Stark utveckling för ASSA ABLOY - fortsatt tillväxt och vinstförbättring i alla divisioner

2007-11-08

  • Omsättningen för tredje kvartalet ökade med 7% till 8 274 MSEK (7 736) varav 7% organisk tillväxt, 4% förvärvad tillväxt och -3% i valutaeffekt.
  • Rörelseresultatet (EBIT), ökade med 14% i kvartalet till 1 404 MSEK (1 235*), vilket är det bästa någonsin för koncernen, motsvarande en marginal på 17,0% (16,0*).
  • Kvartalets nettoresultat uppgick till 884 MSEK (366**).
  • Vinst per aktie för kvartalet ökade med 17% och uppgick till 2,36 SEK (2,02*).
  • Ytterligare förbättrat operativt kassaflöde, +42% till 1 306 MSEK (919).
  • Förvärven av Baodean och iRevo slutförda.
OMSÄTTNING OCH RESULTAT                       
 
* Exklusive omstruktureringskostnader 2006 uppgående till 437 MSEK för kvartalet och 957 MSEK för de första nio månaderna.
**Exklusive omstruktureringskostnader är 2006 års nettoresultat i kvartalet 759 MSEK och för perioden januari-september 2 194 MSEK.
 

KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF
 
"Under tredje kvartalet fortsatte tillväxten i hela koncernen i god takt. Särskilt glädjande var att tillväxten i Asia Pacific mer än fördubblades och att samtliga divisioner levererade avsevärda resultatförbättringar. Koncernens kassaflöde var stabilt och starkt och strukturprogrammet fortsatte utvecklas enligt plan" sade Johan Molin, VD och koncernchef.
 
TREDJE KVARTALET
 
Koncernens omsättning uppgick till 8 274 MSEK (7 736), en ökning med 7% jämfört med 2006. I lokal valuta uppgick ökningen till 11% (13) varav den organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (8), förvärvade enheter svarade för 4% (5) av volymökningen. Valutakurseffekter påverkade omsättningen negativt med 248 MSEK motsvarande 3%.
 
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 625 MSEK (1 464), en ökning med 11% jämfört med 2006. EBITDA-marginalen uppgick till 19,6% (18,9). Koncernens rörelseresultat, EBIT, uppgick till 1 404 MSEK (1 235), en ökning med 14%, efter negativa omräkningseffekter på 48 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 17,0% (16,0).
 
Finansnettot uppgick till 193 MSEK (181) vilket motsvarar en genomsnittlig räntekostnad på drygt 5%. Koncernens resultat före skatt uppgick till 1 211 MSEK (1 054). Detta innebär en ökning med 15% jämfört med föregående år. Vid omräkningen av dotterbolagens resultaträkningar har valutakurseffekter haft en negativ effekt på koncernens resultat före skatt uppgående till 42 MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 14,6% (13,6). Koncernens skattekostnad uppgick till 327 MSEK (251), vilket motsvarar en effektiv skattesats om 27% i kvartalet. Vinst per aktie uppgick till SEK 2,36 (2,02) motsvarande en ökning med 17%.
 
Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 1 306 MSEK (919), vilket motsvarar 108% (87) av resultat före skatt. Rörelsekapitalet minskade med 53 MSEK i kvartalet.
 
PERIODEN JANUARI TILL SEPTEMBER
 
Omsättningen för årets första nio månader 2007 uppgick till 24 830 MSEK (23 078), vilket motsvarar en ökning med 8% jämfört med 2006. Den organiska tillväxten var 7% (9). Förvärvade enheter bidrog med 5% (3). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 943 MSEK, motsvarande 4%, jämfört med motsvarande period 2006.
 
Periodens rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 4 697 MSEK (4 174). Motsvarande marginal var 18,9% (18,1). Koncernens rörelseresultat, EBIT, uppgick till
4 018 MSEK (3 496), en ökning med 15%, efter negativa valutaeffekter på 166 MSEK. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 16,2% (15,2).
 
Vinst per aktie för perioden ökade med 15% till 6,72 SEK (5,85). Periodens operativa kassaflöde uppgick till 3 068 MSEK (2 339).
 
STRUKTURÅTGÄRDER
 
Det omfattande strukturprogram som initierades i april 2006 löper enligt plan. Programmet omfattar cirka 50 enskilda strukturåtgärder. Ett stort antal producerande enheter kommer att ändra inriktning till huvudsakligen slutmontering och vissa kommer att läggas ned. Kostnaden för programmet har beräknats till 1 274 MSEK och förväntas leda till cirka 600 MSEK i reducerade kostnader när hela programmet är genomfört under 2009. Programmet kostnadsfördes i sin helhet under 2006.
 
Utbetalningar relaterade till handlingsprogrammet uppgick till 90 MSEK i kvartalet och 215 MSEK för de första nio månaderna. Besparingar i kvartalet från genomförda åtgärder beräknas till 60 MSEK jämfört med samma period föregående år. Från projektstart uppgår besparingstakten nu till 85 MSEK på kvartalsbasis. Hittills har 1 035 av totalt 2 000 anställda som omfattas av strukturprogrammet lämnat koncernen.
 
 
KOMMENTAR PER DIVISION
 
EMEA
 
Försäljningstillväxten i divisionen EMEA var fortsatt god under tredje kvartalet utan några större regionala variationer och omsättningen uppgick till 3 144 MSEK (2 914) med 6% organisk tillväxt. Förvärvad tillväxt uppgick till 1%. Rörelseresultatet utvecklades mycket positivt och uppgick till 543 MSEK (469) vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBIT) på 17,3% (16,1). Även avkastning på sysselsatt kapital förbättrades och uppgick till 20,0% (17,9). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 559 MSEK (537) och låg väl i linje med rörelseresultatet.
 
AMERICAS
 
Divisionen Americas försäljningstrend var fortsatt god under kvartalet i det kommersiella segmentet och omsättningen uppgick i tredje kvartalet till 2 621 MSEK (2 632) med 5% organisk tillväxt. I de delar som berördes av bostadsmarknaden var utvecklingen svagare. Förvärvad tillväxt uppgick till 4%. Rörelseresultatet fortsatte förbättras och uppgick till 533 MSEK (523) vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBIT) på 20,3% (19,8). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 24,0% (23,2). Det operativa kassaflödet före betald ränta var starkt och uppgick till 595 MSEK (498).
 
ASIA PACIFIC
 
Försäljningen i divisionen Asia Pacific utvecklades starkt på samtliga marknader i regionen och omsättningen uppgick till 696 MSEK (611) med 10% organisk tillväxt. Förvärvet av Pyropanel utvecklas enligt plan och integrationsarbetet för Baodean och iRevo, som konsolideras från fjärde kvartalet, har påbörjats. Förvärvad tillväxt uppgick till 5%. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt jämfört med tidigare kvartal genom kompenserande prishöjningar för ökande råvarukostnader samt en hälsosam volymtillväxt och uppgick till 93 MSEK (63) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 13,4% (10,3). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 17,6% (12,7). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 100 MSEK (-7), en signifikant förbättring jämfört med föregående år.
 
GLOBAL TECHNOLOGIES
 
Divisionen Global Technologies redovisade fortsatt stark tillväxt med en försäljning på        1 254 MSEK (1 107) i tredje kvartalet, varav den organiska tillväxten uppgick till 11%. Integrationen av Integrated Engineering och Aontec fortskred enligt plan och förvärvad tillväxt uppgick till 7%. Rörelseresultatet uppgick till 203 MSEK (168) med en rörelsemarginal (EBIT) på 16,2% (15,1). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 15,8% (16,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 221 MSEK (108). 
 
ENTRANCE SYSTEMS
 
Divisionen Entrance Systems redovisade en försäljning på 747 MSEK (674) i tredje kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt på 7%. Särskilt servicesidan visade en stark tillväxt medan USA totalt sett hade en något lägre tillväxt. Divisionens nyetablerade verksamhet i Asien visar mycket god tillväxt. Förvärvad tillväxt uppgick till 4%. Lönsamheten påverkades positivt av ökade volymer och priser i kvartalet och rörelseresultatet uppgick till 109 MSEK (87) med en rörelsemarginal (EBIT) på 14,6% (12,9). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 13,7% (11,3). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 41 MSEK (23).  
 
FÖRVÄRV
 
Under tredje kvartalet konsoliderades förvärven Esety, Aontec och Alba. Det sammanlagda förvärvspriset för de under årets första nio månader konsoliderade företagen uppgår till    1 060 MSEK och preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd uppgår till 750 MSEK. Förvärvspriset är justerat för förvärvade räntebärande skulder inklusive beräknade tilläggsköpeskillingar.
 
Division Asia Pacifics förvärv av det kinesiska företaget Baodean och koreanska iRevo slutfördes i och med att alla nödvändiga tillstånd erhölls och båda företagen kommer att konsolideras från 1 oktober.
 
ÖVRIGA HÄNDELSER
 
ASSA ABLOY har under kvartalet fattat beslut om ett program i 20 punkter för hållbar utveckling som skall genomföras under åren 2007 till 2010. Programmet rör bland annat utfasning av vissa kemikalier som används i produktionen, energiförbrukning, arbetsplatsförhållanden samt andra sociala och etiska frågor som regleras i företagets uppförandekod. Målformuleringarna innebär också att arbetet med hållbar utveckling skall integreras i företagets befintliga processer. Resultaten av programmet kommer att redovisas i den årliga rapporten om hållbar utveckling i koncernen som framöver kommer att publiceras ungefär samtidigt som årsredovisningen. Löpande information om hållbar utveckling publiceras på koncernens webplats.
 
MODERBOLAGET
 
Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för nio månader till 888 MSEK  (574). Resultat före skatt uppgick till 2 037 MSEK (480). Resultatförbättringen är främst hänförlig till att föregående år belastades av engångskostnader. Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 2 MSEK (15). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 49,6% (44,2).
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
 
ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 58-62 i årsredovisningen 2006. Nya eller reviderade IFRS som trätt i kraft efter den 31 december 2006 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar. Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34 (Interim Financial Reporting) enligt riktlinjer i RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Moderbolaget tillämpar RR 32:05 Redovisning för juridiska personer.
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
 
Transaktioner mellan ASSA ABLOY och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum.
 
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
 
ASSA ABLOY är som internationell koncern med stor geografisk spridning exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till valutor, räntor, likviditet, kreditgivning, råvaror samt finansiella instrument. Riskhanteringen i ASSA ABLOY syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Detta arbete sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till årsredovisningen för 2006. Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

FRAMTIDSUTSIKTER
 
Den organiska försäljningstillväxten förväntas vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.
 
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.
 
 
 
Delårsrapporten har ej översiktligt granskats av bolagets revisor.
 
Ekonomisk information
Kvartalsrapport avseende fjärde kvartalet publiceras den 13 februari 2008.
 
Mer information lämnas av:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
 
 
 
 
ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 12.00
på Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: 08-5052 0270, +44 (0)208 817 9301 eller +1 718 354 1226
 
 
 
 
 
Informationen är sådan som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 8 november kl. 08.00.
 
Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner via PDF-länken högst upp på sidan.