ASSA ABLOY: Finansiella mål och utsikter

2011-11-17

Under ASSA ABLOY:s kapitalmarknadsdag den 17 november i Stockholm meddelade verkställande direktören och koncernchefen Johan Molin att de finansiella målen från 2008 står oförändrat fast.

De övergripande finansiella målen är att uppnå en genomsnittlig tillväxt på 10% som en kombination av förvärvad och organisk tillväxt samt en rörelsemarginal på mellan 16 och 17%. Målen är långsiktiga och ska betraktas som ett genomsnitt över en konjunkturcykel.

Som tidigare kommunicerats i delårsrapporten den 28 oktober anförde verkställande direktören att på kort sikt är konjunkturutvecklingen på de mogna marknaderna fortsatt svag men stabil på grund av offentliga utgiftsbesparingar samtidigt som utvecklingen på tillväxtmarknaderna förväntas vara fortsatt positiv men på en lägre nivå än tidigare.

Avseende de långsiktiga utsikterna för ASSA ABLOY meddelades att de är oförändrade jämfört med det som publicerades i senaste delårsrapporten 28 oktober*).

  

*) Långsiktiga utsikter publicerade 28 oktober 2011

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Informationen är sådan som ASSA ABLOY kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november kl. 11.30.