ASSA ABLOY har ingått avtal att förvärva LaserCard Corporation

2010-12-21

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av LaserCard Corporation, ett ledande företag inom hantering av säkra ID handlingar till statliga och kommersiella kunder över världen. Företaget är noterat på NASDAQ-börsen (Namn: LCRD).

LaserCard har en unik produktportfölj av smarta kort, tjänster och produktlösningar för hantering av komplexa ID system som används av mer än 400 kunder i 44 länder. Företagets styrka ligger i kunskapen och hanteringen av olika typer av säkra identiteter och teknologier som personidentifiering, gränskontroller, säkra statliga tjänster samt tillträde till byggnader.

LaserCard har 182 anställda med huvudkontor i Kalifornien samt kontor i Rastede och Ratingen i Tyskland. Omsättningen för räkenskapsåret 2009 uppgick till 59 MUSD.

ASSA ABLOYs förvärvserbjudande uppgår totalt till cirka 80 MUSD med ett bud per aktie om 6,25 USD, kontant till säljaren utan ränta, motsvarande en premie på cirka 42 procent över LaserCards genomsnittliga aktiekurs under 20 handelsdagar till och med 17 december, 2010.

Genom förvärvserbjudandet kommer ett helägt dotterbolag till ASSA ABLOY AB lägga ett bud på att förvärva alla de utestående aktierna i LaserCard. Tidsperioden för erbjudandet börjar den 22 december 2010 och slutar fredagen den 21 januari 2011 vid handelsdagens slut om inte tidsperioden förlängs enligt förvärvsavtalet och tillämpliga delar av U.S. Securities and Exchange Commissions ("SEC") regelverk.

Förvärvserbjudandet kommer att villkoras bland annat av att aktieägare representerandes mer än 50 procent av LaserCards utestående aktier inklusive optioner accepterar erbjudandet. Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2011.

 

- Det är med stor tillfredställelse som jag välkomnar LaserCard till ASSA ABLOY. LaserCard är ytterligare ett viktigt steg på en snabbt konsoliderande marknad och kommer att bidra med kompetens och tillväxtmöjligheter, sade Johan Molin, VD och koncernchef.

- Jag välkomnar LaserCard och dess anställda till vår affärsenhet. Tillsammans med HID, Fargo och det nyligen förvärvade ActivIdentity får vi en heltäckande uppsättning kompetenser inom hantering av säkra identiteter för statliga ID-program och en unik teknisk och kunskapsmässig plattform för utveckling av morgondagens tjänster inom eGovernment, sade Denis Hébert, Chef för affärsenheten HID Global och Executive Vice President ASSA ABLOY.

Förvärvet har en neutral påverkan på vinst per aktie under 2011.

 

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

 

Informationen är sådan som ASSA ABLOY kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2010 kl. 01.00.

 

ASSA ABLOY i korthet

ASSA ABLOY är ledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet.

ASSA ABLOY finns representerat över hela världen, på både mogna och nya marknader, med en stark ställning i större delen av Europa, Nordamerika och Asien. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en stark ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, dörrautomatik och hotellsäkerhet.

Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 37 000 anställda.

ASSA ABLOYs omsättning uppgick under 2009 till cirka 35 miljarder kronor och rörelseresultatet till cirka 5,4 miljarder kronor. ASSA ABLOY har ett börsvärde om cirka 73 miljarder kronor och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap.

För mer information besök: www.assaabloy.com

 

LaserCard Corporation i korthet

LaserCard Corporation är ett ledande företag inom hantering av säkra ID handlingar till statliga och kommersiella kunder över världen. Företaget har egen utveckling och produktion av kort med optisk säkerhet, kort med flera lager av säkerhetsteknologier, avkodare och tillbehör, smarta kort och specialkort, biometri och modulbaserad mjukvara. LaserCards kort och system används i olika miljöer som personidentifiering, gränskontroll, säkra statliga tjänster samt tjänster för tillträde till byggnader.

LaserCard har 182 anställda med huvudkontor i Kalifornien samt kontor i Rastede och Ratingen i Tyskland. Omsättningen för räkenskapsåret 2009 uppgick till 59 MUSD.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande rör ett planerat offentligt erbjudande från American Alligator Acquisition Corp. ("Köparen"), ett helägt dotterbolag till ASSA ABLOY Inc. ("ASSA ABLOY America"), ett helägt dotterbolag till ASSA ABLOY AB ("ASSA ABLOY") avseende samtliga utestående aktier i LaserCard Corporation ("LaserCard"), vilket kommer att påbörjas efter att ett avtal om förvärv har ingåtts, daterat den 20 december 2010, mellan ASSA ABLOY America, Köparen och LaserCard.

Erbjudandet som omnämns i detta pressmeddelande har ännu inte påbörjats. Detta pressmeddelande utgör varken ett erbjudande om att köpa eller en inbjudan till ett erbjudande om att förvärva aktier i LaserCard. Inbjudan och erbjudandet kommer att göras först efter det att erbjudandehandlingar har registrerats hos U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") av ASSA ABLOY, ASSA ABLOY America och Köparen.

Vid den tidpunkt då det offentliga erbjudandet påbörjas kommer ASSA ABLOY, ASSA ABLOY America och Köparen att registrera erforderliga handlingar såsom prospekt, anmälningssedel och övriga relevanta handlingar relaterat till erbjudandet och LaserCard avser att registrera en rekommendation avseende erbjudandet i form av en Schedule 14D-9. ASSA ABLOY, ASSA ABLOY America, Köparen och LaserCard avser också att skicka dessa dokument med brev till aktieägarna i LaserCard. Dessa dokument kommer att innehålla viktigt information avseende erbjudandet och aktieägare i LaserCard uppmanas att studera dem noggrant när de blir tillgängliga.

Investerare och aktieägare i LaserCard kommer att, utan kostnad, erhålla kopior av erforderliga erbjudandehandlingar, vilka har registrerats hos SEC, av ASSA ABLOY, ASSA ABLOY America, köparen och LaserCard och dessa kommer även att finnas tillängliga hos SEC på deras hemsida www.sec.gov. Härutöver kommer dessa dokument att kunna erhållas utan kostnad (där de blivit tillgängliga) genom att direkt kontakta Alliance Advisors, information agent för erbjudandet, på telefon +1 (973) 873-7710 för banker och mäklare eller + 1(866) 329-8434 för aktieägare och övriga, eller via LaserCard genom att kontakta Robert DeVincenzi, President and CEO, på telefon +1 (650) 335-4301 eller Steve Larson, CFO, +1 (650) 335-4349 x307.

 

Framtidsinriktad information

Detta dokument innehåller framtidsinriktad information vilken baseras på nuvarande förväntningar eller uppfattningar, såväl som ett antal antaganden om framtida händelser, och vilken beror av faktorer och osäkerhetsfaktorer vilka kan få det verkliga utfallet att avvika materiellt från det som beskrivs i den framtidsinriktade informationen. Läsaren uppmanas att inte fästa för stor vikt vid denna framtidsinriktade information, vilken inte är någon garanti för framtida utfall och vilken är föremål för ett antal osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, vilka är utom kontroll för ASSA ABLOY och LaserCard. Den framtidsinriktade informationen i detta dokument rör ett antal områden, inklusive till exempel förväntat datum för förvärvets slutförande och potentiella fördelar med förvärvet. Följande faktorer, bland flera, kan föranleda det verkliga utfallet att materiellt avvika från det som beskrivs i den beskrivna framtidsinriktade informationen: risken att LaserCards verksamhet inte kommer att integreras framgångsrikt med ASSA ABLOY verksamhet inom HID Global; kostnader i samband med förvärvet; ett icke fullföljande av erbjudandet; faktorer som kan uppstå i samband med parternas ansträngningar att uppfylla myndighetsgodkännanden och villkor för affärens fullföljande; ökad konkurrens och teknologisk utveckling inom de sektorer inom vilka ASSA ABLOYs verksamhet inom HID Global och LaserCard konkurrerar och andra händelser vilka skulle påverka transaktionens fullföljande negativt, inkluderande industriella, ekonomiska eller politiska faktorer utom vår kontroll.