Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i ASSA ABLOY AB

2012-06-29

Konverteringen av de konvertibla skuldebreven hänförliga till Incentive 2007 har nu avslutats. Konverteringen har hanterats av en extern part. Konvertering har skett av hälften av de konvertibla skuldebreven hänförliga till Incentive 2007 och totalt har 2 608 400 B-aktier emitterats i juni 2012.

ASSA ABLOYs aktiekapital uppgår härefter per den 29 juni 2012 till 370 858 778 SEK fördelat på 19 175 323 A-aktier och 351 683 455 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 543 436 685.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2012 kl. 08.00.