Resultateffekter från slutförandet av Cardoaffären samt accelererat program för effektivitetsförbättringar

2011-09-22

Avyttringen av Cardo Flow Solutions samt Lorentzen & Wettre närmar sig sitt slutförande med ett gott resultat. Preliminära beräkningar visar att den realiserade vinsten på försäljningen kommer att uppgå till cirka 430 MSEK.

 

Förvärvet av Crawford (den del av Cardo som konsolideras i ASSA ABLOY) har gått över förväntan och bolaget visar både tillväxt och god lönsamhet. Positivt är också att identifierade synergier kommer att överstiga tidigare uppskattningar. Kostnaden för genomförandet kommer därför att bli något högre än tidigare kommunicerat och uppgå till omkring 380 MSEK.

 

Dessutom har en genomlysning av den kvarvarande fabriksstrukturen i de övriga delarna av ASSA ABLOY-gruppen inletts. Ytterligare potential för effektivitetsförbättringar har identifierats. Det osäkra konjunkturläget gör det ytterligare angeläget att påskynda vissa rationaliseringar på de mogna marknaderna. Kostnaden för genomförandet beräknas uppgå till 950 MSEK.

 

Totalt för koncernen visar de preliminära beräkningarna på ett behov av åtgärder som innebär stängningar eller omläggningar av 17 produktionsenheter och 2 administrativa enheter. Den totala kostnaden för genomförandet av både Crawford och den övriga fabriksstrukturen beräknas därmed uppgå till 1 330 MSEK.

 

Samtliga intäkter och kostnader av engångskaraktär planeras i sin helhet att resultatföras under 2011. Engångseffekten på resultatet kommer att uppgå till cirka 900 MSEK före skatt.

 

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

 

 

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 september kl. 08.00.