Fortsatt tillväxt och vinstförbättring för ASSA ABLOY

2007-08-09

  • Omsättningen för andra kvartalet ökade med 8% till 8 329 MSEK (7 689) varav 7% organisk tillväxt, 5% förvärvad tillväxt och -3% i valutaeffekt.
  • Rörelseresultatet (EBIT), ökade med 15% till 1 325 MSEK (1 151*), vilket är rekord för koncernen, motsvarande en marginal på 15,9% (15,0*).
  • Nettoresultatet uppgick till 822 MSEK (297).
  • Vinst per aktie uppgick till 2,20 SEK (1,95*).
  • Nya förvärv i kvartalet inom EMEA, Global Technologies samt strategiskt förvärv i Kina genom division Asia Pacific tillför ytterligare tillväxt.
  • Incentive 2007 fulltecknat.
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
 
*Exklusive omstruktureringskostnader uppgående till 520 MSEK
 
 

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF
 
"Försäljningen fortsatte utvecklas väl under andra kvartalet både genom organisk och förvärvad tillväxt. Samtliga fem divisioner visade omsättningsökningar kombinerat med avsevärda resultatförbättringar. Koncernens kassaflöde visade också en bra utveckling i kvartalet. Strukturprogrammet utvecklas enligt plan och besparingstakten är god. Särskilt glädjande var också förvärvet av Baodean i Kina, en strategiskt viktig marknad för koncernen. Genom förvärvet tar vi ledarskap inom det snabbväxande segmentet högsäkerhetslås i Kina" säger Johan Molin, VD och koncernchef.
 
ANDRA KVARTALET
Koncernens omsättning uppgick till 8 329 MSEK (7 689), en ökning med 8% jämfört med 2006. I lokal valuta uppgick ökningen till 12% (9) varav den organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (7), förvärvade enheter svarade för 5% (2) av volymökningen. Valutakurseffekter påverkade omsättningen negativt med 234 MSEK motsvarande 3%.
 
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 554 MSEK (1 378), en ökning med 13% jämfört med 2006. EBITDA-marginalen uppgick till 18,7% (17,9). Koncernens rörelseresultat EBIT uppgick till 1 325 (1 151), en ökning med 15%, efter negativa omräkningseffekter på 44 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 15,9% (15,0). Finansnettot uppgick till -197 MSEK (-156) vilket motsvarar en genomsnittlig räntekostnad på drygt 5%. Koncernens resultat före skatt uppgick till 1 128 MSEK (995). Detta innebär en ökning med 13% jämfört med föregående år. Vid omräkningen av dotterbolagens resultaträkningar har valutakurseffekter haft en negativ effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till 39 MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 13,5% (12,9). Koncernens skattekostnad uppgick till 306 MSEK (178), vilket motsvarar en effektiv skattesats om 27% i kvartalet. Vinst per aktie uppgick till SEK 2,20 (1,95) motsvarande en ökning med 13%.
 
Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 957 MSEK (833), vilket motsvarar 85% (84) av resultat före skatt. Rörelsekapitalet ökade säsongsmässigt med 159 MSEK i kvartalet främst hänförligt till en ökad kapitalbindning i kundfordringar och lager.
 
FÖRSTA HALVÅRET
Omsättningen för första halvåret 2007 uppgick till 16 556 MSEK (15 342), vilket motsvarar en ökning med 8% jämfört med 2006. Den organiska tillväxten var 8% (9). Förvärvade enheter bidrog med 5% (2). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 695 MSEK, motsvarande 5%, jämfört med första halvåret 2006.
 
Halvårets rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 3 072 MSEK (2 710). Motsvarande marginal var 18,6% (17,7). Koncernens rörelseresultat, EBIT, uppgick till 2 614 MSEK (2 261), en ökning med 16%, efter negativa valutaeffekter på 118 MSEK. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 15,8% (14,7).
 
Vinst per aktie för det första halvåret ökade med 14% till 4,36 SEK (3,83). Halvårets operativa kassaflöde uppgick till 1 762 MSEK (1 420).
 
STRUKTURÅTGÄRDER
Det omfattande strukturprogram som initierades i april 2006 löper enligt plan. Programmet omfattar cirka 50 enskilda strukturåtgärder. Ett stort antal producerande enheter kommer att ändra inriktning till huvudsakligen slutmontering och vissa kommer att läggas ned. Kostnaden för programmet har beräknats till 1 274 MSEK och förväntas leda till cirka 600 MSEK i reducerade kostnader när hela programmet är genomfört under 2009. Programmet kostnadsfördes i sin helhet under 2006.
 
Utbetalningar relaterade till handlingsprogrammet uppgick till 81 MSEK i kvartalet och 125 MSEK för halvåret. Besparingar från genomförda åtgärder sedan projektstart beräknas till 60 MSEK (10) för kvartalet. Hittills har cirka 800 av totalt 2 000 anställda som omfattas av strukturprogrammet lämnat koncernen.
 
KOMMENTAR PER DIVISION
 
EMEA
 
Andra kvartalets omsättning i divisionen EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) uppgick till 3 370 MSEK (3 103) med 7% organisk tillväxt. Förvärvad tillväxt uppgick till 2%. Rörelseresultatet uppgick till 556 MSEK (492) vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBIT) på 16,5% (15,9). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 20,7% (18,8). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 502 MSEK (418).
 
Försäljningstillväxten var fortsatt stark under andra kvartalet. Skandinavien, Spanien, Östeuropa och Afrika genererade bäst organisk tillväxt. Rörelsemarginalen och avkastning på sysselsatt kapital utvecklades väl i kvartalet. Kassaflödet låg på en tillfredsställande nivå.
 
AMERICAS
 
Divisionen Americas omsättning uppgick i andra kvartalet till 2 607 MSEK (2 603) med 5% organisk tillväxt. Förvärvad tillväxt uppgick till 3%. Rörelseresultatet uppgick till 506 MSEK (495) vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBIT) på 19,4% (19,0). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 22,4% (22,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 450 MSEK (454).
 
Americas försäljningstrend var fortsatt god under andra kvartalet med undantag för Residential Group som visade en svag utveckling. Den amerikanska verksamheten i det kommersiella segmentet med främst Architectural Hardware Group och Electromechanical Group rapporterade fortsatt god tillväxt i kvartalet medan Door Group hade en något svagare utveckling. Den goda lönsamheten förbättrades ytterligare i kvartalet och nådde 19,4% trots en utspädning från förvärv på 0,2 procentenheter.
 
ASIA PACIFIC
 
Andra kvartalets omsättning i divisionen Asia Pacific uppgick till 650 MSEK (580) med 8% organisk tillväxt. Förvärvad tillväxt uppgick till 5%. Rörelseresultatet uppgick till 73 MSEK (45) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 11,3% (7,7). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 13,9% (9,2). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 60 MSEK (65).
 
Försäljningen utvecklas väl i Kina och Australien. Förvärvet av Pyropanel utvecklas enligt plan. Rörelsemarginalen förbättrades jämfört med tidigare kvartal tack vare genomförda prishöjningar under första halvåret. Kassaflödet visade en bra utveckling.
 
GLOBAL TECHNOLOGIES
 
Divisionen Global Technologies redovisade en försäljning på 1 174 MSEK (936) i andra kvartalet, med en organisk tillväxt på 8%. Förvärvad tillväxt uppgick till 21%. Rörelseresultatet uppgick till 169 MSEK (116) med en rörelsemarginal (EBIT) på 14,4% (12,4). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 13,1% (15,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 160 MSEK (118).
 
Global Technologies rapporterade fortsatt stark organisk tillväxt. Efterfrågan på divisionens produkter var fortsatt hög inom samtliga verksamheter som ett resultat av gjorda marknadsinvesteringar och lansering av ett flertal nya produkter. Den planerade distributionsförändringen i Fargo genomfördes med förväntat positivt resultat. Den sammanlagda utspädningen från förvärv reducerades till 0,3 procentenheter. 
 
ENTRANCE SYSTEMS
 
Divisionen Entrance Systems redovisade en försäljning på 749 MSEK (660) i andra kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt på 9%. Förvärvad tillväxt uppgick till 5%. Rörelseresultatet uppgick till 108 MSEK (84) med en rörelsemarginal (EBIT) på 14,4% (12,7). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 13,7% (11,0). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 102 MSEK (78).
 
Försäljningen utvecklades fortsatt positivt genom god tillväxt i Europa och Nordamerika. Integrationen av serviceföretagen La Force och Portronik fortskred enligt plan. Lönsamheten förbättrades väsentligt genom ökade volymer inom både dörrautomatik och service samt selektiva prishöjningar.  
 
FÖRVÄRV
Under första halvåret konsoliderades förvärven av Pemko, Pyropanel, LaForce, Portronik och Integrated Engineering. Samtliga förvärv har tidigare kommunicerats. Det sammanlagda förvärvspriset för de under första halvåret konsoliderade företagen uppgick till 585 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till 380 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvade räntebärande skulder inklusive beräknade tilläggsköpeskillingar.
 

Division EMEA:s tidigare meddelade förvärv av det israeliska bolaget Alba med en omsättning på cirka 70 MSEK och 65 anställda har under andra kvartalet godkänts av den israeliska konkurrensmyndigheten. Transaktionen har därmed kunnat slutföras och bolaget konsolideras under tredje kvartalet.
 
Under kvartalet genomförde division EMEA förvärvet av det italienska bolaget Esety som är en tillverkare och distributör av högsäkerhetslås på den italienska marknaden. Bolaget omsätter 60 MSEK, har cirka 50 anställda och kommer att bidra till vinst per aktie från förvärvstillfället. Bolaget kommer att konsolideras från juli 2007.
 
Division Asia Pacific har under kvartalet träffat avtal om förvärv av det kinesiska företaget Baodean. Baodean är Kinas ledande tillverkare av högsäkerhetslås och låscylindrar. Förvärvet är ett viktigt steg i ASSA ABLOYs strävan att vara marknadsledande på den kinesiska marknaden. Baodean beräknas omsätta 300 MSEK och har 1 370 anställda.  Förvärvet förutsätter berörda myndigheters godkännande.
 
I juni lades ett publikt bud på det koreanska företaget iRevo. iRevo är Sydkoreas största tillverkare av digitala lås för bostadsmarknaden med försäljning främst i Sydkorea och Kina. Bolaget omsätter cirka 400 MSEK och har 200 anställda. När budtiden gick ut den 24 juli hade inte tillräckligt antal aktier anmälts varför budet förföll. ASSA ABLOY analyserar för närvarande den uppkomna situationen och överväger nästa steg i förvärvsprocessen.
 
I början av juli meddelades att division Global Technologies förvärvat det irländska bolaget Aontec Teoranta som är en av världens största tillverkare av inlays för elektroniska pass. Bolaget omsätter omkring 140 MSEK och har 140 anställda. Förvärvet förväntas bidra till vinst per aktie från förvärvstillfället och konsolideras från juli 2007.
 
ÖVRIGA HÄNDELSER
Anmälan till ASSA ABLOYs incitamentsprogram, Incentive 2007, för anställda har avslutats. Programmet fulltecknades och uppgår till 100 MEUR. Drygt 1 400 anställda i ett 15-tal länder deltog. Programmet pågår till juni 2012 i linje med de konvertibla skuldebrevens förfallodag. Utspädningeffekten för programmet, beräknad som den maximala ökningen i antalet aktier efter utspädning, kommer att uppgå till 1,2 procent av aktiekapitalet och 0,8 procent av totalt röstetal.
 
En ny MCRF (Multi Currency Revolving Credit Facility) undertecknades den 26 juni mellan ASSA ABLOY och 15 banker. Faciliteten omfattar totalt 1,100 MEUR och löper på sju år.
 
MODERBOLAGET
Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för halvåret till 836 MSEK  (366). Resultat före skatt uppgick till 1 393 MSEK (783). Resultatförbättringen är hänförlig till koncerninterna utdelningar och royaltyintäkter. Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 2 MSEK (10). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 47,5% (43,2).
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 58-62 i årsredovisningen 2006. Nya eller reviderade IFRS som trätt i kraft efter den 31 december 2006 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar. Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34 (Interim Financial Reporting) enligt riktlinjer i RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Moderbolaget tillämpar RR 32:05 Redovisning för juridiska personer.
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.
 
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2006. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.
 

FRAMTIDSUTSIKTER
Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.
 
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.

 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
 
Stockholm den 9 augusti 2007
 

 
GRANSKNINGSRAPPORT
 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för ASSA ABLOY AB (publ) för perioden 1 januari 2007 till 30 juni 2007. Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
 
Grundad på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen.
 
Stockholm den 9 augusti 2007
 
PricewaterhouseCoopers AB
 
Peter Nyllinge
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig
 

Ekonomisk information
Kvartalsrapport avseende tredje kvartalet publiceras den 8 november 2007.
Kvartalsrapport avseende fjärde kvartalet publiceras den 13 februari 2008.
 
Mer information lämnas av:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
 
 
 
ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 12.00 på Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com. Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08-5052 0270, +44 (0)208 817 9301 eller +1 718 354 1226
 
 
 
Informationen är sådan som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 9 augusti kl. 08.00
 
 
Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk: