 +5% 3 540 3 632 +3%
Rörelsemarginal, % 15,7 16,1   15,5 15,7  
Resultat före skatt, MSEK 1 692 1 832 +8% 3 182 3 365 +6%
Nettoresultat, MSEK 1 306 1 374 +5% 2 452 2 512 +2%
Operativt kassaflöde, MSEK 1 435 1 589 +11% 1 918 2 087 +9%
Vinst per aktie, SEK 3,54 3,71 +5% 6,65 6,78 +2%

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF
"Glädjande med kvartalet är att den organiska tillväxten kom tillbaka. Särskilt positivt är att Nord- och Sydamerika samt Asien visade god tillväxt, samtidigt som Europa stabiliserades kring noll procent. Den totala tillväxten för gruppen var i lokala valutor 7% bestående av 3% organisk och 4% förvärvad tillväxt. Valutapåverkan var dock starkt negativ med -5%, vilket gjorde att den totala tillväxten stannade på 2%.

Både resultat och marginal fortsatte att förbättras tack vare ett ökande inslag av nya produkter och stora besparingar och effektiviseringar inom produktionen. Särskilt tillfredsställande är det starka resultatet inom EMEA och Entrance Systems, trots avsaknad av tillväxt, samtidigt som Americas och Global Technologies hade starkt ökande marginaler.

Aktiviteten på förvärvsområdet var fortsatt mycket hög, med ett flertal intressanta förvärv under diskussion. I kvartalet avslutades dock endast två mindre förvärv som kompletterar Entrance Systems lokala närvaro.

Min bedömning är att utsikterna är oförändrade med en fortsatt svag världskonjunktur påverkad av de budgetåtstramningar som många länder genomför. Det är därför av yttersta vikt att ASSA ABLOY fortsätter sin expansion på de nya marknaderna, som förväntas fortsätta ha god tillväxt, samt att investeringar i nya produkter och marknadsnärvaro bibehålls", säger Johan Molin, VD och koncernchef.

ANDRA KVARTALET
Koncernens omsättning uppgick till 12 239 MSEK (11 997), en ökning med 2% jämfört med andra kvartalet 2012. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter var 3% (3). Förvärvade enheter bidrog med 4% (6). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med -509 MSEK motsvarande -5% (5).

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 2 226 MSEK (2 157). Motsvarande EBITDA-marginal uppgick till 18,2% (18,0). Koncernens rörelseresultat EBIT uppgick till 1 970 MSEK (1 885), en ökning med 5%. Rörelsemarginalen uppgick till 16,1% (15,7).

Finansnettot uppgick till -138 MSEK (-192). Koncernens resultat före skatt uppgick till 1 832 MSEK (1 692), en förbättring med 8% jämfört med föregående år. Valutaeffekter hade en negativ effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till -94 MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 15,0% (14,1). Den underliggande bedömda effektiva skattesatsen på årsbasis uppgick till 25%. Vinst per aktie uppgick till SEK 3,71 (3,54), en ökning med 5%.

FÖRSTA HALVÅRET
Omsättningen för första halvåret 2013 uppgick till 23 108 MSEK (22 835) motsvarade en ökning med 1%. Den organiska tillväxten var 1% (3). Förvärvade enheter bidrog med 4% (12). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med -888 MSEK, motsvarande -4% (4), jämfört med första halvåret 2012.

Halvårets rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 4 138 MSEK (4 086). Motsvarande marginal var 17,9% (17,9). Koncernens rörelseresultat, EBIT, uppgick till 3 632 MSEK (3 540) vilket var en ökning med 3%. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 15,7% (15,5).

Vinst per aktie för första halvåret ökade till 6,78 SEK (6,65), en ökning med 2%. Halvårets operativa kassaflöde uppgick till 2 087 MSEK (1 918).

STRUKTURÅTGÄRDER
Utbetalningar relaterade till samtliga strukturprogram uppgick till 109 MSEK i kvartalet. Strukturprogrammen fortskred enligt plan och ledde till en minskning av personalen i kvartalet med 91 personer och sedan projektstart med 6 957 personer.

Vid utgången av kvartalet fanns 793 MSEK avsatt i balansräkningen för genomförandet av programmen.

FINANSIERING
Under det andra kvartalet förnyades koncernens kreditfacilitet (RCF). Låneramen minskades från 1 100 MEUR till 900 MEUR. Löptiden sattes till 5 år med möjlighet till förlängning. Antalet banker som deltar uppgår nu till 14. Krediten är i första hand en strategisk lånereserv och är för närvarande helt outnyttjad.

KOMMENTAR PER DIVISION

EMEA
Kvartalets försäljning i division EMEA uppgick till 3 285 MSEK (3 379) med 0% (0) organisk tillväxt. Marknadsläget var fortsatt svagt men stabilt under kvartalet. Tillväxten var god i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa, Storbritannien samt i Skandinavien. Försäljningen var stabil i Tyskland medan tillväxten var negativ i Finland, Frankrike, Holland och i Sydeuropa. Förvärvad tillväxt uppgick till 1%. Rörelseresultatet uppgick till 511 MSEK (533) vilket motsvarade en rörelsemarginal (EBIT) på 15,6% (15,8). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 18,9% (20,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 422 MSEK (430).

AMERICAS
Kvartalets försäljning i division Americas uppgick till 2 620 MSEK (2 548) med 8% (5) organisk tillväxt. Försäljningsutvecklingen var stark för högsäkerhetsprodukter, säkerhetsdörrar och privatbostadsmarknaden, samt mycket stark för elektromekaniska produkter. Kanada och Mexiko hade en svagt negativ utveckling medan Sydamerika var stabilt. Förvärvad tillväxt uppgick till 1%. Rörelseresultatet blev 571 MSEK (540) och rörelsemarginalen uppgick till 21,8% (21,2). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 25,5% (24,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 507 MSEK (500).

ASIA PACIFIC
Kvartalets försäljning i division Asia Pacific uppgick till 1 904 MSEK (1 892) med 3% (5) organisk tillväxt. Tillväxten var stark i Korea drivet av exportframgångarna för de digitala dörrlåsen. Kina visade fortsatt svag tillväxt, på grund av något lägre aktivitet inom nybyggnation, samtidigt som försäljningsutvecklingen i Australien var stabil. Förvärvad tillväxt uppgick till 2%. Rörelseresultatet blev 269 MSEK (271) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 14,1% (14,3). Kvartalets avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 20,4% (20,8). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 349 MSEK (373).

GLOBAL TECHNOLOGIES
Kvartalets försäljning i division Global Technologies uppgick till 1 711 MSEK (1 701), varav den organiska tillväxten uppgick till 6% (11). HID fortsatte att visa stark tillväxt inom Passerkontroll, Säkert Utfärdande av smarta kort samt inom projektförsäljning. Nya produktlanseringar och innovationer bidrog till den positiva utvecklingen. Government ID och Identifieringsteknologi hade däremot en negativ tillväxt. Hospitality visade en stark tillväxt med god lönsamhet. Förvärvad tillväxt uppgick till 0%. Rörelseresultatet för divisionen uppgick till 304 MSEK (289) med en rörelsemarginal (EBIT) på 17,8% (17,0). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 19,8% (17,5). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 276 MSEK (273).

ENTRANCE SYSTEMS
Kvartalets försäljning i division Entrance Systems uppgick till 2 960 MSEK (2 725), varav den organiska tillväxten uppgick till -1% (-1). Den Europeiska marknaden var fortsatt svag, samtidigt som Asien och USA fortsatte växa. Industri- och snabbportar fortsatte att visa en god tillväxt. Dörrautomatik hade en oförändrad försäljning. Förvärvad tillväxt uppgick till 14%. Rörelseresultatet uppgick till 400 MSEK (354) med en rörelsemarginal på 13,5% (13,0%). Avkastning på sysselsatt kapital blev 11,6% (10,8). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 293 MSEK (293).

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
Under kvartalet konsoliderades tre mindre förvärv. Det sammanlagda förvärvspriset för de fem förvärv som förvärvats under delårsperioden uppgick till 191 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till 158 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvad nettofordran och beräknade tilläggsköpeskillingar. Beräknade tilläggsköpeskillingar uppgick till 79 MSEK. I maj 2013 avslutades joint venture avtalet för Baodean i Kina genom att de återstående 30% av aktierna förvärvades av ASSA ABLOY.

HÅLLBAR UTVECKLING
ASSA ABLOY publicerade i april 2013 hållbarhetsrapporten för 2012 och av rapporten framgår att flertalet nyckeltal fortsätter att utvecklas i en positiv riktning.

Ett högt prioriterat område är utvärdering av koncernens leverantörer i lågkostnadsländer. Under 2012 genomfördes 795 leverantörsrevisioner att jämföra med 493 revisisoner året innan. Leverantörsrevisionerna omfattade inledningsvis primärt leverantörer i Kina, men programmet har successivt utökats och omfattar nu samtliga lågkostnadsländer. För att effektivt kunna utvärdera leverantörsbasen i Syd- och Centralamerika har drygt 20 ASSA ABLOY anställda auditörer utbildats i Mexiko och Colombia vid utgången av andra kvartalet 2013. Redan nu har leverantörer motsvarande 15 procent av inköpsvärdet i Syd- och Centralamerika utvärderats enligt koncernens standardiserade process.

MODERBOLAGET
Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för halvåret till 988 MSEK (898). Resultat före skatt uppgick till 1 201 MSEK (966). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 80 MSEK (9). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 47,1% (48,2).

REDOVISNINGSPRINCIPER
ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 90-95 i Årsredovisningen 2012.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

EFFEKTER AV ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER
Under 2013 påverkas den finansiella rapporteringen av ändringar hänförliga till redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner. De ändrade redovisningsprinciperna tar bort möjligheten att använda den så kallade korridormetoden, dvs. möjligheten att endast redovisa en andel av aktuariella vinster och förluster som intäkt eller kostnad. Väsentliga omvärderingar redovisas istället löpande i övrigt totalresultat. Ändringarna innebär även att avkastningen på förvaltningstillgångar inte som tidigare redovisas med förväntad avkastning utan redovisas som en ränteintäkt i resultaträkningen baserat på diskonteringsräntans storlek vid ingången på räkenskapsåret. Redovisningsprinciperna för förmånsbestämda pensionsplaner är därför förändrade jämfört med koncernens redovisningsprinciper i årsredovisningen 2012 samt med tidigare publicerade delårsrapporter 2012.

De nya principerna påverkar redovisningen retroaktivt och ingående balans per 2012-01-01 har räknats om liksom jämförelsetalen för 2012 enligt följande:

Per balansdagen 1 januari 2012 ökade pensionsåtagandet och nettoskulden med 1 092 MSEK. Eget kapital reducerades med 737 MSEK och finansiella anläggningstillgångar ökade med 355 MSEK. Rörelseresultatet för kvartalet och helåret 2012 är oförändrat. Finansiella poster för kvartalet och helåret 2012 förbättrades med 16 respektive 53 MSEK. Skattekostnaden för kvartalet respektive helåret 2012 ökade med 6 respektive 6 MSEK. Nettovinsten för kvartalet och helåret 2012 ökade med 10 respektive 47 MSEK. Vinst per aktie efter utspädning för kvartalet respektive helåret 2012 ökade med 0,03 respektive 0,13 SEK/aktie.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till Årsredovisningen för 2012. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

FRAMTIDSUTSIKTER*

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.


* Framtidsutsikter publicerade den 24 april 2013:

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.


Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

  Stockholm den 18 juli 2013
  
 
Lars Renström Carl Douglas Birgitta Klasén
Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot
       
Eva Lindqvist Johan Molin Sven-Christer Nilsson
Styrelseledamot Verkställande direktör Styrelseledamot
       
Jan Svensson Ulrik Svensson Kurt Hellström
Styrelseledamot Styrelseledamot Arbetstagarledamot
      
Mats Persson    
Arbetstagarledamot    


GRANSKNINGSRAPPORT
 

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för ASSA ABLOY AB (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2013. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 18 juli 2013
PricewaterhouseCoopers AB


Bo Karlsson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

EKONOMISK INFORMATION Kvartalsrapport avseende tredje kvartalet publiceras den 28 oktober 2013.

MER INFORMATION LÄMNAS AV:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 11.00
på Operaterrassen i Stockholm.

Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per

telefon: 08-5055 6476, +44 203 364 5371 eller +1 877 679 2993Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den
19 juli kl. 08.00.