ASSA ABLOY: Stabil tillväxt med stark resultatförbättring

2012-04-24

  •  Försäljningen ökade med 25%, varav 3% organisk tillväxt och uppgick till 10 839 MSEK (8 699).
  • Fortsatt stark tillväxt i Global Technologies, god stabil utveckling i Europa och Nordamerika samt en viss avmattning på tillväxtmarknaderna.
  • Förvärv genomförda av Dynaco, Traka och Frameworks. Sammanlagd årsomsättning för dessa är 700 MSEK motsvarande 2% tillväxt.
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 20% och uppgick till 1 655 MSEK (1 377). Rörelsemarginalen var 15,3% (15,8).
  • Nettoresultatet uppgick till 1 140 MSEK (943).
  • Vinst per aktie ökade med 23% och uppgick till 3,10 SEK (2,53).
  • Kassaflödet var normalt för säsongen och uppgick till 483 MSEK (448).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 

Helår Första kvartalet
Föränd-ring Föränd-ring
2010 2011 2011 2012
Omsättning, MSEK 36 823 41 786 +13% 8 699 10 839 +25%
Varav:
Organisk tillväxt +4% +3%
Förvärv +17% +19%
Valutaeffekt -2 309 -8% +149 +3%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 6 046 6 624* +10% 1 377 1 655 +20%
Rörelsemarginal (EBIT), % 16,4 15,9* 15,8 15,3
Resultat före skatt, MSEK 5 366 5 979* +11% 1 215 1 481 +22%
Nettoresultat, MSEK 4 080 3 869 - 943 1 140 +21%
Operativt kassaflöde, MSEK 6 285 6 080 -3% 448 483 +8%
Vinst per aktie, SEK 10,89 12,30** +13% 2,53 3,10 +23%

 *   Exklusive strukturkostnader 2011 uppgående till 1 420 MSEK.
** Exklusive jämförelsestörande poster är 2011 års nettoresultat för helåret 4 605 MSEK.

 

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF

"Året har inletts bra för ASSA ABLOY med 22% tillväxt i lokala valutor varav 3% organisk och 19% förvärvad tillväxt. Särskilt Global Technologies hade en positiv utveckling samtidigt som utvecklingen var god och stabil i Europa och Nordamerika. För första gången noterades i kvartalet en avmattning på tillväxtmarknaderna, där tillväxttakten sjönk från tidigare nivåer på 20% till 7% i kvartalet. Särskilt glädjande var att våra många nya produkter gav ett bra försäljningstillskott och utgjorde mer än 20% av försäljningen, samt att våra satsningar på specifikationsmarknaden gav goda resultat.

Resultatet förbättrades med hela 20%, där särskilt kan noteras att de nya förvärvade enheterna fortsatte att utvecklas väl. Den underliggande vinstmarginalen (exklusive förvärv) förbättrades också på ett mycket tillfredsställande sätt genom de framgångsrika effektivitets- och strukturåtgärderna.

Aktiviteterna på förvärvsfronten fortsatte oförminskat och resulterade i förvärven av Dynaco, Traka och Frameworks. Tre spännande förvärv som adderar 2% till vår omsättning och kompletterar vår strategiska produktportfölj på ett bra sätt.

Dynaco som är specialiserat på högeffektiva snabbportar, adderar ledande produkter och geografisk täckning till Entrance Systems snabba expansion. Vidare är jag väldigt glad över förvärvet av teknologibolaget Traka som kompletterar vårt produkterbjudande av intelligenta system för nyckelhantering. Slutligen är Frameworks ett första steg in på den amerikanska marknaden för interiöra dörröppningar i aluminium.

Under resten av året bedöms världskonjunkturen vara fortsatt svag. På de mogna marknaderna förväntas en stabil ekonomisk utveckling med oförändrat svag tillväxt, samtidigt som den ekonomiska tillväxten på de nya marknaderna förväntas vara mindre stark än tidigare", säger Johan Molin, VD och koncernchef.

FÖRSTA KVARTALET

Koncernens omsättning uppgick till 10 839 MSEK (8 699), en ökning med 25% jämfört med första kvartalet 2011. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter var 3% (6). Förvärvade enheter bidrog med 19% (7). Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med 149 MSEK motsvarande 3% (-9).

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 929 MSEK (1 630). Motsvarande EBITDA-marginal uppgick till 17,8% (18,7). Koncernens rörelseresultat EBIT uppgick till 1 655 MSEK (1 377), en ökning med 20%. Rörelsemarginalen uppgick till 15,3% (15,8).

Finansnettot uppgick till -173 MSEK (-162). Koncernens resultat före skatt uppgick till 1 481 MSEK (1 215), en förbättring med 22% jämfört med föregående år. Valutaeffekter hade en positiv effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till 17 MSEK (-104). Vinstmarginalen uppgick till 13,7% (14,0). Den underliggande bedömda effektiva skattesatsen på årsbasis uppgick till 23% (22). Vinst per aktie uppgick till SEK 3,10 (2,53), en ökning med 23%.

STRUKTURÅTGÄRDER

Utbetalningar relaterade till samtliga strukturprogram uppgick till 92 MSEK i kvartalet.

Samtliga strukturprogram fortskred enligt plan och ledde till en minskning av personalen i kvartalet med 346 personer och sedan projektstart med 6 243 personer. Ytterligare 1 292 personer kommer att lämna intill slutet av 2014.

Vid utgången av kvartalet fanns 1 569 MSEK avsatt i balansräkningen för genomförandet av programmen.

KOMMENTAR PER DIVISION

EMEA

Kvartalets försäljning i division EMEA uppgick till 3 431 MSEK (3 099) med 4% (0) organisk tillväxt. Marknadsläget är fortsatt osäkert men förbättrades dock under kvartalet med god tillväxt i Skandinavien, Finland, Benelux, Storbritannien, Israel och Afrika. Försäljningen var stabil i Frankrike, Tyskland och Östeuropa medan utvecklingen i Sydeuropa fortsatte att vara negativ. Förvärvad tillväxt uppgick till 7%. Rörelsemarginalen påverkades av utspädning från förvärv på 0,8% främst från Swesafe och Portafeu. Rörelseresultatet uppgick till 574 MSEK (518) vilket motsvarade en rörelsemarginal (EBIT) på 16,7% (16,7). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 23,1% (21,0). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 273 MSEK (276).

AMERICAS

Kvartalets försäljning i division Americas uppgick till 2 308 MSEK (2 189) med 3% (7) organisk tillväxt. Försäljningsutvecklingen var god för högsäkerhetsprodukter, elektromekanik och på privatbostadsmarknaden. Utvecklingen för säkerhetsdörrar och mekaniska lås var positiv. Försäljningsutvecklingen var negativ i Kanada, Mexiko och Brasilien. Förvärvad tillväxt uppgick till 1%. Rörelseresultatet blev 473 MSEK (440) och rörelsemarginalen uppgick till 20,5% (20,1). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 22,3% (22,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 220 MSEK (231).

ASIA PACIFIC

Kvartalets försäljning i division Asia Pacific uppgick till 1 319 MSEK (1 192) med 3% (10) organisk tillväxt. Tillväxten var god i Sydostasien, Indien samt i Sydkorea. Marknaden i Kina påverkades av en lägre aktivitet inom nybyggnation under kvartalet. Australien var negativt påverkat av svag efterfrågan från det kommersiella segmentet. Förvärvad tillväxt uppgick till 1%. Rörelseresultatet blev 138 MSEK (146) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 10,5% (12,3). Kvartalets avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 12,2% (14,5). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till -327 MSEK (-138).

GLOBAL TECHNOLOGIES

Kvartalets försäljning i division Global Technologies uppgick till 1 477 MSEK (1 306), varav den organiska tillväxten uppgick till 8% (19). HID hade god tillväxt inom passerkontroll, säkert utfärdande av smarta kort samt identifieringsteknologi. Stora projektordrar fortsatte ha en utspädande effekt på rörelsemarginalen. Hospitality visade fortsatt stark tillväxt på samtliga marknader. Förvärvad tillväxt uppgick till 3%. Rörelseresultatet för divisionen uppgick till 225 MSEK (187) med en rörelsemarginal (EBIT) på 15,2% (14,3). Rörelsemarginalen påverkades av utspädning från valuta på 0,3%. Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 13,7% (12,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 102 MSEK (-51).

ENTRANCE SYSTEMS

Kvartalets försäljning i division Entrance Systems uppgick till 2 526 MSEK (1 097), varav den organiska tillväxten uppgick till 3% (4). Tillväxten var god för Besam, Crawford och Flexiforce och inom service. Ditec påverkades av den negativa utvecklingen i Sydeuropa. Förvärvad tillväxt uppgick till 126%. Rörelseresultatet uppgick till 307 MSEK (158) med en rörelsemarginal på 12,2% (14,4). Rörelsemarginalen påverkades med 2,7% av utspädning från förvärv av Crawford (Cardo) och Albany. Avkastning på sysselsatt kapital blev 10,1% (8,5). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 376 MSEK (140).

FÖRVÄRV

Under kvartalet konsoliderades Albany Door Systems, USA, Securistyle, Storbritannien, Dynaco, Belgien samt ett mindre förvärv. Detta innebar att totalt fyra företag konsoliderades under första kvartalet. Det sammanlagda förvärvspriset för dessa fyra förvärv uppgick till 2 026 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till 1 679 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvad nettoskuld och beräknade tilläggsköpeskillingar. Beräknade tilläggsköpeskillingar uppgick till 277 MSEK.

Den 10 april meddelades att ASSA ABLOY förvärvat brittiska Traka, ett ledande företag inom nyckelskåp och behörighetslösningar. Företaget har 92 anställda och omsättningen 2012 förväntas uppgå till 140 MSEK.

Den 18 april meddelades att ASSA ABLOY förvärvat amerikanska Frameworks, en amerikansk tillverkare av innerdörrar och ramar i aluminium. Företaget har 50 anställda och omsättningen 2012 förväntas uppgå till 110 MSEK.

HÅLLBAR UTVECKLING

I samband med årsstämman den 25 april 2012 publicerar ASSA ABLOY sin hållbarhetsrapport för 2011.

Viktiga händelser som beskrivs i rapporten är arbetet med koncernens leverantörer och deras hållbarhetsarbete, vatten- och energikonsumtionen, reduktion av organiska lösningsmedel och miljöfarligt avfall, oberoende sociala revisioner och aktiviteterna för att kontinuerligt sprida budskapet och målsättningarna bland medarbetarna i koncernen. Stora insatser görs också i koncernen för att integrera hållbarhetsaspekter i produktutvecklingen med avsikt att minimera produkternas miljöpåverkan under hela livscykeln.

MODERBOLAGET

Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för det första kvartalet till 322 MSEK (147). Resultat före skatt uppgick till 451 MSEK (21). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 1 MSEK (1). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 49,3% (38,7).

REDOVISNINGSPRINCIPER

ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 88-93 i Årsredovisningen 2011. ASSA ABLOY tillämpar från och med 2011 IFRS 5; Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. Anläggningstillgångar klassificeras som tillgångar som innehas för försäljning när deras redovisade värde huvudsakligen kommer att återvinnas genom en försäljningstransaktion och en försäljning anses mycket sannolik. De redovisas till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader, om deras redovisade värde huvudsakligen ska återvinnas genom en försäljningstransaktion och inte genom fortlöpande användning, och det är mycket sannolikt att en försäljning kommer att ske.

Den beslutade ändringen av IAS 19 Ersättningar till anställda gäller från den 1 januari 2013 med retroaktiv verkan under 2012. Vid omräkning av jämförande information 2012 redovisas ej redovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år samt ej redovisade aktuariella förluster som en ingående justering av eget kapital efter beaktande av skatteeffekter. Per balansdagen 31 december 2011 uppgick de ej redovisade balansposterna till 1 092 MSEK. 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till Årsredovisningen för 2011. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

 

FRAMTIDSUTSIKTER*

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

* Framtidsutsikter publicerade den 10 februari 2012:

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

 

Stockholm den 24 april 2012

Johan Molin

VD och koncernchef

Delårsrapporten har ej översiktligt granskats av bolagets revisor.

 

EKONOMISK INFORMATION

Kvartalsrapport avseende andra kvartalet publiceras den 27 juli 2012.


MER INFORMATION LÄMNAS AV: 

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42

Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

 

 

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 13.00
på Operaterrassen i Stockholm.

Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per

telefon: 08-5052 0270, +44 208 817 9301 eller +1 718 354 1226

 

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april kl. 12.00.