ASSA ABLOY: Fortsatt svag marknad men stark resultatutveckling

2009-07-29

  • Omsättningen uppgick till 8 921 MSEK (8 526), en ökning med 5% varav -14% organisk tillväxt, 4% förvärvad tillväxt och 15% i valutaeffekt.
  • Nedgången i byggnation fortsatte på alla viktiga marknader i världen.
  • Fortsatt stora effektivitetsvinster från strukturprogram och kapacitetsanpassningar i hela koncernen gav goda resultatbidrag och ett mycket starkt kassaflöde.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 340 MSEK (1 378), en minskning med 3% motsvarande en marginal på 15,0% (16,2).
  • Nettoresultatet uppgick till 852 MSEK (865).
  • Vinst per aktie uppgick till 2,25 SEK (2,30), en minskning med 2%.
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT


 
* Exklusive omstruktureringskostnader uppgående till 109 MSEK 2009.
** Exklusive omstruktureringskostnader var nettoresultatet 1 680 MSEK första halvåret 2009.

 
KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF
"Den negativa utvecklingen på marknaden fortsatte under andra kvartalet. Trots detta bibehölls vinst och kassaflöde på en mycket hög nivå tack vare den snabba anpassningen av produktionen kombinerat med det framgångsrika strukturprogrammet. Vår bedömning kvarstår att resten av 2009 blir mycket utmanande, både försäljnings- och resultatmässigt. Under andra halvåret kommer dessutom den viktiga USA-marknaden att ytterligare försvagas på grund av en kraftig minskning av kommersiella byggprojekt.
 
Investeringarna i förbättrad marknadstäckning och nya produkter fortsätter dock med oförminskad styrka parallellt med en fortsatt anpassning av organisationen till det rådande marknadsläget. Det är också mycket tillfredsställande att vi lyckats expandera vår ledande position på det snabbväxande och lönsamma segmentet dörrautomatik genom överenskommelsen i juli om förvärvet av Ditec" sade Johan Molin, VD och koncernchef.
 
ANDRA KVARTALET
Koncernens omsättning uppgick till 8 921 MSEK (8 526) motsvarande 5% tillväxt jämfört med 2008. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter var -14% (5). Förvärvade enheter motsvarade 4% (3) av ökningen. Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med 1 433 MSEK motsvarande 15% (-5).
 
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 1 601 MSEK (1 599), oförändrat jämfört med 2008. EBITDA-marginalen uppgick till 17,9% (18,8). Koncernens rörelseresultat EBIT uppgick till 1 340 MSEK (1 378), en minskning med 3%, efter positiva valutaeffekter på 268 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 15,0% (16,2).
 
Finansnettot uppgick till 165 MSEK (190) vilket motsvarade en genomsnittlig räntekostnad netto på knappt 5%. Koncernens resultat före skatt uppgick till 1 176 MSEK (1 188), motsvarande en minskning med 1%. Valutaeffekter hade en positiv effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till 252 MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 13,2% (13,9). Koncernens skattekostnad uppgick till 323 MSEK (323). Vinst per aktie uppgick till SEK 2,25 (2,30), en minskning med 2%.
 
Under andra kvartalet slutfördes refinansieringen av samtliga långfristiga lån som förfaller under 2009. Totalt 3,3 miljarder SEK har lånats på kapitalmarknaden fördelat på 7 faciliteter med löptider på mellan 2 och 5 år. Inga långfristiga lån förfaller under 2010 vilket innebär att nästa refinansiering sker 2011. Vidare är backupfaciliteten på 12 miljarder SEK, som förfaller 2014, outnyttjad.
 
FÖRSTA HALVÅRET
Omsättningen för första halvåret 2009 uppgick till 17 803 MSEK (16 728) vilket motsvarar en ökning med 6% jämfört med 2008. Den organiska tillväxten var -13% (3). Förvärvade enheter bidrog med 4% (3). Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med 2 893 MSEK, motsvarande 15%, jämfört med första halvåret 2008.
 
Halvårets rörelseresultat före avskrivningar exklusive strukturkostnader, EBITDA, uppgick till 3 195 MSEK (3 075). Motsvarande marginal var 17,9% (18,4). Koncernens rörelseresultat, EBIT exklusive strukturkostnader, uppgick till 2 668 MSEK (2 621) vilket var en svag ökning efter positiva valutaeffekter på 493 MSEK. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 15,0% (15,7).
 
Vinst per aktie exklusive strukturkostnader för det första halvåret ökade till 4,45 SEK (4,38). Halvårets operativa kassaflöde uppgick till 2 422 MSEK (1 663).
 
STRUKTURÅTGÄRDER
Utbetalningar relaterade till båda strukturprogrammen uppgick till 224 MSEK i kvartalet.
 
Utveckling strukturprogrammen 2006 och 2008
De två strukturprogrammen, lanserade 2006 och 2008, har överträffat de förväntade besparingarna samt lett till en minskning av personalen sedan projektstart med 2 387 respektive 1 442 personer, sammanlagt 3 829 personer. Ytterligare 1 085 personer kommer att lämna under H2 2009 och 2010.
 
Totala personalreduktioner
Världskonjunkturen började försvagas under slutet av 2007 varpå anpassningar av personalstyrkan inleddes. Från fjärde kvartalet 2007 till andra kvartalet 2009 har totalt 7 462 personer (varav 3 184 personer under H1 2009), motsvarande 23% av totala antalet anställda, lämnat koncernen som en effekt av gjorda kapacitetsanpassningar och genomförda strukturprogram.
 
KOMMENTAR PER DIVISION
 
EMEA
Kvartalets försäljning i division EMEA uppgick till 3 459 MSEK (3 578) med -18% i organisk tillväxt. Försvagningen fortsatte på samtliga marknader utom Storbritannien som synes bottna. Förvärvad tillväxt uppgick till 5%. Rörelseresultatet uppgick till 489 MSEK (608) vilket motsvarade en rörelsemarginal (EBIT) på 14,1% (17,0). Effekter från strukturprogram och övriga effektiviseringsåtgärder kompenserade en stor del av effekterna av den negativa volymutvecklingen. Avkastning på sysselsatt kapital exklusive struktur- och engångskostnader uppgick till 15,9% (22,4). Avkastningen påverkades främst av det lägre resultatet. Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 597 MSEK (672).
 
AMERICAS
Kvartalets försäljning i division Americas uppgick till 2 618 MSEK (2 419) med -17% i organisk tillväxt. Samtliga enheter påverkades av konjunkturnedgången och hade negativ tillväxt, även om enheterna i Kanada, Mexiko och Sydamerika påverkades mindre än enheterna i USA. Förvärvad tillväxt uppgick till 3%. Genom struktur- och kapacitetsanpassningar upprätthölls rörelsemarginalen på en mycket stark nivå och uppgick till 19,6% (20,5). Rörelseresultatet blev 512 MSEK (497). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 20,9% (24,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 857 MSEK (564).
 
ASIA PACIFIC
Kvartalets omsättning uppgick till 963 MSEK (856) med -9% organisk tillväxt. Marknadsenheterna i Australien och Nya Zeeland hade en fortsatt negativ tillväxt samtidigt som den kinesiska marknaden visade på en stabil utveckling. Produktionen för export till Europa och Nordamerika minskade kraftigt. Förvärvad tillväxt uppgick till 9%. Rörelseresultatet blev 123 MSEK (104) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 12,7% (12,2). Kvartalets avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 16,4% (16,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 221 MSEK (55).
 
GLOBAL TECHNOLOGIES
Kvartalets försäljning blev 1 239 MSEK (1 157), varav den organiska tillväxten uppgick till -10%. Divisionen har enbart kommersiella kunder och det försämrade marknadsläget påverkade samtliga enheter och regioner. Nettot av förvärv och avyttringar uppgick till
-1%. Rörelseresultatet för divisionen uppgick till 194 MSEK (159) med en rörelsemarginal (EBIT) på 15,6% (13,7). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive strukturkostnader uppgick till 12,1% (12,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 234 MSEK (183).
 
ENTRANCE SYSTEMS
Divisionen Entrance Systems redovisade en försäljning på 863 MSEK (758) i kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt på -5%. Fortsatt god försäljning inom service kompenserade i viss utsträckning nedgången i nyförsäljningen. Förvärvad tillväxt uppgick till 6%. Rörelseresultatet uppgick till 128 MSEK (105) med en rörelsemarginal på 14,9% (13,8). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 15,1% (13,5). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 149 MSEK (65).
FÖRVÄRV
Under första halvåret konsoliderades fyra förvärv samt pågick inlösen av de sista minoritetsandelarna av iRevo i Korea. Det sammanlagda förvärvspriset för dessa förvärv uppgår till 217 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till 74 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvad nettoskuld och beräknade tilläggsköpeskillingar.
 
I juli tecknades avtal om förvärv av italienska Ditec. Ditec omsätter 80 MEUR och har 550 anställda. Förvärvet förväntas slutföras under tredje kvartalet. Se separat pressrelease.
 
HÅLLBAR UTVECKLING
Som framgått av koncernens hållbarhetsrapport sker övergången till vattenbaserade tvätt- och avfettningssystem med mycket låg miljöbelastning i högt tempo.
 
Som en konsekvens minskade ASSA ABLOY under 2008 den använda mängden klorerade organiska lösningsmedel (perkloretylen och trikloretylen) med 55% till 42 ton.
 
Programmet har fortsatt under 2009 i oförminskad takt och kommer innebära att årsförbrukningen sänks med ytterligare 80% till mindre än 10 ton att jämföra med de 189 ton som användes 2005.
 
MODERBOLAGET
Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för halvåret till 685 MSEK (1 036). Resultat före skatt uppgick till 1 228 MSEK (1 310). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 1 MSEK (0). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 56,8% (47,3).
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 56-60 i årsredovisningen 2008. ASSA ABLOY har implementerat den reviderade internationella redovisningsstandarden IAS 1, som trädde i kraft per den 1 januari 2009. Förändringen innebär att koncernens resultaträkning utökas med övriga poster i totalresultatet. Dessa poster redovisades tidigare inom förändringen av koncernens eget kapital. ASSA ABLOY har implementerat IFRS 8 som innehåller regler om segments rapportering. ASSA ABLOY redovisar samma rörelsesegment som tidigare. Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34. Moderbolaget tillämpar RFR 2.2.
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.
 
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till sidorna 41-43 i årsredovisningen 2008. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.
 

FRAMTIDSUTSIKTER *)
 
Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.
 
Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.
 
Utsikter för året
2009 blir ett utmanande år då den finansiella krisen medfört att investeringar i byggnation påverkats kraftigt negativt och därför förväntas negativ organisk tillväxt för ASSA ABLOY under året.
 
*) Framtidsutsikter publicerade den 22 april 2009:
 
Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.
 
Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.
 
Utsikter för året
2009 blir ett utmanande år då den finansiella krisen medfört att investeringar i byggnation påverkats kraftigt negativt och därför förväntas negativ organisk tillväxt för ASSA ABLOY under året.
 
För andra kvartalet kommer påsken att ha en negativ inverkan på omsättning och resultat.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
 
Stockholm den 29 juli 2009


 
GRANSKNINGSRAPPORT
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för ASSA ABLOY AB (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.
 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
 
Stockholm den 29 juli 2009
 
PricewaterhouseCoopers AB
 


 

EKONOMISK INFORMATION
Kvartalsrapport avseende tredje kvartalet publiceras den 28 oktober 2009.
 
MER INFORMATION LÄMNAS AV:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
 
 
ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 10.00
på Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08-5052 0270, +44 208 817 9301 eller +1 718 354 1226
 
 
Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juli kl. 08.30.