ASSA ABLOY: God utveckling på en svag marknad

2011-10-28

  • Omsättningen ökade med 14% och uppgick till 10 841 MSEK (9 474). Ökningen bestod av 2% organisk tillväxt, 18% förvärvad tillväxt och -6% i valutaeffekt.
  • Fortsatt stark tillväxt i Asien.
  • Stabil men svag försäljning på de mogna marknaderna och avmattning i Sydamerika.
  • Nytt strukturprogram lanserat innebärande stängning av 17 produktionsenheter samt ett antal övriga rationaliseringar och omläggningar.
  • Avtal tecknat om förvärv av det amerikanska företaget Albany Door Systems, ledande inom industriella snabbportar.
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 7% och uppgick till 1 751 MSEK (1 630). Rörelsemarginalen uppgick till 16,2% (17,2).
  • Nettoresultatet uppgick till 1 653 MSEK (1 099) inklusive en engångsintäkt på 424 MSEK.
  • Vinst per aktie ökade med 13% och uppgick till 3,30 SEK (2,93) exklusive en engångsintäkt på 424 MSEK.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Tredje kvartalet Jan-sep
2010 2011 Föränd-ring 2010 2011 Föränd-ring
Omsättning, MSEK 9 474 10 841 +14% 27 175 30 042 +11%
Varav:
Organisk tillväxt +2% +4%
Förvärv +18% +16%
Valutaeffekt -216 -491 -6% -1 240 -2 113 -9%
Rörelseresultat, MSEK 1 630 1 751 +7% 4 440 4 743 +7%
Rörelsemarginal, % 17,2 16,2 16,3 15,8
Resultat före skatt, MSEK 1 440 1 582 +10% 3 961 4 256 +7%
Nettoresultat, MSEK 1 099 1 653 +50% 3 009 3 751 +25%
Operativt kassaflöde, MSEK 1 890 1 528 -19% 4 200 3 286 -22%
Vinst per aktie, SEK *) 2,93 3,30 +13% 8,03 8,86 +10%

*) Exklusive positiva engångsintäkter på 424 MSEK i tredje kvartalet och för perioden jan-sep 2011.

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF
"Vår starka tillväxt fortsatte under kvartalet och var hela 20% i lokala valutor. Den organiska tillväxten fortsatte dock att mattas och blev 2% på grund av en allt svagare världskonjunktur. Glädjande var att Asien visade fortsatt stark tillväxt och att Europa och Afrika visade viss förbättring samtidigt som Nordamerika, Sydamerika och Australien visade en svag utveckling.

Rörelseresultatet förbättrades med 7% trots negativ valutapåverkan. Rörelsemarginalen påverkades positivt av volymtillväxten samt effektivitets- och strukturprogrammen men späddes ut av förvärv samt av den ökande försäljningsandelen på tillväxtmarknaderna med lägre marginal.

En genomlysning av den kvarvarande fabriksstrukturen har inletts. Ytterligare potential för effektivitetsförbättringar har identifierats. Förbättringen kommer ske genom fortsatt rationalisering av gruppens produktionsstruktur samt genom ökade synergier i Cardoförvärvet. Nettokostnaden förväntas bli 900 MSEK.

Förvärvsaktiviteterna fortsatte med högt tempo genom förvärven av amerikanska Albany Door Systems och koreanska Angel Metal. Särskilt glädjande var förvärvet av Albany Door Systems som tillför gruppen en världsledande ställning inom området industriella snabbportar. Tillfredsställande är också att vår ledande position i Korea förstärktes ytterligare genom Angel Metal. Under året har därmed gruppen genom förvärv tillförts en omsättning på 7 800 MSEK motsvarande 21% tillväxt.

Konjunkturutvecklingen på de mogna marknaderna är fortsatt svag men stabil på grund av offentliga utgiftsbesparingar samtidigt som utvecklingen på tillväxtmarknaderna förväntas vara fortsatt positiv men på en lägre nivå än tidigare", säger Johan Molin, VD och koncernchef.

TREDJE KVARTALET
Koncernens omsättning uppgick till 10 841 MSEK (9 474), en ökning med 14% jämfört med 2010. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter var 2% (6). Förvärvade enheter bidrog med 18% (10). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med -491 MSEK motsvarande -6% (-3).

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 2 002 MSEK (1 875). Motsvarande EBITDA-marginal uppgick till 18,5% (19,8). Koncernens rörelseresultat EBIT uppgick till 1 751 MSEK (1 630), en ökning med 7%. Rörelsemarginalen uppgick till 16,2% (17,2).

Finansnettot uppgick till -169 MSEK (-190). Koncernens resultat före skatt uppgick till 1 582 MSEK (1 440), en förbättring med 10% jämfört med föregående år. Valutaeffekter hade en negativ effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till 104 MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 14,6% (15,2). Den bedömda effektiva skattesatsen uppgick till 22% motsvarande en skattekostnad på 348 MSEK (341). Vinst per aktie uppgick till SEK 3,30 (2,93), en ökning med 13%.

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER
Omsättningen för årets första nio månader 2011 uppgick till 30 042 MSEK (27 175) motsvarade en ökning med 11%. Den organiska tillväxten var 4% (2). Förvärvade enheter bidrog med 16% (7). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 2 113 MSEK, motsvarande -9% (-5), jämfört med årets första nio månader 2010.

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 5 495 MSEK (5 191). Motsvarande marginal var 18,3% (19,1). Koncernens rörelseresultat, EBIT uppgick till 4 743 MSEK (4 440) vilket var en ökning med 7%. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 15,8% (16,3).

Vinst per aktie, exklusive positiva engångsintäkter, ökade till 8,86 SEK (8,03), en ökning med 10%. Det operativa kassaflödet uppgick till 3 286 MSEK (4 200).

STRUKTURÅTGÄRDER
Utbetalningar relaterade till samtliga strukturprogram uppgick till 75 MSEK i kvartalet.

Strukturprogrammen fortsatte enligt plan och har lett till en minskning av personalen i kvartalet med 181 personer och sedan projektstart med 5 753 personer. Ytterligare 639 personer kommer att lämna intill slutet av 2012.

Vid utgången av kvartalet fanns 688 MSEK avsatt i balansräkningen för genomförandet av de återstående delarna av programmen.

Under tredje kvartalet kommunicerades planerna för ett nytt strukturprogram som startar under fjärde kvartalet. Preliminärt kommer 17 produktionsenheter och 2 administrativa enheter att läggas ned. Bruttokostnaden bedöms till 1 330 MSEK och återbetalningstiden till strax över 3 år. Efter avdrag för engångsintäkter under tredje kvartalet relaterade till Cardoförvärvet uppgår nettokostnaden till om kring 900 MSEK.

KOMMENTAR PER DIVISION

EMEA
Kvartalets försäljning i division EMEA uppgick till 3 155 MSEK (3 065) med 0% (1) organisk tillväxt. Marknadsutvecklingen var fortsatt svag men stabil med tillväxt i Skandinavien, Finland och Östeuropa. Sydeuropa visade fortsatt negativ tillväxt. Förvärvad tillväxt uppgick till 5%. Rörelseresultatet uppgick till 535 MSEK (520) vilket motsvarade en rörelsemarginal (EBIT) på 17,0% (17,0). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 20,9% (20,8). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 586 MSEK (704).

AMERICAS
Kvartalets försäljning i division Americas uppgick till 2 312 MSEK (2 537) med -1% (2) organisk tillväxt. Försäljningsutvecklingen var negativ men stabil med tillväxt inom elektromekanik och på bostadsmarknaden. Samtidigt var försäljningen på den institutionella marknaden och Sydamerika något minskande. Förvärvad tillväxt uppgick till 1%. Rörelseresultatet blev 466 MSEK (515) och rörelsemarginalen uppgick till 20,1% (20,3). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 23,5% (24,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 493 MSEK (614).

ASIA PACIFIC
Kvartalets försäljning i division Asia Pacific uppgick till 1 822 MSEK (1 735) med 7% (15) organisk tillväxt. Tillväxten var stark i Asien och särskilt inom enheten för digitala dörrlås i Korea och för säkerhetsdörrar i Kina. Australien och Nya Zeeland hade en fortsatt negativ försäljningsutveckling påverkad av jordbävningarna på Nya Zeeland samt en minskning av stimulansåtgärderna i Australien. Förvärvad tillväxt uppgick till 2%. Rörelseresultatet blev 275 MSEK (271) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 15,1% (15,6). Kvartalets avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 25,0% (21,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 232 MSEK (300).

GLOBAL TECHNOLOGIES
Kvartalets försäljning i division Global Technologies uppgick till 1 524 MSEK (1 365), varav den organiska tillväxten uppgick till 5% (26). HID hade en god tillväxt inom passerkontroll och en stark tillväxt inom e-Government. Hospitality hade en positiv utveckling på renoveringsmarknaden med god tillväxt för RFID-lås och produkter för energieffektivitet. Förvärvad tillväxt uppgick till 14%. Rörelseresultatet för divisionen uppgick till 248 MSEK (247) med en rörelsemarginal (EBIT) på 16,3% (18,1). Rörelsemarginalen påverkades av en utspädning på 2,0% från förvärven av LaserCard och ActivIdentity. Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 16,2% (18,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 285 MSEK (186).

ENTRANCE SYSTEMS
Kvartalets försäljning i division Entrance Systems uppgick till 2 241 MSEK (987), varav den organiska tillväxten uppgick till 5% (-1). Tillväxten var god på de mogna marknaderna och stark på tillväxtmarknader som Turkiet och Asien. Även lönsamheten utvecklades positivt för samtliga enheter och integrationen av Crawford och FlexiForce fortsatte i god takt. Förvärvad tillväxt uppgick till 130%. Rörelseresultatet uppgick till 308 MSEK (152) med en rörelsemarginal på 13,8% (15,4). Rörelsemarginalen påverkades med 2,0% utspädning huvudsakligen från förvärvet av Crawford (Cardo). Avkastning på sysselsatt kapital blev 10,7% (14,3). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 225 MSEK (165).

FÖRVÄRV
Under kvartalet konsoliderades Angel Metal, Korea samt ytterligare ett antal mindre förvärv. Detta innebar att totalt fjorton företag konsoliderades under årets första nio månader. Det sammanlagda förvärvspriset för dessa fjorton förvärv, exklusive avyttringsgrupper, som förvärvats under årets första nio månader uppgick till 6 809 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till 5 986 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvad nettoskuld och beräknade tilläggsköpeskillingar. Beräknade tilläggsköpeskillingar uppgick till 413 MSEK.

Under kvartalet slutfördes försäljningarna av Cardo Flow Solutions och Lorentzen & Wettre, delar av tidigare Cardogruppen. Försäljningspriset uppgick till 5 900 MSEK respektive 750 MSEK på skuldfri basis.

Den 28 oktober meddelades att avtal skrivits om förvärv av det amerikanska företaget Albany Door Systems, ledande inom industriella snabbportar. Albany har en global geografisk täckning, 700 anställda och förväntas omsätta 180 MUSD (1 100 MSEK) 2011. Albany kommer att konsolideras i gruppen under första kvartalet 2012. Integrationskostnader bestående av samordning av marknader och produkter beräknas uppgå till 150 MSEK.

HÅLLBAR UTVECKLING
ASSA ABLOY har som första dörrtillverkare fått slagdörren Trio-E certifierad enligt amerikanska UL Environment (Underwriters Laboratories) krav UL IRS 102. Dessa krav mäter de hälso- och miljömässiga effekterna för tillverkning och användning av dörrar. Trio-E dörren är den första som har blivit certifierad enligt dessa hållbarhetskrav på den nordamerikanska marknaden.

MODERBOLAGET
Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för delårsperioden till 1 129 MSEK (1 145). Resultat före skatt uppgick till 880 MSEK (1 344), en minskning främst på grund av minskade utdelningar från dotterföretag. Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 3 MSEK (9). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 36,9% (51,4).

REDOVISNINGSPRINCIPER
ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 86-91 i Årsredovisningen för 2010. ASSA ABLOY tillämpar från och med 2011 IFRS 5; Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. Anläggningstillgångar klassificeras som tillgångar som innehas för försäljning när deras redovisade värde huvudsakligen kommer att återvinnas genom en försäljningstransaktion och en försäljning anses mycket sannolik. De redovisas till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader, om deras redovisade värde huvudsakligen ska återvinnas genom en försäljningstransaktion och inte genom fortlöpande användning, och det är mycket sannolikt att en försäljning kommer att ske.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till Årsredovisningen för 2010. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

REVISION
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

FRAMTIDSUTSIKTER*

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

* Framtidsutsikter publicerade den 28 juli 2011:

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

EKONOMISK INFORMATION
Bokslutskommuniké och kvartalsrapport avseende fjärde kvartalet publiceras den 10 februari 2012.

MER INFORMATION LÄMNAS AV:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 10.00
på Operaterrassen i Stockholm.
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08-5052 0270, +44 207 509 5139 eller +1 718 354 1226

 

 

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober kl. 08.00.