Fortsatt god utveckling för ASSA ABLOY

2012-10-29

  • Försäljningen ökade med 6%, varav 1% organisk tillväxt och uppgick till 11 545 MSEK (10 841).
  • God tillväxt på tillväxtmarknaderna i Asien, Sydamerika och Afrika.
  • Stabil utveckling i Nordamerika samt en svag men stabil utveckling i Europa.
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 10% och uppgick till 1 932 MSEK (1 751). Rörelsemarginalen uppgick till 16,7% (16,2).
  • Nettoresultatet uppgick till 1 303 MSEK (1 653*).
  • Vinst per aktie ökade med 6% och uppgick till 3,49 SEK (3,30**).
  • Kassaflödet ökade med 29% och uppgick till 1 967 MSEK (1 528).
  • Avtal har träffats om försäljning av Wangli som förväntas godkännas under första kvartalet 2013.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Tredje kvartalet Jan-Sep
2011 2012 Föränd-ring 2011 2012 Föränd-ring
Omsättning, MSEK 10 841 11 545 +6% 30 042 34 380 +14%
Varav:
Organisk tillväxt +1% +2%
Förvärv +7% +10%
Valutaeffekt -151 -2% +502 +2%
Rörelseresultat, MSEK 1 751 1 932 +10% 4 743 5 471 +15%
Rörelsemarginal, % 16,2 16,7 15,8 15,9
Resultat före skatt, MSEK 1 582 1 748 +10% 4 256 4 906 +15%
Nettoresultat, MSEK 1 653*) 1 303 -21% 3 751*) 3 739 0%
Operativt kassaflöde, MSEK 1 528 1 967 +29% 3 286 3 885 +18%
Vinst per aktie, SEK**) 3,30 3,49 +6% 8,86 10,10 +14%

* Nettoresultatet 2011 påverkades positivt av en realisationsvinst från avyttring av delar av Cardo-förvärvet
** Exklusive jämförelsestörande poster

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF
"Det är glädjande att se att ASSA ABLOY klarar sig mycket bra i en hård ekonomisk omvärld. Under kvartalet fortsatte den goda utvecklingen av såväl omsättning som resultat, som steg med 6% respektive 10%. I synnerhet vår satsning på närvaro i den nya världen ger full utdelning med stark tillväxt i Asien, Afrika och Sydamerika, samtidigt som jag tvingas konstatera att de mogna marknaderna har en svag utveckling.

Trots den svaga utvecklingen på de mogna marknaderna har ASSA ABLOY fortsatt framgång på den amerikanska marknaden, med 3% organisk tillväxt i såväl Americas som Global Technologies. I Europa är läget tufft, med fortsatt försvagning. Trots detta lyckades EMEA prestera 1% organisk tillväxt samtidigt som Entrance Systems backade med 2%.

Investeringarna i marknadsnärvaro och forskning och utveckling fortsatte i kvartalet med oförminskad styrka. Försäljningen av nya produkter uppgår nu till hela 24%. Under kvartalet lanserades bland annat Seos, världens första kommersiella ekosystem för att skapa och hantera digitala nycklar. Seos förstärker ytterligare ASSA ABLOYs ledande position inom passerkontroll och logisk access, två viktiga tillväxtområden i framtiden.

Den fina resultatförbättringen på 10% uppnåddes främst genom effektivitets- och strukturåtgärder, samt minskade kostnader för råmaterial. Glädjande var också att de nyförvärvade bolagen fortsatte ha en mycket god utveckling.

Mycket pekar på att världskonjunkturen kommer vara fortsatt svag under överskådlig tid. Det är därför av yttersta vikt att ASSA ABLOY fortsätter att utveckla närvaron på de nya marknaderna, som förväntas fortsätta växa, samt att investeringarna i nya produkter och marknadsnärvaro bibehålls.", säger Johan Molin, VD och koncernchef.

TREDJE KVARTALET
Koncernens omsättning uppgick till 11 545 MSEK (10 841), en ökning med 6% jämfört med tredje kvartalet 2011. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter var 1% (2). Förvärvade enheter bidrog med 7% (18). Valutaeffekter påverkade omsättningen med -151 MSEK motsvarande -2% (-6).

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 2 183 MSEK (2 002). Motsvarande EBITDA-marginal uppgick till 18,9% (18,5). Koncernens rörelseresultat EBIT uppgick till 1 932 MSEK (1 751), en ökning med 10%. Rörelsemarginalen uppgick till 16,7% (16,2).

Finansnettot uppgick till -184 MSEK (-169). Koncernens resultat före skatt uppgick till 1 748 MSEK (1 582), en förbättring med 10% jämfört med föregående år. Valutaeffekter hade en negativt effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till -12 MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 15,1% (14,6). Den underliggande effektiva skattesatsen på årsbasis förväntas uppgå till 24% (22). Vinst per aktie exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 3,49 (3,30) SEK, en ökning med 6%.

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER
Omsättningen för årets första nio månader uppgick till 34 380 MSEK (30 042) motsvarade en ökning med 14%. Den organiska tillväxten var 2% (4). Förvärvade enheter bidrog med 10% (16). Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med 502 MSEK, motsvarande 2% (-9), jämfört med de första nio månaderna 2011.

Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA för de första nio månaderna, uppgick till 6 268 MSEK (5 495). Motsvarande marginal var 18,2% (18,3). Koncernens rörelseresultat, EBIT, uppgick till 5 471 MSEK (4 743) vilket var en ökning med 15%. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 15,9% (15,8).

Vinst per aktie exklusive jämförelsestörande poster för de första nio månaderna uppgick till 10,10 SEK (8,86), en ökning med 14%. Det operativa kassaflödet var 3 885 MSEK (3 286).

STRUKTURÅTGÄRDER
Utbetalningar relaterade till samtliga strukturprogram uppgick till 118 MSEK i kvartalet.
Strukturprogrammen fortskred enligt plan och ledde till en minskning av personalen i kvartalet med 128 personer och sedan projektstart med 6 464 personer. Ytterligare 1 071 personer kommer att lämna framtill slutet av 2014.

Vid utgången av kvartalet fanns 1 272 MSEK avsatt i balansräkningen för genomförandet av programmen.

KOMMENTAR PER DIVISION

EMEA
Kvartalets försäljning i division EMEA uppgick till 3 093 MSEK (3 155) med 1% (0) organisk tillväxt. Marknadsläget försvagades under kvartalet. Tillväxten var god i Storbritannien, Afrika, Östeuropa samt Israel. Skandinavien, Finland, Frankrike och Tyskland var stabila, samtidigt som Spanien, Benelux och Italien hade en negativ försäljningsutveckling. Förvärvad tillväxt uppgick till 3%. Rörelseresultatet uppgick till 539 MSEK (535) vilket motsvarade en rörelsemarginal (EBIT) på 17,4% (17,0). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 21,0% (20,9). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 751 MSEK (586).

AMERICAS
Kvartalets försäljning i division Americas uppgick till 2 474 MSEK (2 312) med 3% (-1) organisk tillväxt. Försäljningsutvecklingen var stark på bostadsmarknaden, Mexiko och Sydamerika och god för elektromekaniska produkter. Utvecklingen var vidare stabil på mekaniska produkter, säkerhetsdörrar och högsäkerhetmarknaden. Förvärvad tillväxt uppgick till 2%. Rörelseresultatet blev 510 MSEK (466) och rörelsemarginalen uppgick till 20,6% (20,1). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 23,9% (23,5). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 529 MSEK (493).

ASIA PACIFIC
Kvartalets försäljning i division Asia Pacific uppgick till 1 979 MSEK (1 822) med 3% (7) organisk tillväxt. Tillväxten var stark i Korea och i Sydostasien trots svag utveckling i Indien. I Kina var tillväxten god för samtliga produktområden, samtidigt som försäljningsutvecklingen i Australien var kraftigt negativ och stabil i Nya Zeeland. Förvärvad tillväxt uppgick till 2%. Rörelseresultatet blev 293 MSEK (275) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 14,8% (15,1). Kvartalets avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 22,0% (25,0). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 374 MSEK (232).

GLOBAL TECHNOLOGIES
Kvartalets försäljning i division Global Technologies uppgick till 1 568 MSEK (1 524), varav den organiska tillväxten uppgick till 3% (5). HID hade stark tillväxt inom identifieringsteknologi samt god tillväxt inom passerkontroll, logisk access och säkert utfärdande av smarta kort. Government ID och projektorder hade en negativ tillväxt. Hospitality visade stark tillväxt, främst från den viktiga renoveringsmarknaden. Lönsamheten förbättrades kraftigt för båda affärsenheterna. Förvärvad tillväxt uppgick till 1%. Rörelseresultatet för divisionen uppgick till 298 MSEK (248) med en rörelsemarginal (EBIT) på 19,0% (16,3). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 18,3% (16,2). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 298 MSEK (285).

ENTRANCE SYSTEMS
Kvartalets försäljning i division Entrance Systems uppgick till 2 648 MSEK (2 241), varav den organiska tillväxten uppgick till -2% (5). Tillväxten var god för Crawford, Albany och Flexiforce. Försäljningen för Ditec och privatbostadsmarknaden var fortsatt negativ, påverkad av den svaga utvecklingen i Sydeuropa. Förvärvad tillväxt uppgick till 25%. Rörelseresultatet uppgick till 370 MSEK (308) med en rörelsemarginal på 14,0% (13,8%). Avkastning på sysselsatt kapital blev 11,2% (10,7). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 327 MSEK (225).

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
Under kvartalet konsoliderades Sanhe, Kina samt ytterligare två mindre förvärv. Det sammanlagda förvärvspriset för de elva bolagen som förvärvats under årets nio första månader uppgick till 4 215 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till 3 162 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvad nettoskuld och beräknade tilläggsköpeskillingar. Beräknade tilläggsköpeskillingar uppgick till 1 103 MSEK.

Avtal om försäljning av Wangli Group har träffats. Försäljningen är föremål för myndighetsgodkännande och beräknas därför kunna slutföras under första kvartalet 2013.

HÅLLBAR UTVECKLING
ASSA ABLOY arbetar aktivt på att minimera koncernens påverkan på miljön. Som ett led i detta arbete tas nu fram så kallade Environmental Product Declarations (EPD) på koncernens produktgrupper. EPD visar på ett tydligt sätt en produkts miljöpåverkan under hela produktlivscykeln. Med detta arbete säkerställs effektiva produktionsprocesser samtidigt som kunderna får all relevant information kring våra produkter. ASSA ABLOY är övertygat om att EPD kommer att ytterligare förbättra koncernens miljöarbete.

MODERBOLAGET
Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för delårsperioden till 1 119 MSEK (1 129). Resultat före skatt uppgick till 1 006 MSEK (880). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 9 MSEK (3). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 48,2% (36,9). Soliditeten har ökat främst tack vare amortering av räntebärande lån och konvertering av förlagslån.

REDOVISNINGSPRINCIPER
ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 88-93 i Årsredovisningen 2011. Den beslutade ändringen av IAS 19 Ersättningar till anställda gäller från den 1 januari 2013 med retroaktiv verkan under 2012. Vid omräkning av jämförande information 2012 redovisas ej redovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år samt ej redovisade aktuariella förluster som en ingående justering av eget kapital efter beaktande av skatteeffekter. Per balansdagen 31 december 2011 uppgick de ej redovisade balansposterna till 1 092 MSEK.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till Årsredovisningen för 2011. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

REVISION
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

FRAMTIDSUTSIKTER*

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

* Framtidsutsikter publicerade den 27 juli 2012:

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

EKONOMISK INFORMATION
Bokslutskommuniké och kvartalsrapport avseende fjärde kvartalet publiceras den 7 februari 2013.

MER INFORMATION LÄMNAS AV:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 10.00
på Operaterrassen i Stockholm.
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08-5052 0270, +44 207 509 5139 eller +1 718 354 1226

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober kl. 08.00.