Stark tillväxt för ASSA ABLOY i alla delar undantaget Europa

2013-10-28

 • Försäljningen ökade med 5%, varav 3% organisk tillväxt och uppgick till 12 131 MSEK (11 545).
 • Stark utveckling i Americas, Asia Pacific samt Global Technologies.
 • Stabil men låg efterfrågan i EMEA och Entrance Systems.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 8% och uppgick till 2 090 MSEK (1 932). Rörelsemarginalen uppgick till 17,2% (16,7).
 • Nettoresultatet uppgick till 1 474 MSEK (1 316).
 • Vinst per aktie ökade med 13% och uppgick till 3,98 SEK (3,53).
 • Operativt kassaflöde ökade med 11% och uppgick till 2 175 MSEK (1 967).
 • Kartläggning av ett nytt strukturprogram har inletts, med planerad lansering i fjärde kvartalet.
 • Avtal har tecknats om förvärv av Ameristar (USA), Mercor (Polen), Xinmao (Kina) samt Huasheng (Kina) med en sammanlagd årsomsättning om cirka 2 000 MSEK.
         

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

  Tredje kvartalet Jan-Sep
  2012 2013 Föränd-
ring
2012 2013 Föränd-
ring
Omsättning, MSEK 11 545 12 131 +5% 34 380 35 239 +2%
Varav:            
Organisk tillväxt     +3%     +2%
Förvärv     +3%     +4%
Valutaeffekt   -133 -1%   -1 021 -4%
Rörelseresultat, MSEK 1 932 2 090 +8% 5 471 5 722 +5%
Rörelsemarginal, % 16,7 17,2   15,9 16,2  
Resultat före skatt, MSEK 1 766 1 966 +11% 4 948 5 331 +8%
Nettoresultat, MSEK 1 316 1 474 +12% 3 767 3 986 +6%
Operativt kassaflöde, MSEK 1 967 2 175 +11% 3 885 4 262 +10%
Vinst per aktie, SEK 3,53 3,98 +13% 10,18 10,76 +6%

  
            
KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF

”Jag är väldigt nöjd med att Americas, Asia Pacific och Global Technologies alla hade stark organiskt tillväxt. EMEA växte också med 1% organiskt och visade tydliga tecken på att bottna, samtidigt som Entrance Systems hade en förvånansvärt liten nedgång på 1% trots sin exponering mot europeisk industri. Den totala tillväxten för gruppen var i lokala valutor 6% bestående av 3% organisk och 3% förvärvad tillväxt. Valutapåverkan var fortsatt negativ med -1%, vilket gjorde att den totala tillväxten stannade på 5%.

Gruppens resultat nådde en rekordnivå, mycket tack vare god tillväxt från nya produkter som utgjorde 26% av omsättningen, där tillväxten av elektromekaniska produkter var särskilt stark.  Vidare fortsatte stora besparingar och effektivitetsförbättringar att ge goda bidrag till resultatet.

Avtal om förvärv har tecknats med ett flertal företag under kvartalet. Särskilt spännande är förvärvet av Ameristar, som fint kompletterar vår produktportfölj i Nordamerika. Satsningen på tillväxtmarknaderna fortsatte också genom förvärven av Mercor i Polen och Huasheng och Xinmao i Kina. Sammantaget ger förvärven ett tillskott på 2 000 MSEK i omsättning.

Min bedömning är att världskonjunkturen sakta är på väg att förbättras, dock fortsatt påverkad av de budgetåtstramningar som många länder genomför. Strategin ligger därför fast, att minska vårt beroende av mogna marknader och expandera kraftigt på tillväxtmarknaderna, som förväntas ha fortsatt god tillväxt. Fortsatt prioriterat är dessutom investeringar i nya produkter, särskilt inom tillväxtområdet elektromekanik.”, säger Johan Molin, VD och koncernchef.

TREDJE KVARTALET
Koncernens omsättning uppgick till 12 131 MSEK (11 545), en ökning med 5% jämfört med tredje kvartalet 2012. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter var 3% (1). Förvärvade enheter bidrog med 3% (7). Valutaeffekter påverkade omsättningen med -133 MSEK motsvarande -1% (-2).

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 2 339 MSEK (2 183). Motsvarande EBITDA-marginal uppgick till 19,3% (18,9). Koncernens rörelseresultat EBIT uppgick till 2 090 MSEK (1 932), en ökning med 8%. Rörelsemarginalen uppgick till 17,2% (16,7).

Finansnettot uppgick till -124 MSEK (-166). Koncernens resultat före skatt uppgick till 1 966 MSEK (1 766), en förbättring med 11% jämfört med föregående år. Valutaeffekter påverkade koncernens resultat före skatt med -52 MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 16,2% (15,3). Den underliggande effektiva skattesatsen på årsbasis förväntas uppgå till 25% (24). Vinst per aktie uppgick till 3,98 (3,53) SEK, en ökning med 13%.

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER
Omsättningen för delårsperioden uppgick till 35 239 MSEK (34 380) motsvarade en ökning med 2%. Den organiska tillväxten var 2% (2). Förvärvade enheter bidrog med 4% (10). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med -1 021 MSEK, motsvarande -4% (2), jämfört med de första nio månaderna 2012.

Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick för delårsperioden till 6 477 MSEK (6 268). Motsvarande marginal var 18,4% (18,2). Koncernens rörelseresultat, EBIT, uppgick till 5 722 MSEK (5 471) vilket var en ökning med 5%. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 16,2% (15,9).

Vinst per aktie för delårsperioden uppgick till 10,76 SEK (10,18), en ökning med 6%. Det operativa kassaflödet var 4 262 MSEK (3 885).

STRUKTURÅTGÄRDER
Kartläggning av ett nytt strukturprogram har inletts, med planerad lansering i fjärde kvartalet. Totalt beräknas ett trettiotal produktionsenheter och kontor läggas ner under en treårsperiod. Strukturkostnaden beräknas uppgå till cirka 1 000 MSEK och återbetalningstiden bedöms vara omkring 3 år.

Utbetalningar relaterade till samtliga existerande strukturprogram uppgick till 118 MSEK i kvartalet. Strukturprogrammen fortskred enligt plan och ledde till en minskning av personalen i kvartalet med 127 personer och sedan projektstart med 7 084 personer.

Vid utgången av kvartalet fanns 664 MSEK avsatt i balansräkningen för genomförandet av programmen.
         

KOMMENTAR PER DIVISION

EMEA
Kvartalets försäljning i division EMEA uppgick till 3 163 MSEK (3 093) med 1% (1) organisk tillväxt. Marknaden visade tillväxt i Skandinavien, Finland, Östeuropa, Tyskland, Italien och Afrika samt stabil efterfrågan i Storbritannien. Tillväxten var negativ i Frankrike, Holland, Spanien och i Israel. Förvärvad tillväxt uppgick till 1%. Rörelseresultatet uppgick till 545 MSEK (539) vilket motsvarade en rörelsemarginal (EBIT) på 17,2% (17,4). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 20,0% (21,0). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 613 MSEK (751).

AMERICAS
Kvartalets försäljning i division Americas uppgick till 2 590 MSEK (2 474) med 7% (3) organisk tillväxt. Försäljningsutvecklingen var mycket stark för traditionella låsprodukter, elektromekaniska produkter, privatbostadsmarknaden och Sydamerika. Säkerhetsdörrar och högsäkerhetsprodukter visade en god tillväxt, samtidigt som Kanada och Mexiko visade en svagt negativ utveckling. Förvärvad tillväxt uppgick till 0%. Rörelseresultatet blev 549 MSEK (510) och rörelsemarginalen uppgick till 21,2% (20,6). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 25,7% (23,9). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 673 MSEK (529).

ASIA PACIFIC
Kvartalets försäljning i division Asia Pacific uppgick till 2 095 MSEK (1 979) med 6% (3) organisk tillväxt. Australien, Nya Zeeland och Sydkorea visade stark tillväxt. Kina visade en god tillväxt medan Sydostasien hade en lätt negativ utveckling. Förvärvad tillväxt uppgick till 2%. Rörelseresultatet blev 331 MSEK (293) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 15,8% (14,8). Kvartalets avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 20,8% (22,0). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 193 MSEK (374).

GLOBAL TECHNOLOGIES
Kvartalets försäljning i division Global Technologies uppgick till 1 645 MSEK (1 568), varav den organiska tillväxten uppgick till 7% (3). HID hade stark tillväxt inom passerkontroll och logisk access samt en stark tillväxt inom projektorder. Identifieringsteknologi var stabilt medan Government ID hade en negativ utveckling. Hospitality visade stark tillväxt, främst från den viktiga renoveringsmarknaden. Lönsamheten förbättrades för båda affärsenheterna. Förvärvad tillväxt uppgick till 0%. Rörelseresultatet för divisionen uppgick till 326 MSEK (298) med en rörelsemarginal (EBIT) på 19,8% (19,0). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 21,1% (18,3). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 313 MSEK (298).

ENTRANCE SYSTEMS
Kvartalets försäljning i division Entrance Systems uppgick till 2 900 MSEK (2 648), varav den organiska tillväxten uppgick till -1% (-2). Efterfrågan var fortsatt svag i Europa medan Americas och Asien visade god tillväxt. Omsättningen var stabil inom dörrautomatik och industriportar. Utvecklingen var negativ inom snabbportar och dockningssystem. Omsättningsutvecklingen för Ditec var fortsatt negativ,  påverkad av den svaga utvecklingen i Sydeuropa. Förvärvad tillväxt uppgick till 11%. Rörelseresultatet uppgick till 405 MSEK (370) med en rörelsemarginal på 14,0% (14,0%). Avkastning på sysselsatt kapital blev 11,6% (11,2). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 487 MSEK (327).

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
Under kvartalet konsoliderades ett mindre förvärv. Det sammanlagda förvärvspriset för de sex förvärv som genomförts under delårsperioden uppgick till 246 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till 206 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvad nettofordran och beräknade tilläggsköpeskillingar. Beräknade tilläggsköpeskillingar uppgick till 79 MSEK.

Den 6 september meddelades att ASSA ABLOY tecknat avtal om förvärv av Mercor SAs branddörrsverksamhet. Mercor är en ledande polsk tillverkare av säkerhets- och branddörrar i Östeuropa. Företaget har cirka 550 anställda och omsättningen 2013 förväntas uppgå till 370 MSEK.

Den 1 oktober meddelades att ASSA ABLOY tecknat avtal om förvärv av amerikanska Ameristar, den ledande amerikanska tillverkaren av skalskydd bestående av högsäkerhetsstängsel och grindar. Företaget har cirka 650 anställda och omsättningen 2013 förväntas uppgå till cirka 1 100 MSEK.

Den 14 oktober meddelades att ASSA ABLOY tecknat avtal om förvärv av kinesiska Xinmao och Huasheng, regionalt ledande inom brand och säkerhetsdörrar i provinserna Heilongjiang respektive Shandong. Företagen har 360 respektive 460 anställda och omsättningen 2014 förväntas uppgå till 190 MSEK respektive 210 MSEK.

I augusti 2013 avslutades joint venture avtalet för Pan Pan i Kina genom att de återstående 30% av aktierna förvärvades av ASSA ABLOY.

ORGANISATION
Magnus Kagevik har blivit utsedd som Executive Vice President och Chef för Division Asia Pacific från och med 1 januari 2014. Han efterträder Jonas Persson som efter fyra år lämnar ASSA ABLOY för en position utanför koncernen. Magnus Kagevik har arbetat i ASSA ABLOY sedan 2007 som Vice President Operations inom division EMEA och blev 2011 utsedd till Market Region Manager för Östeuropa.

HÅLLBAR UTVECKLING
Effektivisering av energiförbrukningen i koncernens fabriker och säljbolag är ett prioriterat område för att uppnå en reducerad miljöpåverkan och minskade kostnader. Förbättringsarbetet drivs lokalt i koncernens enheter, ofta med stöd av kaizen-metodik för att identifiera och prioritera olika aktiviteter. Abloy Oy i Finland har på detta sätt reducerat sin årliga energiförbrukning med 7 000 MWh. Detta innebär att de under de senaste tre åren har sänkt sin energiförbrukning med över 10% per tillverkad produkt.

Koncernens ambition är att fortsatt öka informationen i den externa hållbarhetsrapporteringen till exempel vad gäller energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser och relaterade förbättringsaktiviteter. I rapporteringen till CDP (Carbon Disclosure Project) för verksamhetsåret 2012 förbättrades koncernens poängmässiga resultat till 69 poäng mot 38 året innan.

MODERBOLAGET
Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för delårsperioden till 1 401 MSEK (1 119). Resultat före skatt uppgick till 1 926 MSEK (1 006). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 81 MSEK (9). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 46,3% (48,2).

REDOVISNINGSPRINCIPER
ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 90-95 i Årsredovisningen 2012.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

EFFEKTER AV ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER
Under 2013 påverkas den finansiella rapporteringen av ändringar hänförliga till redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner. De ändrade redovisningsprinciperna tar bort möjligheten att använda den så kallade korridormetoden, dvs. möjligheten att endast redovisa en andel av aktuariella vinster och förluster som intäkt eller kostnad. Väsentliga omvärderingar redovisas istället löpande i övrigt totalresultat. Ändringarna innebär även att avkastningen på förvaltningstillgångar inte som tidigare redovisas med förväntad avkastning utan redovisas som en ränteintäkt i resultaträkningen baserat på diskonteringsräntans storlek vid ingången på räkenskapsåret. Redovisningsprinciperna för förmånsbestämda pensionsplaner är därför förändrade jämfört med koncernens redovisningsprinciper i årsredovisningen 2012 samt med tidigare publicerade delårsrapporter 2012.

De nya principerna påverkar redovisningen retroaktivt och ingående balans per 1 Jan 2012 har räknats om liksom jämförelsetalen för 2012. Per balansdagen 1 januari 2012 ökade pensionsåtagandet och nettoskulden med 1 092 MSEK. Eget kapital reducerades med 737 MSEK och finansiella anläggningstillgångar ökade med 355 MSEK. Rörelseresultatet för kvartalet och helåret 2012 är oförändrat. Finansiella poster för kvartalet och helåret 2012 förbättrades med 18 respektive 53 MSEK. Skattekostnaden för kvartalet respektive helåret 2012 ökade med 6 respektive 6 MSEK. Nettovinsten för kvartalet och helåret 2012 ökade med 12 respektive 47 MSEK. Vinst per aktie efter utspädning för kvartalet respektive helåret 2012 ökade med 0,03 respektive 0,13 SEK/aktie.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till Årsredovisningen för 2012. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

REVISION
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.  

               

FRAMTIDSUTSIKTER*

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.
Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.
* Framtidsutsikter publicerade den 19 juli 2013:

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.
Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

EKONOMISK INFORMATION
Bokslutskommuniké och kvartalsrapport avseende fjärde kvartalet publiceras den 7 februari 2014.

MER INFORMATION LÄMNAS AV:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 10.00
på Operaterrassen i Stockholm.

Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per

telefon: 08-5052 0270, +44 207 509 5139 eller +1 718 354 1226

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober kl. 08.00.