Hög lönsamhet i ASSA ABLOY och stabilisering på marknaderna utanför USA

2009-10-28

  • Omsättningen uppgick till 8 425 MSEK (8 722), en minskning med 3% varav -13% organisk tillväxt, 2% förvärvad tillväxt och 8% i valutaeffekt.
  • Asien vände till tillväxt i kvartalet samtidigt som nedgången minskade i Europa. Den Nordamerikanska marknaden fortsatte att försvagas.
  • Fortsatt stora effektivitetsvinster från strukturprogram och kapacitetsanpassningar i hela koncernen gav goda resultatbidrag och ett mycket starkt kassaflöde.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 346 MSEK (1 435), en minskning med 6% motsvarande en marginal på 16,0% (16,5).
  • En ny kartläggning av de återstående produktionsenheterna i koncernen har inletts. Den totala kostnaden beräknas till 800 MSEK (se separat kommentar).
  • Nettoresultatet uppgick till 888 MSEK (709).
  • Vinst per aktie uppgick till 2,36 SEK (2,38), en minskning med 1%.
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT


 
* Exklusive omstruktureringskostnader uppgående till 247 MSEK i Q3 2008 och 109 MSEK i Q1 2009.

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF
"Positivt i kvartalet var att Asien vände till tillväxt samtidigt som nedgången minskade i Europa. Den Nordamerikanska marknaden fortsatte dock att försvagas som en konsekvens av minskande kommersiell byggaktivitet.
 
Särskilt tillfredställande är den bibehållet höga vinstnivån och det extremt starka kassaflödet som är en konsekvens av den snabba anpassningen av produktionen, rörelsekapitalet samt det mycket framgångsrika strukturprogrammet.
 
För att utnyttja den snabba förändringskraften och stärka koncernens framtida konkurrenskraft har jag i kvartalet initierat en ny genomgång av produktionsbasen som kommer att innebära en omvandling eller stängning av ytterligare 15 enheter.
 
Jag är också mycket nöjd med att vi lyckats genomföra det strategiska förvärvet av kinesiska Pan Pan som ger oss en mycket god position för tillväxt på den kraftigt expanderande kinesiska marknaden.
 
Bedömningen kvarstår oförändrat att fjärde kvartalet 2009 blir fortsatt utmanande, både försäljnings- och resultatmässigt, inte minst för att den viktiga USA-marknaden förväntas fortsätta försvagas" sade Johan Molin, VD och koncernchef.
 
TREDJE KVARTALET
Koncernens omsättning uppgick till 8 425 MSEK (8 722), en minskning med 3% jämfört med 2008. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter var -13% (1). Förvärvade enheter bidrog med 2% (6). Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med 783 MSEK motsvarande 8% (-2).
 
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, exklusive strukturkostnader uppgick till
1 584 MSEK (1 669). Motsvarande EBITDA-marginal uppgick till 18,8% (19,1). Koncernens rörelseresultat EBIT uppgick till 1 346 MSEK (1 435), en minskning med 6%. Rörelsemarginalen, exklusive strukturkostnader, uppgick till 16,0% (16,5).
 
Finansnettot uppgick till 159 MSEK (207) vilket motsvarade en genomsnittlig räntekostnad på 4%. Koncernens resultat före skatt, exklusive strukturkostnader, uppgick till 1 187 MSEK (1 227), motsvarande en minskning med 3%. Valutaeffekter hade en positiv effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till 187 MSEK. Vinstmarginalen, exklusive strukturkostnader, uppgick till 15,4% (14,1). Koncernens skattekostnad uppgick till 300 MSEK (271). Vinst per aktie, exklusive strukturkostnader, uppgick till SEK 2,36 (2,38), en minskning med 1%.

PERIODEN JANUARI TILL SEPTEMBER
Omsättningen för perioden uppgick till 26 228 MSEK (25 451) vilket motsvarar en ökning med 3% jämfört med 2008. Den organiska tillväxten var -13% (2). Förvärvade enheter bidrog med 3% (4). Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med 3 676 MSEK, motsvarande 13%, jämfört med 2008.
 
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, exklusive strukturkostnader uppgick till 4 779 MSEK (4 744). Motsvarande marginal var 18,2% (18,6). Koncernens rörelseresultat, EBIT exklusive strukturkostnader, uppgick till 4 014 MSEK (4 056). Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 15,3% (15,9).
 
Vinst per aktie exklusive strukturkostnader uppgick till 6,81 SEK (6,76). Det operativa kassaflödet uppgick till 4 547 MSEK (2 852).
 
STRUKTURÅTGÄRDER
Utbetalningar relaterade till båda strukturprogrammen uppgick till 147 MSEK i kvartalet.
 
Utveckling strukturprogrammen 2006 och 2008
De två strukturprogrammen, lanserade 2006 och 2008, har överträffat de förväntade besparingarna samt lett till en minskning av personalen sedan projektstart med 2 583 respektive 1 657 personer, sammanlagt 4 240 personer. Ytterligare 925 personer kommer att lämna fram till slutet av 2010. Medel om 955 MSEK är avsatta i balansräkningen som täcker helt den avslutande delen av programmet.
 
Tillkommande strukturförändring 2009, utnyttja positivt momentum
De två strukturprogrammen 2006 och 2008 har varit mycket framgångsrika med stora besparingar som följd. En ny kartläggning av de återstående enheterna i koncernen har inletts. Kartläggningen syftar till att konvertera till montering eller avveckla 15 produktionsenheter. Den totala kostnaden beräknas preliminärt till 800 MSEK. Hälften av dessa kommer att stängas och övriga förändras till slutmonteringsenheter. Programmet beräknas starta i fjärde kvartalet 2009 och ger en reduktion av 1 100 anställda i högkostnadsländer. Kostnaden beräknas resultatföras i sin helhet under fjärde kvartalet 2009.

Totala personalreduktioner
Världskonjunkturen började försvagas under slutet av 2007 varpå anpassningar av personalstyrkan inleddes. Från fjärde kvartalet 2007 till tredje kvartalet 2009 har totalt 7 692 personer (varav 3 415 personer under Q1-Q3 2009), motsvarande 24% av totala antalet anställda, lämnat koncernen som en effekt av gjorda kapacitetsanpassningar och genomförda strukturprogram. Av de 7 692 härrör 3 205 från ovan nämnda strukturprogram och 4 487 från andra effektiviseringsprogram samt löpande kapacitetsanpassningar.
 
 
KOMMENTAR PER DIVISION
 
EMEA
Kvartalets försäljning i division EMEA uppgick till 3 169 MSEK (3 308) med -11% i organisk tillväxt. Nedgången dämpades på de flesta viktiga marknader i nord- och centraleuropa. I Italien, Spanien och Östeuropa fortsatte nedgången. Förvärvad tillväxt uppgick till 1%. Rörelseresultatet uppgick till 476 MSEK (552) vilket motsvarade en rörelsemarginal (EBIT) på 15,0% (16,7). Effekter från strukturprogram och övriga effektiviseringsåtgärder kompenserade en stor del av effekterna av den negativa volymutvecklingen. Avkastning på sysselsatt kapital exklusive struktur- och engångskostnader uppgick till 16,5% (19,6). Avkastningen påverkades främst av det lägre resultatet. Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 779 MSEK (543).
 
AMERICAS
Kvartalets försäljning i division Americas uppgick till 2 418 MSEK (2 737) med -22% i organisk tillväxt. Samtliga enheter påverkades av konjunkturnedgången och den minskade aktiviteten inom byggsektorn. Kanada, Mexiko och Sydamerika påverkades i mindre utsträckning än enheterna i USA. Förvärvad tillväxt uppgick till 1%. Genom struktur- och kapacitetsanpassningar upprätthölls rörelsemarginalen på en mycket stark nivå och uppgick till 19,7% (20,6). Rörelseresultatet blev 475 MSEK (563). Avkastning på sysselsatt kapital, exklusive strukturkostnader, uppgick till 21,7% (26,7). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 789 MSEK (593).
 
ASIA PACIFIC
Kvartalets omsättning uppgick till 1 023 MSEK (892) med 0% organisk tillväxt. Marknadsenheterna i Australien och Nya Zeeland visade en stabilisering och på den kinesiska marknaden var tillväxten positiv. Produktionen för export till Europa och Nordamerika minskade kraftigt. Förvärvad tillväxt uppgick till 3%. Rörelseresultatet blev 139 MSEK (107) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 13,6% (12,0). Kvartalets avkastning, exklusive strukturkostnader, på sysselsatt kapital uppgick till 19,6% (16,4). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 124 MSEK (141).
 
GLOBAL TECHNOLOGIES
Kvartalets försäljning blev 1 117 MSEK (1 254) med en organisk tillväxt på -19%. Divisionen påverkades i ökande utsträckning av nedgången inom byggnation på den nordamerikanska marknaden, och samtliga enheter visade negativ tillväxt. Nettot av förvärv och avyttringar uppgick till 0%. Rörelseresultatet för divisionen uppgick till 187 MSEK (208) med en rörelsemarginal (EBIT) på 16,7% (16,6). Avkastning på sysselsatt kapital, exklusive strukturkostnader, uppgick till 12,8% (15,7). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 321 MSEK (173).
 
ENTRANCE SYSTEMS
Divisionen Entrance Systems redovisade en försäljning på 896 MSEK (766) i kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt på -2%. Fortsatt god försäljning inom service motverkade större delen av nedgången i nyförsäljningen. Förvärvad tillväxt uppgick till 12%. Rörelseresultatet uppgick till 135 MSEK (110) med en rörelsemarginal på 15,0% (14,3). Avkastning på sysselsatt kapital, exklusive strukturkostnader, uppgick till 14,6% (13,5). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 101 MSEK (61).
 
FÖRVÄRV
Under årets första nio månader konsoliderades fem förvärv samt pågick inlösen av de sista minoritetsandelarna av iRevo i Korea. Det sammanlagda förvärvspriset för dessa förvärv uppgår till knappt 900 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till 600 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvad nettoskuld och beräknade tilläggsköpeskillingar.
 
Avtal har tecknats om förvärv av kinesiska Pan Pan, se separat release. Pan Pan förväntas omsätta 1 200 MSEK 2009 och mer än 4 000 anställda. Förvärvet slutförs under fjärde kvartalet 2009.
 
HÅLLBAR UTVECKLING
ASSA ABLOY:s amerikanska dotterbolag CURRIES i Iowa har tilldelats 2008 års Governor's Environmental Excellence Award som ett särskilt erkännande för energieffektivitet och förnyelsebar energi.

Governor's Environmental Excellence Awards är Iowas största miljöutmärkelse och delas ut till organisationer, företag och privatpersoner i Iowa som har uppvisat ledarskap, innovation och miljömedvetenhet när det gäller att utnyttja naturens resurser på ett ansvarfullt sätt.
 
CURRIES har infört en ny process för torkning av dörrsidor, som ger en 33-procentig reducering av fabrikens årliga naturgasförbrukning. Därmed släpper man nu ut 349 ton mindre koldioxid om året.
 
MODERBOLAGET
Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för delårsperioden till 834 MSEK (1 231). Resultat före skatt uppgick till 1 209 MSEK (1 361). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 1 MSEK (0). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 58,3% (47,1).
 
ORGANISATION
Under kvartalet tillträdde Jonas Persson som Executive Vice President och Chef för division Asia Pacific samt medlem av koncernledningen. Jonas kommer närmast från det svenska företaget Scancoin och har en bakgrund från Nolato och Alfa Laval.
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 56-60 i årsredovisningen 2008. ASSA ABLOY har implementerat den reviderade internationella redovisningsstandarden IAS 1, som trädde i kraft per den 1 januari 2009. Förändringen innebär att koncernens resultaträkning utökas med övriga poster i totalresultatet. Dessa poster redovisades tidigare inom förändringen av koncernens eget kapital. ASSA ABLOY har implementerat IFRS 8 som innehåller regler om segmentsrapportering. ASSA ABLOY redovisar samma rörelsesegment som tidigare. Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34. Moderbolaget tillämpar RFR 2.2.
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till sidorna 41-43 i årsredovisningen 2008. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.
 
 
FRAMTIDSUTSIKTER
 
Långsiktiga utsikter
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.
 
Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.
 
Utsikter för året
2009 blir ett utmanande år då den finansiella krisen medfört att investeringar i byggnation påverkats kraftigt negativt och därför förväntas negativ organisk tillväxt för ASSA ABLOY under året.
 
 
Stockholm den 28 oktober 2009
 
Johan Molin
VD och koncernchef
 
 
GRANSKNING
Denna rapport har ej granskats av företagets revisorer.
 
EKONOMISK INFORMATION
ASSA ABLOY håller kapitalmarknadsdag i London den 24 november 2009. Se inbjudan på företagets webbsida www.assaabloy.com.
 
Bokslutskommuniké och kvartalsrapport avseende fjärde kvartalet publiceras den 12 februari 2010. Analytikerträff hålls samma dag på ASSA ABLOY:s huvudkontor i Stockholm.
 
 
MER INFORMATION LÄMNAS AV:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
 
 
ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 10.00
på Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08-5052 0270, +44 208 817 9301 eller +1 718 354 1226
 
 
Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober kl. 08.30.