ASSA ABLOY: God utveckling i hela koncernen

2010-10-27

  • Omsättningen uppgick till 9 474 MSEK (8 405), en ökning med 13% varav 6% organisk tillväxt, 10% förvärvad tillväxt och -3% i valutaeffekt.
  • Positiv tillväxt i samtliga geografiska regioner.
  • Nordamerika visade tillväxt för första gången sedan 2008. 
  • God aktivitet inom förvärvsområdet med bud på ActivIdentity och andel i Agta Record.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 630 MSEK (1 346), en ökning med 21% motsvarande en marginal på 17,2% (16,0).
  • Nettoresultatet uppgick till 1 099 MSEK (888).
  • Vinst per aktie uppgick till 2,93 SEK (2,36), en ökning med 24%.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

  Tredje kvartalet Jan-Sep
  2009 2010 Föränd-ring 2009 2010 Föränd-ring
Omsättning, MSEK 8 405 9 474 +13% 26 163 27 175 +4%
Varav:            
Organisk tillväxt     +6%     +2%
Förvärv     +10%     +7%
Valutaeffekt 783 -216 -3% 3 676 -1 240 -5%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 1 346 1 630 +21% 4 014* 4 440 +11%
Rörelsemarginal (EBIT), % 16,0 17,2   15,3* 16,3  
Resultat före skatt, MSEK 1 187 1 440 +21% 3 486* 3 961 +14%
Nettoresultat, MSEK 888 1 099 +24% 2 458** 3 009 +22%
Operativt kassaflöde, MSEK 2 125 1 890 -11% 4 547 4 200 -8%
Vinst per aktie, SEK 2,36 2,93 +24% 6,81* 8,03 +18%

 

* Exklusive omstruktureringskostnader uppgående till 109 MSEK 2009.
** Exklusive omstruktureringskostnader var nettoresultatet 2 567 MSEK Jan-Sep 2009.

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF

"Tillväxten är nu tillbaka i alla regioner och kvartalet visade en organisk tillväxt på goda 6%. Förvärvade enheter tillförde dessutom ytterligare 10% tillväxt i kvartalet. Särskilt glädjande är utvecklingen i Asien och Sydamerika samt Nordamerika som visade tillväxt för första gången sedan 2008.

Utvecklingen av omsättning och rörelseresultat, som steg med 13% respektive 21%, var mycket tillfredställande där volymtillväxt och genomförda effektivitetsförbättringar bidrog starkt. Vårt effektivitetsarbete med produktionsstrukturen och förbättring av rörelse-kapitalet kombinerat med den positiva vinstutvecklingen gav dessutom ett mycket gott kassaflöde.

Aktiviteten inom förvärvsområdet var fortsatt hög. Det är med stor glädje jag välkomnar budet på amerikanska ActivIdentity och förvärvet av en andel i Agta Record. Dessa företag kompletterar vår strategiska utveckling för säker identifiering inom logisk access samt automatiska dörrar.

Eftermarknadsaktiviteterna, som utgör cirka 2/3 av försäljningen, fortsatte utvecklas starkt i kvartalet där särskilt försäljningen av elektromekanik var positiv. Dock kunde konstateras att EMEA-regionen hade en försvagad utveckling inom nybyggnation beroende på offentliga budgetåtstramningar. Sammantaget bedöms därför den organiska tillväxten för helåret bli oförändrat svagt positiv" säger Johan Molin, VD och koncernchef.

TREDJE KVARTALET

Koncernens omsättning uppgick till 9 474 MSEK (8 405), en ökning med 13% jämfört med 2009. Den organiska tillväxten var 6% (-13). Förvärvade enheter bidrog med 10% (2). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 216 MSEK motsvarande -3% (8).

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 875 MSEK (1 584). Motsvarande EBITDA-marginal uppgick till 19,8% (18,8). Koncernens rörelseresultat EBIT uppgick till 1 630 MSEK (1 346), en ökning med 21%. Rörelsemarginalen uppgick till 17,2% (16,0).

Finansnettot uppgick till 190 MSEK (159). Finansnettot påverkades negativt med 34 MSEK i kvartalet beroende på nya regler för förvärvsredovisning. Koncernens resultat före skatt, uppgick till 1 440 MSEK (1 187), en förbättring med 21% jämfört med föregående år. Valutaeffekter hade en negativ effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till 26 MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 15,2% (14,1). Koncernens skattekostnad uppgick till 341 MSEK (300). Vinst per aktie uppgick till SEK 2,93 (2,36), en ökning med 24%.

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER

Omsättningen för delårsperioden uppgick till 27 175 MSEK (26 163) motsvarande en ökning med 4%. Den organiska tillväxten var 2% (-13). Förvärvade enheter bidrog med 7% (3). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 1 240 MSEK, motsvarande -3% (13).

Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, exklusive strukturkostnader, uppgick till 5 191 MSEK (4 779). Motsvarande marginal var 19,1% (18,3). Koncernens rörelseresultat, EBIT, exklusive strukturkostnader, uppgick till 4 440 MSEK (4 014) vilket var ökning med 11%. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 16,3% (15,3).

Vinst per aktie, exklusive strukturkostnader ökade till 8,03 SEK (6,81). Det operativa kassaflödet uppgick till 4 200 MSEK (4 547).

STRUKTURÅTGÄRDER

Utbetalningar relaterade till samtliga strukturprogram uppgick till 71 MSEK i kvartalet.

Strukturprogrammen fortsatte enligt plan och har lett till en minskning av personalen i kvartalet med 191 personer och sedan projektstart med 5 179 personer. Ytterligare
1 236 personer kommer att lämna under de kommande åren.

Vid utgången av kvartalet fanns 1 106 MSEK avsatt i balansräkningen för genomförandet av de återstående delarna av programmen.

KOMMENTAR PER DIVISION

EMEA

Kvartalets försäljning i division EMEA uppgick till 3 065 MSEK (3 155) med 1% (-11) organisk tillväxt. Återhämtningen på marknaden fortsatte men i en långsam takt. Finland, Tyskland, Italien och Spanien visade en stark utveckling medan Östeuropa, Frankrike och Nederländerna hade ett svagare kvartal. Förvärvad tillväxt uppgick till 2%. Rörelseresultatet steg till 520 MSEK (476) vilket motsvarade en rörelsemarginal (EBIT) på 17,0% (15,1). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 20,8% (16,5). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 704 MSEK (779).

AMERICAS

Kvartalets försäljning i division Americas uppgick till 2 537 MSEK (2 416) med 2% (-22) i organisk tillväxt. Återhämtningen på den Nordamerikanska marknaden fortsatte och förutom Door Group visade alla enheter tillväxt i kvartalet. Mexiko, Kanada och särskilt Sydamerika visade god tillväxt. Förvärvad tillväxt uppgick till 3%. Rörelseresultatet blev 515 MSEK (475) och rörelsemarginalen uppgick till 20,3% (19,7). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 24,1% (21,7). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 614 MSEK (789).

ASIA PACIFIC

Kvartalets försäljning i division Asia Pacific uppgick till 1 735 MSEK (1 023) med 15% (0) organisk tillväxt. Samtliga enheter visade stark tillväxt. Fortsatta stimulansåtgärder i Australien påverkade efterfrågan och i Kina ökade efterfrågan starkt från tillväxtregionerna i inlandet. På övriga asiatiska marknader var utvecklingen särskilt stark i Korea och Indien. Förvärvad tillväxt uppgick till 51%. Rörelseresultatet blev 271 MSEK (139) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 15,6% (13,6). Kvartalets avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 21,6% (19,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 300 MSEK (124).

GLOBAL TECHNOLOGIES

Kvartalets försäljning i division Global Technologies uppgick till 1 365 MSEK (1 113), varav den organiska tillväxten uppgick till 26% (-19). HID visade stark tillväxt både inom passerkontroll och identifieringsteknologi. Hospitality visade åter tillväxt för första gången sedan 2008. En stark återhämtning på renoveringsmarknaden och lyckade lanseringar av RFID-lås för hotell påverkade efterfrågan positivt. Rörelseresultatet för divisionen uppgick till 247 MSEK (187) med en rörelsemarginal (EBIT) på 18,1% (16,8). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 18,1% (12,8). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 186 MSEK (321).

ENTRANCE SYSTEMS

Kvartalets försäljning i division Entrance Systems uppgick till 987 MSEK (896), varav den organiska tillväxten uppgick till -1% (-2). Den positiva utvecklingen inom service fortsatte. På marknaden för dörrautomatik ökade efterfrågan inom detaljhandeln samtidigt som hälsovårdssegmentet minskade på grund av åtstramningar inom hälsosektorn. Ditecs försäljning stabiliserades. Förvärvad tillväxt uppgick till 15%. Rörelseresultatet uppgick till 152 MSEK (135) med en rörelsemarginal på 15,4% (15,0). Avkastning på sysselsatt kapital blev 14,3% (14,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 165 MSEK (101).

FÖRVÄRV

Under kvartalet konsoliderades Paddock, Storbritannien, efter godkännande av den brittiska konkurrensmyndigheten, Security Metal Products, USA, samt ett mindre förvärv. Detta innebar att totalt elva företag konsoliderades under årets första nio månader. Det sammanlagda förvärvspriset för dessa förvärv uppgick till 3 918 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till 3 049 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvad nettoskuld och beräknade tilläggsköpeskillingar. Beräknade tilläggsköpeskillingar uppgick till 1 905 MSEK varav 1 732 MSEK avsåg det enskilt största förvärvet under första halvåret, kinesiska Pan Pan, och är relaterad till resultatutvecklingen de närmaste tre åren.

Den 12 oktober meddelades att avtal slutits om förvärv av amerikanska ActivIdentity. ActivIdentity är verksamt inom system för säker personidentifiering och fastställande av identiteter med hög säkerhet, omsatte 62 MUSD 2009 och har 223 anställda. Förvärvet förväntas slutföras i december 2010.

Den 18 oktober meddelades att ASSA ABLOY förvärvat 32,95% av det schweiziska företaget Agta Record. Agta Record är verksamt inom entréautomatik, har 1 700 anställda och omsatte 222 MEUR 2009. ASSA ABLOY har initierat diskussioner med övriga ägare syftande till förvärv av hela företaget.

HÅLLBAR UTVECKLING

Energibesparande aktiviteter bedrivs i ett stort antal anläggningar i hela koncernen.

Inom Divisionen Americas anläggning i Guadalajara, Mexico med 400 anställda, har energikostnaderna reducerats med 30% tack vare ett välstrukturerat åtgärdsprogram. Ett stort antal medarbetare har varit engagerade och där kontinuerlig uppföljning av energikonsumtionen i olika delar av anläggningen har varit en viktig del i processen. Internrevisioner rörande energi har främjat utbytet av bästa praxis avseende energieffektiva processer och lösningar. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt kontroll av belysning, ventilation, luftkonditionering och generering av tryckluft.

MODERBOLAGET

Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för delårsperioden till 1 145 MSEK (834). Resultat före skatt uppgick till 1 344 MSEK (1 209). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 9 MSEK (1). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 51,4% (58,3).

REDOVISNINGSPRINCIPER

ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 72-77 i årsredovisningen 2009. ASSA ABLOY har implementerat den reviderade internationella redovisningsstandarden IFRS 3, som trädde i kraft per den 1 juli 2009. Förändringen påverkar redovisningen av förvärvsutgifter, villkorade köpeskillingar och successiva förvärv. Samtliga förvärvsutgifter avseende 2010 års förvärv redovisas löpande i resultaträkningen från den 1 januari 2010.  ASSA ABLOY tillämpar även den reviderade internationella redovisningsstandarden IAS 27, som trädde i kraft den 1 juli 2009. IAS 27 påverkar redovisningen av innehav utan bestämmande inflytande (tidigare benämnt minoritetsintresse) i framtida förvärv.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2.3 Redovisning för juridiska personer.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2009. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

REVISION

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

FRAMTIDSUTSIKTER *)

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

Utsikter för 2010
Den organiska tillväxten förväntas bli svagt positiv.

*) Framtidsutsikter publicerade den 28 juli 2010:

Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.

Utsikter för 2010
Den organiska tillväxten förväntas bli svagt positiv.

EKONOMISK INFORMATION

Bokslutskommuniké och kvartalsrapport avseende fjärde kvartalet publiceras den 7 februari 2011.

MER INFORMATION LÄMNAS AV:

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

 

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 10.00
på Operaterrassen i Stockholm.
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08-5052 0270, +44 208 817 9301 eller +1 718 354 1226

 

 

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober kl. 08.00.