God utveckling för ASSA ABLOY med fortsatt tillväxt

2008-10-22

  • Försäljningsutvecklingen var positiv och steg i jämförbara valutor med 7% i tredje kvartalet.
  • Tillväxten i Västeuropa och Australien var fortsatt svag medan den var god i Nordamerika och på marknaderna i Asien, Afrika och Sydamerika.
  • Omsättningen uppgick till 8 722 MSEK (8 274) varav 1% organisk tillväxt, 6% förvärvad tillväxt och -2% i valutaeffekt.
  • Rörelseresultatet (EBIT) exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 1 435 MSEK (1 404), motsvarande en marginal på 16,5% (17,0).
  • Nettoresultatet uppgick till 709 MSEK (884).
  • Vinst per aktie uppgick till 2,38 SEK (2,36) exklusive strukturkostnader.
  • Kostnaderna i kvartalet hänförliga till det nya strukturprogrammet uppgick till 247 MSEK.
  • Förvärven Valli&Valli, Gardesa, Rockwood och Cheil konsoliderades i kvartalet. Avtal om förvärv av kinesiska ShenFei. Förvärvet av svenska Copiax godkänt. Offentligt bud på minoritetsaktierna i koreanska iRevo.
OMSÄTTNING OCH RESULTAT


 
* Exklusive omstruktureringskostnader 2008 uppgående till 247 MSEK för kvartalet och för de första nio månaderna.

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF
 
"Trots en fortsatt avmattning på flertalet mogna marknader visade ASSA ABLOY god tillväxt under kvartalet. På den nordamerikanska marknaden var utvecklingen god medan Europa, Australien och Nya Zeeland fortsatte att försvagas. På tillväxtmarknaderna fortsatte den positiva utvecklingen men på en lägre nivå än tidigare. Strukturprogrammet från 2006 går mot sin slutfas och har blivit en stor framgång. Samtidigt pågår arbetet med det nya programmet där vissa projekt redan startat under tredje kvartalet" sade Johan Molin, VD och koncernchef.
 
TREDJE KVARTALET
 
Koncernens omsättning uppgick till 8 722 MSEK (8 274) motsvarande 5% tillväxt jämfört med 2007. I lokal valuta uppgick ökningen till 7% (11) varav den organiska tillväxten för jämförbara enheter var 1% (7) samtidigt som förvärvade enheter svarade för 6% (4) av ökningen. Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 133 MSEK motsvarande 2%.
 
Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader och före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 669 MSEK (1 625), en ökning med 3% jämfört med 2007. EBITDA-marginalen uppgick till 19,1% (19,6). Koncernens rörelseresultat EBIT exklusive strukturkostnader uppgick till 1 435 MSEK (1 404), en ökning med 2%, efter negativa valutaeffekter på 27 MSEK. Rörelsemarginalen exklusive strukturkostnader uppgick till 16,5% (17,0).
 
Finansnettot uppgick till 207 MSEK (193) vilket motsvarade en genomsnittlig räntekostnad netto på drygt 5%. Koncernens resultat före skatt och exklusive strukturkostnader uppgick till 1 227 MSEK (1 211). Detta innebar en ökning med 1% jämfört med föregående år. Vid omräkningen av dotterbolagens resultaträkningar har valutaeffekter haft en negativ effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till 21 MSEK. Vinstmarginalen exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 14,1% (14,6). Koncernens skattekostnad uppgick till 271 MSEK (327), vilket motsvarar en effektiv skattesats om 28% i kvartalet. Den underliggande skattesatsen är dock fortfarande 27%, och ökningen är hänförlig till att vissa strukturkostnader redovisas utan uppskjuten skattefordran. Vinst per aktie exklusive omstruktureringskostnader uppgick till SEK 2,38 (2,36) motsvarande en ökning med 1%.
 
PERIODEN JANUARI TILL SEPTEMBER
 
Omsättningen för de första nio månaderna 2008 uppgick till 25 451 MSEK (24 830), vilket motsvarar en ökning med 3% jämfört med 2007. Den organiska tillväxten var 2% (7). Förvärvade enheter bidrog med 4% (5). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 794 MSEK, motsvarande 3%, jämfört med de första nio månaderna 2007.

Periodens rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 4 744 MSEK (4 697) exklusive omstruktureringskostnader. Motsvarande marginal var 18,6% (18,9). Koncernens rörelseresultat, EBIT, uppgick till 4 056 MSEK (4 018) exklusive strukturkostnader, vilket var en svag ökning efter negativa valutaeffekter på 151 MSEK. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 15,9% (16,2).
 
Vinst per aktie för perioden ökade till 6,76 SEK (6,72) exklusive strukturkostnader. Det operativa kassaflödet uppgick till 2 852 MSEK (3 068).
 
STRUKTURÅTGÄRDER
 
Utbetalningar relaterade till strukturprogrammet uppgick till 83 MSEK i kvartalet vilket innebar 291 MSEK för årets första nio månader. Besparingar i kvartalet från genomförda åtgärder uppgår till 40 MSEK jämfört med samma period föregående år. Från projektstart uppgår besparingstakten nu till 125 MSEK på kvartalsbasis.
 
Hittills har 1 934 av drygt 2 000 anställda som omfattas av strukturprogrammet lämnat koncernen. Hela programmet beräknas vara fullt genomfört vid årsskiftet och besparingseffekterna får fullt genomslag successivt under 2009.
 
Den i föregående kvartal aviserade nya genomgången av produktionsstrukturen i högkostnadsländer pågår. Genomgången avser de enheter som ännu inte har konverterats från full produktion till montering. Ett trettiotal projekt kommer att genomföras. Den totala kostnaden beräknas vara 800 MSEK med en återbetalningstid i linje med nuvarande strukturplan på omkring två till tre år. Kostnaden för programmet beräknas belasta resultatet i sin helhet under 2008.
 
Under tredje kvartalet kommunicerades och påbörjades en del av projekten i det nya strukturprogrammet. Den totala kostnaden i kvartalet uppgick till 247 MSEK.
 
KOMMENTAR PER DIVISION
 
EMEA
 
Kvartalets försäljning i division EMEA uppgick till 3 308 MSEK (3 144) med -2% i organisk tillväxt. Försvagningen fortsatte på de flesta västeuropeiska marknaderna. Tillväxtmarknaderna i Afrika samt exporten till Mellanöstern, Asien och Sydamerika växte starkt. Förvärvad tillväxt uppgick till 6%. Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader uppgick till 552 MSEK (543) vilket motsvarade en rörelsemarginal (EBIT) på 16,7% (17,3). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive strukturkostnader uppgick till 19,6% (20,0). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 543 MSEK (559).

AMERICAS
 
I division Americas var tillväxten under kvartalet stark i det kommersiella segmentet, där särskilt affärsenheten för säkerhetsdörrar visade en mycket bra utveckling. Försäljningsutvecklingen i bostadssegmentet var negativ för det fjärde kvartalet i följd. Den totala omsättningen uppgick till 2 737 MSEK (2 621) med 6% organisk tillväxt. Förvärvad tillväxt uppgick till 3%. Rörelsemarginalen förbättrades ytterligare från en redan god nivå och uppgick till 20,6% (20,3) exklusive strukturkostnader. Avkastning på sysselsatt kapital exklusive strukturkostnader uppgick till 26,7% (24,0). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 593 MSEK (595).
 
ASIA PACIFIC
 
Försäljningen i division Asia Pacific mattades under tredje kvartalet, men med stora regionala skillnader. I Kina var tillväxten positiv trots avbrottet för de olympiska spelen. Även Korea hade en stark försäljningsutveckling. I Australien och Nya Zeeland var utvecklingen svagt negativ. Divisionens omsättning uppgick till 892 MSEK (696) med 2% organisk tillväxt. Förvärvad tillväxt uppgick till 29%. Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader blev 107 MSEK (93) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 12,0% (13,4). Kvartalets avkastning på sysselsatt kapital exklusive strukturkostnader uppgick till 16,4% (17,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 141 MSEK (100).
 
GLOBAL TECHNOLOGIES
 
Division Global Technologies redovisade totalt sett fortsatt tillväxt, men med variationer mellan affärsenheterna. HID och Hospitality hade stark tillväxt medan ITG hade en negativ försäljningsutveckling där arbetet fortsatte med att fasa ut olönsamma segment samtidigt som förseningar tillstötte i vissa kundprojekt. Totalt sett blev försäljningen 1 254 MSEK (1 254) i tredje kvartalet, varav den organiska tillväxten uppgick till 3%. Förvärvad tillväxt uppgick till 0% som ett netto av både förvärv, +2%, och avyttringar, -2%. Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader för divisionen uppgick till 208 MSEK (203) med en rörelsemarginal (EBIT) på 16,6% (16,2). Rörelsemarginalen förbättrades ytterligare för HID, var stabil för Hospitality och minskade för ITG. Avkastning på sysselsatt kapital exklusive strukturkostnader uppgick till 15,7% (15,8). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 173 MSEK (221).
 
ENTRANCE SYSTEMS
 
Division Entrance Systems redovisade en försäljning på 766 MSEK (747) i tredje kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt på 1%. Förvärvad tillväxt uppgick till 3%. Försäljningen av nyinstallationer på de mogna marknaderna i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland var svag då efterfrågan från detaljhandeln minskade. Försäljningen i Kina påverkades negativt av de olympiska spelen. På servicesidan har dock ett flertal större kontrakt erhållits, framför allt i USA. Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader uppgick till 110 MSEK (109) med en rörelsemarginal (EBIT) på 14,3% (14,6). Rörelseresultatet påverkades positivt av genomförda prishöjningar men negativt av en tilltagande prispress för större order. Avkastning på sysselsatt kapital exklusive strukturkostnader uppgick till 13,5% (13,7). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 61 MSEK (41).
 
FÖRVÄRV
 
De större förvärv som slutfördes och konsoliderades under tredje kvartalet var Cheil i Korea samt Valli&Valli och Gardesa, båda i Italien. Information om Cheil publicerades den 30 juli, information om Valli&Valli publicerades den 18 januari samt 7 juli och information om Gardesa publicerades den 9 juni. Med mindre förvärv inkluderade konsoliderades sammanlagt elva förvärv under årets första nio månader. Det sammanlagda förvärvspriset för dessa elva förvärv uppgår till 1 255 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till omkring 835 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvad nettoskuld och beräknade tilläggsköpeskillingar.
 
Den 15 oktober lade division Asia Pacific ett offentligt bud på de återstående 49% av aktierna i koreanska iRevo. De första 51% förvärvades av ASSA ABLOY i september 2007 och företaget konsolideras i koncernen sedan 1 oktober 2007.
 
Den 17 oktober meddelades att division Asia Pacific tecknat avtal om förvärv av det kinesiska företaget ShenFei. ShenFei är en ledande tillverkare av dörrstängare, har 1 100 anställda och omsätter 180 MSEK. Förvärvet förutsätter godkännande av berörda myndigheter och förväntas slutföras under fjärde kvartalet i år.
 
Division EMEA:s förvärv av Copiax är nu godkänt av de svenska myndigheterna och kommer att slutföras under fjärde kvartalet.
 
Konkurrensmyndigheten i Tyskland handlägger fortfarande division Global Technologies förvärv av SimonsVoss.
 
Under kvartalet avyttrades företaget Bar Code Systems i Australien, som tillhörde affärsenheten HID inom division Global Technologies.
 
HÅLLBAR UTVECKLING
 
I Kina har ASSA ABLOY Wangli som det första kinesiska företaget inom säkerhetsdörrar, brandskyddsdörrar och lås som erhållit certifikat för ISO 14001:2004. Detta är ett viktigt steg för koncernens målmedvetna arbete för hållbar utveckling i Kina som är en av världens viktigaste tillväxtmarknader. Mer information om detta och övrig information om hållbar utveckling och koncernens program i 20 punkter återfinns på www.assaabloy.com.
 
MODERBOLAGET
 
Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för de första nio månaderna till 1 231 MSEK (888). Resultat före skatt uppgick till 1 361 MSEK (2 037). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 0 MSEK (2). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 47,1% (49,6).
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
 
ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 67-71 i årsredovisningen 2007. Nya eller reviderade IFRS som trätt i kraft efter den 31 december 2007 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar. Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34. Moderbolaget tillämpar RFR 2.1.
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
 
Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.
 
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
 
ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2007. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

FRAMTIDSUTSIKTER *)
 
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.
 
Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.
 
För 2008 förväntas den organiska tillväxten vara positiv, men kan bli lägre än 3% beroende på konjunkturutvecklingen under andra halvåret.
 
*) Framtidsutsikterna är oförändrade jämfört med den senast publicerade delårsrapporten den 30 juli 2008.
 
Stockholm den 22 oktober 2008
 
Johan Molin
 

GRANSKNING
 
Denna rapport har ej översiktligt granskats av företagets revisorer.
 
EKONOMISK INFORMATION
 
Bokslutskommuniké och kvartalsrapport avseende fjärde kvartalet publiceras den 13 februari 2009.
 
Mer information lämnas av:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
 
ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag kl: 10.30 på Salénhuset Norrlandsgatan 15 i Stockholm.
 
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com. Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08-5052 0270, +44 208 817 9301 eller +1 718 354 1226.
 
 
Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober kl. 08.30.
 
 
Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner via PDF-länken.