Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i ASSA ABLOY AB

2010-12-30

Konverteringen av de konvertibla skuldebreven hänförliga till Incentive 2006 har nu påbörjats. Konverteringen hanteras av en extern part och kan ske under en period av 180 dagar från december 2010 till och med juni 2011.

I december har 259 160 nya B-aktier emitterats. I det fall full konvertering sker kommer totalt 2 332 350 B-aktier att emitteras fram till och med juni 2011.

Incentive 2006 är ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen och ASSA ABLOY har givit ut fyra konvertibla skuldebrev om totalt 38,4 MEUR till ett för ändamålet bildat bolag.

ASSA ABLOYs aktiekapital uppgår härefter per den 30 december 2010 till 366 177 194 SEK fördelat på 19 175 323 A-aktier och 347 001 871 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 538 755 101.


Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72


Informationen är sådan som ASSA ABLOY kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2010 kl. 08.00.