God försäljning och resultatutveckling för ASSA ABLOY

2008-07-30

  • Försäljningsutvecklingen var positiv för samtliga divisioner och steg i jämförbara valutor med 8% i andra kvartalet.
  • Försäljningstillväxten i Västeuropa fortsatte vara svag, försäljningen i Nordamerika var stabil på en god nivå och på marknaderna i Asien, Afrika och Sydamerika var tillväxten fortsatt stark.
  • Bruttomarginalen förbättrades tack vare genomförda struktur- och effektivitetsprogram.
  • Omsättningen uppgick till 8 526 MSEK (8 329) varav 5% organisk tillväxt, 3% förvärvad tillväxt och -5% i valutaeffekt.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 378 MSEK (1 325), en ökning med 4% efter negativa omräkningseffekter på 72 MSEK, motsvarande en marginal på 16,2% (15,9).
  • Nettoresultatet uppgick till 865 MSEK (822).
  • Vinst per aktie uppgick till 2,30 SEK (2,20), vilket var en ökning med 5%.
  • För att ytterligare höja takten i omstruktureringen har en ny genomgång av produktionsstrukturen i högkostnadsländer initierats. Preliminärt beräknas kostnaden uppgå till 700-800 MSEK med en återbetalningstid på 2-3 år.
  • För 2008 förväntas den organiska tillväxten vara positiv, men kan bli lägre än 3% beroende på konjunkturutvecklingen under andra halvåret (tidigare utsikt 3-5%).
OMSÄTTNING OCH RESULTAT


 
KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF
 
"ASSA ABLOYs försäljningsutveckling var god under kvartalet trots en fortsatt försvagning på de västeuropeiska marknaderna. Strukturprogrammet och andra effektivitetshöjande åtgärder fortsatte att höja bruttomarginalen. Tillväxten var fortsatt stark på de nya marknaderna med bidrag både från organisk och förvärvad tillväxt samtidigt som det var mycket tillfredsställande att se ett antal förvärv slutföras även på de mogna marknaderna i Västeuropa och Nordamerika" sade Johan Molin, VD och koncernchef.
 
ANDRA KVARTALET
 
Koncernens omsättning uppgick till 8 526 MSEK (8 329) motsvarande 2% tillväxt jämfört med 2007. I lokal valuta uppgick ökningen till 8% (12) varav den organiska tillväxten för jämförbara enheter var 5% (7) samtidigt som förvärvade enheter svarade för 3% (5) av ökningen. Valutakurseffekter påverkade omsättningen negativt med 386 MSEK motsvarande 5%.
 
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 599 MSEK (1 554), en ökning med 3% jämfört med 2007. EBITDA-marginalen uppgick till 18,8% (18,7). Koncernens rörelseresultat EBIT uppgick till 1 378 MSEK (1 325), en ökning med 4%, efter negativa omräkningseffekter på 72 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 16,2% (15,9).
 
Finansnettot uppgick till 190 MSEK (197) vilket motsvarade en genomsnittlig räntekostnad på drygt 5%. Koncernens resultat före skatt uppgick till 1 188 MSEK (1 128). Detta innebar en ökning med 5% jämfört med föregående år. Vid omräkningen av dotterbolagens resultaträkningar har valutakurseffekter haft en negativ effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till 62 MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 13,9% (13,5). Koncernens skattekostnad uppgick till 323 MSEK (306) vilket motsvarar en effektiv skattesats om 27% i kvartalet. Vinst per aktie uppgick till SEK 2,30 (2,20) motsvarande en ökning med 5%.
 
FÖRSTA HALVÅRET
 
Omsättningen för första halvåret 2008 uppgick till 16 728 MSEK (16 556) vilket motsvarar en ökning med 1% jämfört med 2007. Den organiska tillväxten var 3% (8). Förvärvade enheter bidrog med 3% (5). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 661 MSEK, motsvarande 4%, jämfört med första halvåret 2007.
 
Halvårets rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 3 075 MSEK (3 072). Motsvarande marginal var 18,4% (18,6). Koncernens rörelseresultat, EBIT, uppgick till 2 621 MSEK (2 614) vilket var en svag ökning efter negativa valutaeffekter på 124 MSEK. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 15,7% (15,8).
 
Vinst per aktie för det första halvåret ökade till 4,38 SEK (4,36). Halvårets operativa kassaflöde uppgick till 1 663 MSEK (1 762).
 
STRUKTURÅTGÄRDER
 
Utbetalningar relaterade till strukturprogrammet uppgick till 97 MSEK i kvartalet vilket innebar 207 MSEK för halvåret. Besparingar i kvartalet från genomförda åtgärder uppgår till 50 MSEK jämfört med samma period föregående år. Från projektstart uppgår besparingstakten nu till 110 MSEK på kvartalsbasis.
 
Hittills har 1 702 av omkring 2 000 anställda som omfattas av strukturprogrammet lämnat koncernen. Hela programmet beräknas vara fullt genomfört vid årsskiftet.
 
För att ytterligare höja takten i omstruktureringen har en ny genomgång av produktionsstrukturen i högkostnadsländer initierats. Kartläggningen avser de enheter som ännu ej har konverterats från full produktion till montering. Preliminära resultat tyder på att ett trettiotal projekt kan genomföras. Den totala kostnaden beräknas vara 700-800 MSEK med en återbetalningstid i linje med nuvarande strukturplan på omkring två till tre år. Kostnaden för programmet beräknas belasta resultatet i sin helhet under 2008.
 
KOMMENTAR PER DIVISION
 
EMEA
 
Försäljningen i division EMEA uppgick till 3 578 MSEK (3 370) med 4% organisk tillväxt. Totalt sett fortsatte försvagningen på de västeuropeiska marknaderna även om den så kallade påskeffekten återtogs i april. På tillväxtmarknaderna i Östeuropa, Mellanöstern och Afrika var tillväxten god till stark. Förvärvad tillväxt uppgick till 2%. Rörelseresultatet uppgick till 608 MSEK (556) vilket motsvarade en rörelsemarginal (EBIT) på 17,0% (16,5). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 22,4% (20,7). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 672 MSEK (502).
 
AMERICAS
 
I division Americas var tillväxten i det kommersiella segmentet under kvartalet stabilt god medan försäljningsutvecklingen i bostadssegmentet var negativ liksom, under de senaste tre kvartalen. Den totala omsättningen uppgick till 2 419 MSEK (2 607) med 5% organisk tillväxt. Nettot av förvärvad tillväxt och avyttringar/nedläggningar uppgick till -1% beroende på avyttringen av Quadrastat under 2007. Rörelsemarginalen förbättrades ytterligare från en redan god nivå och uppgick till 20,5% (19,4). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 24,1% (22,4). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 564 MSEK (450).
 
ASIA PACIFIC
 
Försäljningen i division Asia Pacific utvecklades starkt på de asiatiska marknaderna, framför allt i Kina, samtidigt som försäljningsutvecklingen i Australien och Nya Zeeland mattades av. Omsättningen uppgick till 856 MSEK (650) med 8% organisk tillväxt. Förvärvad tillväxt uppgick till 27%. Rörelseresultatet blev 104 MSEK (73) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 12,2% (11,3). Kvartalets avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 16,1% (13,9). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 55 MSEK (60).
 
GLOBAL TECHNOLOGIES
 
Division Global Technologies redovisade totalt sett fortsatt tillväxt, men med stora variationer mellan affärsenheterna. HID och Hospitality hade god till stark tillväxt medan ITG hade en negativ försäljningsutveckling där arbetet fortsatte med att fasa ut olönsamma kunder samtidigt som förseningar tillstötte i vissa kundprojekt. Totalt sett blev försäljningen 1 157 MSEK (1 174) i andra kvartalet, varav den organiska tillväxten uppgick till 4%. Förvärvad tillväxt uppgick till 2%. Arbetet med sammanslagningen av HID och ITG fortskred enligt plan och kommer över tiden att ge goda effekter inom både försäljning och produktion. Rörelseresultatet för divisionen uppgick till 159 MSEK (169) med en rörelsemarginal (EBIT) på 13,7% (14,4). Rörelsemarginalen förbättrades ytterligare för HID, minskade för Hospitality och var fortsatt svag för ITG. Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 12,6% (13,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 183 MSEK (160).
 
ENTRANCE SYSTEMS
 
Division Entrance Systems redovisade en försäljning på 758 MSEK (749) i andra kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt på 6%. Försäljningsutvecklingen i Europa och Nordamerika var svag medan den var fortsatt mycket stark i divisionens nyetablerade verksamhet i Asien. Rörelseresultatet uppgick till 105 MSEK (108) med en rörelsemarginal (EBIT) på 13,8% (14,4). Rörelseresultatet påverkades positivt av genomförda prishöjningar men negativt av en tilltagande prispress inom främst detaljhandeln på grund av det svaga marknadsläget. Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 13,5% (13,7). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 65 MSEK (102).
 
FÖRVÄRV
 
De större förvärv som slutfördes och konsoliderades under andra kvartalet var Rockwood i USA och Beijing Tianming i Kina. Information om Beijing Tianming publicerades den 18 mars och information om Rockwood publicerades den 25 juni. Med mindre förvärv inkluderade konsoliderades sammanlagt sju företag under första halvåret. Det sammanlagda förvärvspriset uppgår till 530 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till omkring 400 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvade räntebärande skulder och beräknade tilläggsköpeskillingar.
 
Den 9 juni meddelades att division EMEA tecknat ett avtal att förvärva Gardesa, en av Italiens ledande tillverkare av högsäkerhetsdörrar i stål. Gardesa ligger i närheten av Piacenza, har cirka 200 anställda och en omsättning på 45 MEUR. Förvärvet slutfördes efter rapportperiodens utgång och beräknas att konsolideras från 1 juli.
 
Den 7 juli meddelades att division EMEAs i januari publicerade förvärv av Valli&Valli slutförts och att företaget kommer att konsolideras från 1 juli. Valli&Valli är en ledande italiensk tillverkare av designade handtag, baserat nära Milano och har 170 anställda och förväntas uppnå en omsättning på mer än 30 MEUR under 2008.
 
Den 30 juli meddelades att division Entrance Systems förvärvat Cheil. Företaget är ledande inom dörrautomatik på den koreanska marknaden och kommer att konsolideras under tredje kvartalet. Företaget har 50 anställda och förväntas omsätta 150 MSEK under 2008.
 
Konkurrensmyndigheterna i Sverige samt Tyskland handlägger fortfarande förvärven av Copiax respektive SimonsVoss.
 
Under kvartalet avyttrades rörelsen inom Visioncard i Österrike vilket tillhörde ITG inom Global Technologies.
 
HÅLLBAR UTVECKLING
 
Under kvartalet lanserades de första produkterna inom ASSA ABLOY med en fullständig så kallad EPD (Environmental Product Declaration). Deklarationen täcker hela produktens livslängd, från insatsmaterial till hur restprodukten skall hanteras, i enlighet med ISO 14025. Mer information om detta och övrig information om hållbar utveckling och koncernens program för hållbar utveckling återfinns på www.assaabloy.com.
 
MODERBOLAGET
 
Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för halvåret till 1 036 MSEK (836). Resultat före skatt uppgick till 1 310 MSEK (1 393). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 0 MSEK (2). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 47,3% (47,5).
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
 
ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 67-71 i årsredovisningen 2007. Nya eller reviderade IFRS som trätt i kraft efter den 31 december 2007 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar. Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34. Moderbolaget tillämpar RFR 2.1.
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
 
Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.
 
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
 
ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2007. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.
 
FRAMTIDSUTSIKTER *)
 
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.
 
Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.
 
För 2008 förväntas den organiska tillväxten vara positiv, men kan bli lägre än 3% beroende på konjunkturutvecklingen under andra halvåret (tidigare utsikt 3-5%).
 
*) Framtidsutsikterna från den tidigare publicerade delårsrapporten den 23 april 2008:
 
Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.
 
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
 
Stockholm den 30 juli 2008


 
GRANSKNINGSRAPPORT
 
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för ASSA ABLOY AB (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2008. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.
 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
 
Stockholm den 30 juli 2008
 
PricewaterhouseCoopers AB
 
Peter Nyllinge                             Bo Karlsson
Auktoriserad revisor                   Auktoriserad revisor
Huvudansvarig
 
EKONOMISK INFORMATION
 
Kvartalsrapport avseende tredje kvartalet publiceras den 22 oktober 2008.
 
Mer information lämnas av:
 
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
 
ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 12.00 på Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.
 
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com. Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08-5052 0270, +44 208 817 9301 eller +1 718 354 1226
  
Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juli kl. 08.00.
 
Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner via PDF-länken.