ASSA ABLOY: Finansiella mål

2008-11-20

Under ASSA ABLOY:s kapitalmarknadsdag den 20 november i Stockholm redovisade verkställande direktören och koncernchefen Johan Molin bland annat att de finansiella mål som sattes 2004 att gälla till 2008 hade uppnåtts.
 
Det övergripande finansiella målet var att, exklusive förvärv, nå en avkastning på sysselsatt kapital på 20% genom att framför allt uppnå en årlig organisk tillväxt över en konjunkturcykel på 5% och en rörelsemarginal på mellan 16 och 17%. I slutet av 2007 justerades tillväxtmålet till att vara 10% som en kombination av förvärvad och organisk tillväxt.
 
Någon ändring av tillväxt- och lönsamhetsmålen kommer inte att ske, utan de är även fortsättningsvis 10% tillväxt och 16-17% rörelsemarginal. Målen är långsiktiga och ska betraktas som ett genomsnitt över en konjunkturcykel.
 
Avseende utsikterna för 2008 meddelades också att de är oförändrade jämfört med det som publicerade i senaste delårsrapporten 22 oktober:
 
För 2008 förväntas den organiska tillväxten vara positiv, men kan bli lägre än 3% beroende på konjunkturutvecklingen under andra halvåret.
 
 
Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
 
 
Informationen är sådan som ASSA ABLOY kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november kl. 11.30.